Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:312

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Lag om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt;
utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:84, bet. 2015/16:CU20, rskr. 2015/16:170.

3 §

Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betalningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan ett betalningskrav som avser den andra årliga delbetalningen har tagits emot.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:312

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)