Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:425

Utkom från trycket den 31 maj 2016
Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);
utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 51 § konsumentkreditlagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224.

2) Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket meddela näringsidkaren en varning. En varning ska förenas med en sanktionsavgift, om överträdelsen inte är ringa. Avgiften tillfaller staten.

2)

Senaste lydelse 2014:83.

Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdelsen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket förbjuda näringsidkaren att lämna krediter. Ett beslut om förbud får förenas med vite.

Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade tillfällen har brustit i sin skyldighet enligt 12 § och om bristerna är systematiska.

Ett beslut om förbud gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:425

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller för beslut som har meddelats av Konsumentverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)