Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:678

Utkom från trycket den 14 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1936:81) om skuldebrev ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2) Även om en ny borgenär är i god tro, får gäldenären mot borgenären göra gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gäldenärens vägnar har utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är ogiltigt på grund av att det har kommit till under sådant tvång som anges i 28 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

2)

Senaste lydelse 1994:337.

Vidare får gäldenären även mot en godtroende borgenär göra gällande att skuldebrevet har utfärdats av någon som var omyndig eller handlade under påverkan av en psykisk störning eller inte hade rätt att utfärda skuldebrevet på grund av att en förvaltare enligt föräldrabalken var förordnad för honom eller henne.

Slutligen får gäldenären även mot en godtroende borgenär åberopa att skuldebrevet har dödats eller att betalning har fullgjorts genom att fordringsbeloppet har satts ned i allmänt förvar eller att borgenären på grund av preskription eller proklama har förlorat sin talan eller att skuldförhållandet har ändrats genom tvångsackord, skuldsanering eller F-skuldsanering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:678

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)