Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1028

Utkom från trycket den 29 november 2016
Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler;
utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

3) Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte avtal om

3)

Senaste lydelse 2014:14.

  1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument, om priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

  2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet, om priset för den rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,

  3. en bostadskredit enligt 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846), eller

  4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsumentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1028

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)