Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Utkom från trycket den 29 november 2016
utfärdad den 17 november 2016.

Inledande bestämmelser

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Registerfrågor

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

SFS 2018:343

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över kreditgivare och kreditförmedlare enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och

 2. information till allmänheten om kreditgivare och kreditförmedlare som har registrerats i registret.

[Upphävd g. F (2018:343).]

SFS 2018:343

I registret ska uppgifter antecknas för varje kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och för varje utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet här i landet.

I fråga om kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska registret innehålla uppgifter om

 • företagsnamn,

 • organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

 • postadress och telefonnummer,

 • datum för registrering,

 • namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförmedlingsverksamheten hos en kreditförmedlare, samt

 • de länder inom EES som en kreditförmedlare driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Om ett tillstånd för en kreditgivare eller en kreditförmedlare har återkallats, ska Finansinspektionen utan dröjsmål ta bort kreditgivaren eller kreditförmedlaren ur registret.

SFS 2018:1848

I fråga om en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES ska registret innehålla de uppgifter som Finansinspektionen har fått från en behörig myndighet i kreditförmedlarens hemland i en sådan underrättelse som avses i 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Om Finansinspektionen får en underrättelse från den behöriga myndigheten om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats, ska inspektionen utan dröjsmål ta bort kreditförmedlaren ur registret.

Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. På webbplatsen ska det också finnas kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga länder inom EES.

Underrättelseskyldighet

Om Finansinspektionen återkallar ett tillstånd för en kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, ska inspektionen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar underrätta de behöriga myndigheterna i de länder inom EES som kreditförmedlaren driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § i den lagen om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats.

Bemyndiganden

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter meddela föreskrifter om

 1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,

 2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,

 3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,

 4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,

 5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,

 6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,

 7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap. 3–6 §§,

 8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,

 9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,

 10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 a och 12 b §§,

 11. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,

 12. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,

 13. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och

 14. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.

SFS 2017:1345

Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

 1. förslaget till föreskrifter, och

 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

SFS 2017:1345

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1033

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:1345

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:343

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1848

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.