Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:689

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 och 3 a §§ lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 §

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2007:560.

  • konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

  • näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

  • finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3 a §

3) Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

3)

Senaste lydelse 2013:573.

  1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

  2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

  3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

  4. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:689

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)