Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:712

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

4 §

2) En ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, ska dock ansökan göras hos Bolagsverket.

2)

Senaste lydelse 2006:699.

Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer och, såvitt möjligt, ange deras adress.

5 §

3) Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen.

3)

Senaste lydelse 2006:699.

Kallelsen ska skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare ska myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka underrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har tagits upp i förteckningen över kända borgenärer och som har känd adress. Myndigheten ska även skicka en underrättelse till Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:712

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. En ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska överlämnas från Kronofogdemyndigheten till Bolagsverket, om någon kallelse på okända borgenärer inte har utfärdats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)