Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:774

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler2)

1)

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2)

Senaste lydelse av

lagens rubrik 2014:14

3 kap. 4 a § 2014:221.

dels att 3 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3) Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

3)

Senaste lydelse 2014:221.

Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en näringsidkare och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte för ett sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av finansiella tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt lämna information enligt 3 och 4 §§.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om finansiella instrument gäller också andra finansiella produkter.

8 §

4) Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Vid avtal om livförsäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

4)

Senaste lydelse 2014:221.

Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:774

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)