Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1225

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 a § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU:45, rskr. 2017/18:427.

3 a §

2) Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

2)

Senaste lydelse 2017:689.

  1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

  2. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

  3. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1225

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för försäkringsförmedlare som enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan verksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)