Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1338

Publicerad den 2 juli 2018
Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

1 §

3) Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller i stället 3 kap.

3)

Senaste lydelse 2014:14.

Detta kapitel gäller inte för avtal som

  1. avser uthyrning för varaktigt boende,

  2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,

  3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,

  4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat,

  5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,

  6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,

  7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning, eller

  8. omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).

Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.

I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket och 9 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1338

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)