Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1659

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i prokuralagen (1974:158)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § prokuralagen (1974:158) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger prokurauppdraget (per prokura, p.p. eller annan förkortning av dessa ord). Ytterligare bestämmelser om firmateckning finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1659

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)