Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1028

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1936:81) om skuldebrev ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

2) Utges i större antal obligationer eller andra skuldebrev som uppenbarligen är avsedda för den allmänna rörelsen, fullgörs betalningen i gäldenärens affärslokal, om inget annat förbehåll har träffats.

2)

Senaste lydelse 2004:419.

Detsamma gäller i fråga om insättningsbevis som utfärdats av bank eller kreditmarknadsföretag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1028
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för insättningsbevis som utfärdats av aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)