Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:124

Publicerad den 19 februari 2021
Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Utfärdad den 18 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:50, bet. 2020/21:CU15, rskr. 2020/21:192.

6 §

En näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en konsument ren förmögenhetsskada ska betala full ersättning för skadan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:124
  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller för rådgivning som har getts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)