Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:976

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i preskriptionslagen (1981:130)
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § preskriptionslagen (1981:130) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

2) Preskription avbryts genom att

2)

Senaste lydelse 2006:698.

  1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

  2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

  3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller planförhandling under företagsrekonstruktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:976
  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åberopande av en fordran i en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)