Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Avbetalningsköplagen

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkreditlagen (2010:1846).

Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om

  1. betalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan har lämnats ut till köparen, och

  2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återta varan om köparen inte fullgör sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den till vilken varan utlämnas ska bli ägare av denna.

Rättsfall:

Äldre rättsfall ang. äganderättsförbehåll anm. vid HB 1:1–4 – Ang. godtrosförvärv av avbetalningssålda bilar se rättsfall vid 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre, inf. nedan under detta kap.

SFS 2010:1847

Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

SFS 2015:866

I lagen avses med

  • kontantpris: det pris till vilket varan vanligen hålls till handa mot kontant betalning,

  • kreditbelopp: den del av kontantpriset varmed betalningsanstånd lämnas,

  • kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och andra kostnader som köparen har att erlägga med anledning av krediten,

  • kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

Avtalsvillkor som inskränker köparens befogenheter eller förmåner enligt denna lag är ogiltigt.

Förtidsbetalning

Köparen har alltid rätt att betala sin skuld till säljaren i förtid.

Säljaren får kräva betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll härom samt

  1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller

  2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

Vid förtidsbetalning enligt 4 § skall vid beräkning av säljarens fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av kreditkostnaden som enligt beräkningsgrunder, som står i överensstämmelse med god sed på marknaden, är att hänföra till den ej utnyttjade kredittiden.

Vid avräkning enligt första stycket får säljaren tillgodoräkna sig hela kostnaden för uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt anges i avtalet och ej är oskälig.

Avräkningsförbehåll

Belopp som köparen erlägger för avräkning på säljarens fordran på grund av avbetalningsköpet får säljaren inte först avräkna på annan fordran.

Första stycket utgör ej hinder för säljare att göra gällande förbehåll om avräkning på fordran som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan.

Återtaganderätt

Förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast om

  1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller som utgör återstoden av kreditfordringen, eller

  2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i varan.

Rättsfall:

Fråga om äganderättsförbehåll var sakrättsligt giltigt H 2019:195.

Om köparen i fall som avses i 7 § 1 efter utgången av den där angivna tiden men innan varan återtages erlägger belopp som inte har betalats i rätt tid jämte dröjsmålsränta och ersättning för säljarens kostnader i anledning av dröjsmålet, i förekommande fall beräknade enligt de grunder som anges i 9 § fjärde och femte styckena, får säljaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej heller får säljaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor som avses i 4 § andra stycket.

Uppgörelse vid återtagande av vara

Vill säljaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning göras mellan honom och köparen.

Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Värdet beräknas efter vad säljaren kan antagas få ut genom att på lämpligt sätt försälja varan.

Säljaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordringen efter avräkning enligt 5 §, fordran som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan och som omfattas av förbehåll som avses i 6 § andra stycket samt i förekommande fall dröjsmålsränta.

Säljaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kostnader för återtagande av varan, nämligen utsökningsavgift, skälig kostnad för transport av varan samt utgift för inställelse vid förrättning för återtagande, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt. Vid bestämmande av ersättning för utgift för inställelse tillämpas bestämmelserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till vittne.

I mål om handräckning för återtagande får säljaren, enligt vad regeringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde.

Hänvisad författning:

Jfr UF 16:11 och 18:1 – Se F (2010:1857) om ersättning för kostnader i mål om handräckning vid 40 § konsumentkreditlagen (2010:1846), här ovan.

SFS 1988:395

Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än säljaren, får varan återtas endast om säljaren betalar mellanskillnaden till köparen eller, när varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, sätter ned mellanskillnaden hos myndigheten.

Har säljaren för att kunna återta varan eller för att denna efter återtagande ska kunna brukas på avsett sätt varit tvungen att betala en skuld som åvilar köparen, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna en sådan betalning mot den mellanskillnad som köparen har till godo.

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).

SFS 2012:67

Handräckning

Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för att återta varan under förutsättning att det rörande avbetalningsköpet i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontantpriset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och tidpunkterna för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller skrivits under av denne med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:564

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Den ska innehålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som är obetald. Om säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbehåll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan, ska det också uppges i ansökningen vad säljaren fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i 11 § ska fogas till ansökningen.

Utsökningsavgift ska förskotteras av sökanden, om Kronofogdemyndigheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräckningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om verkställighet i 16 kap. 11–12 a §§ utsökningsbalken.

Hänvisad författning:

Jfr UF 18:1.

SFS 2012:67

Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att säljaren enligt 7 § får göra gällande förbehållet om återtaganderätt.

[Upphävd g. Lag (1995:304).]

SFS 1995:304

Vid handräckning ska Kronofogdemyndigheten värdera varan. Om det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att biträda vid värderingen.

SFS 2012:67

Beslut om handräckning får överklagas hos tingsrätten. Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tilllämpas 18 kap. utsökningsbalken. Hovrättens beslut får inte överklagas.

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid domstol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad efter det att beslutet om handräckning vann laga kraft mot honom, får köparen hos Kronofogdemyndigheten lyfta det belopp som har nedsatts enligt 10 § första stycket.

Hänvisad författning:

Ang. frågan när talan skall anses väckt se RB 13:4 3 st.

Rättsfall:

Då köparens rätt var utmätt när säljaren väckte talan ang. värderingen, ansågs på köparens medgivande grundad dom ej bindande för utmätningsborgenären; tillika fråga om tillämpning av äldre motsvarighet till 1 st. H 1978:365.

SFS 2012:67

I fråga om handräckning gäller i övrigt utsökningsbalken i tillämpliga delar.

SFS 1981:802

Återtagande genom verkställighet av dom

Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats att återlämna en vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller muntligen, varvid domen ska ges in.

I fråga om verkställigheten tillämpas 16 kap. 12 a § utsökningsbalken och, om inte något annat följer av domen, 15 §. Beträffande talan mot Kronofogdemyndighetens värdering tillämpas 16 § andra och tredje styckena.

SFS 2012:67

Utmätningsförbud

Vara som har sålts genom avbetalningsköp får ej utmätas för fordran på grund av köpet.

Rättsfall:

Jfr rättsfall vid 46 § konsumentkreditlagen (2010:1846).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:599

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

Samtidigt upphävs lagen (1915:219) om avbetalningsköp.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses annars däri lagrum som har ersatts genom föreskrift i den nya lagen skall i stället denna tillämpas.

Äldre lag gäller fortfarande i fråga om köp som har ingåtts före den nya lagens ikraftträdande. I stället för 10 § fjärde stycket och 14 § lagen (1915:219) om avbetalningsköp gäller dock 12 § tredje stycket och 16 § nya lagen. Vad som sägs om utsökningslagen i 16 § lagen om avbetalningsköp skall i stället avse utsökningsbalken.

SFS 1981:802

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

När utmätningsmannen före ikraftträdandet har meddelat beslut i fråga om handräckning eller verkställighet, tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 1988:395

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1992:835

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1995:304

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996. Föreskrifterna i 12, 14 och 18 §§ gäller i sin äldre lydelse i fråga om ansökningar om handräckning som gjorts före ikraftträdandet. Föreskrifterna i 16 § gäller i sin äldre lydelse i fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet.

SFS 2006:693

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2010:1847

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:67

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2012.

SFS 2015:866

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2015:866 träder enl. F 2015:875 i kraft d. 1 april 2016.)

SFS 2015:875

(Utkom d. 18 dec. 2015.)

SFS 2016:564

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

Allmän anmärkning:

Övergångsbestämmelserna senast inf. i 1989 års lagedition.

Hänvisad författning:

Ang. rättsfall rörande leasing se vid rubriken till HB 13:.