Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Gåvolagen

Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i första stycket är sagt.

Hänvisad författning:

Lag (1936:81) om skuldebrev9 § ovan.

Rättsfall:

Skriftlig och under en tid fullgjord utfästelse om periodiskt understöd till vetenskaplig verksamhet var, då mottagaren ej kunde anses ha avstått från utkrävande av uteblivna betalningsposter, bindande för givarens dödsbo H 1942:596 – Ang. gåva av intecknade skuldebrev innefattande gåvoutfästelser H 1963:595 – Jfr äldre rättsfall: H 1913:329; 1915:460; 1919:227.

Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåvan fullbordas genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda föreskrifter. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (1936:81) om skuldebrev9 § ovan – Se lagen 1998:14795: och 6:, inf. efter lagen 2007:528. Bih.

Rättsfall:

Ang. påstående att sådan sambesittning förelegat att lösöregåva fullbordats H 1962:669 och där anm. rättsfall – Fråga om gåva fullbordats genom egendomens överlämnande till tredje man H 1961:673 och där anm. rättsfall.

SFS 2016:45

Om någon ger bort aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för utövande av annan rättighet, fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får handlingen i sin besittning. Om en fordran enligt en sådan handling efterskänks, fullbordas gåvan först när handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. 7–13 §§ sistnämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom registrering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

Om någon ger bort en annan fordran än som anges i första eller andra stycket, fullbordas överlåtelsen genom att gäldenären underrättas av givaren. Om gåvan har tillkommit genom skriftlig utfästelse som anges i 1 § första stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som avses där, och om underrättelse sker genom gåvotagaren, anses överlåtelsen också fullbordad. Om en sådan fordran efterskänks, anses gåvan strax såsom fullbordad.

Rättsfall:

Riksgäldskontorets förvaringsbevis rörande inskrivning av premieobligationer ej handling som avses i 1 st. H 1961:192 – Ang. förutsättningarna för fullbordande av gåva i form av efterskänkande av fordran enl. enkelt skuldebrev H 1987:40 – Gåva av bostadsrätt ansågs fullbordad i förhåll. till givaren först då föreningen underrättats H 1993:560.

SFS 2016:45

Har någon såsom gåva åt någon annan överlämnat pengar eller annan lös egendom till bank eller kreditmarknadsföretag utan att förbehålla sig rätt att förfoga över pengarna eller egendomen, ska gåvan anses fullbordad när banken eller företaget har tagit emot den för gåvotagarens räkning. Gåvan ska anses fullbordad även om givaren har behållit ett sådant bevis som avses i 3 § och som utfärdats av banken eller företaget.

Detta ska tillämpas på motsvarande sätt om givaren för gåvotagarens räkning låtit överföra medel som givaren hade innestående i banken eller företaget.

SFS 2020:1029

Varda, efter det gåvan blivit utfäst men innan den fullbordats, givarens förmögenhetsvillkor så försämrade att, i betraktande jämväl av gåvotagarens villkor, gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt, må den återkallas eller minskas.

Gör gåvotagaren givaren märklig orätt, stånde givaren fritt att återkalla gåvan, där denna ännu ej fullbordats; give dock, inom ett år från det han fick kunskap om orätten, återkallelsen till känna för gåvotagaren.

Rättsfall:

Jfr H 1942:596 anm. vid 1 §.

Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken en gåva gäller 8 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Bestämmelser om utfästelse om gåva som inte får göras gällande under givarens livstid finns i ärvdabalken.

Hänvisad författning:

Se betr. 2 st. ÄB 17:3.

SFS 1987:798

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1936:83

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1937.

SFS 1987:798

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1992:1311

(Utkom 28 dec. 1992.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på dem kom ut från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1998:1482

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2004:85

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2004:420

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2016:45

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2020:1029
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för insättningar i aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Allmän anmärkning:

Rättsfall enl. äldre rätt ang. gåva anm. efter förestående lag i 1979 och tidigare års lageditioner.