Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Köplag (1990:931)

Köplagen

Allmän anmärkning:

Rättsfall avseende 1905 års köplag har anmärkts vid närmast motsvarande § i nya lagen med angivande av tillämplig § i 1905 års lag.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

Denna lag gäller köp av lös egendom.

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom.

Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt.

Vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk gäller i stället för bestämmelserna i 3, 13, 17–21 samt 30–40 §§ vad som föreskrivs i 4 kap. 11, 12 och 18–19 d §§ jordabalken. Om en tomträttsupplåtelse enligt 13 kap. 5 § jordabalken har innefattat överlåtelse av en byggnad, gäller de nämnda bestämmelserna i jordabalken dock inte om något annat följer av 13 kap. 8 § jordabalken.

Hänvisad författning:

Ang. överlåtelse av tomträtt se JB 13:7.

Rättsfall:

Ang. fråga huruvida och på vad villkor köpeavtal slutits se H 1875:153; 1879:307; 1882:318; 1887:442; 1891:260; 1895:34, 372; 1901:29, 155; 1902:54; 1905:3; 1907:372, 464; 1909:195, 508; 1910:257, 634; 1913:553; 1914:269 – Köp eller kommissionsavtal? H 1908:449; 1909:413; 1913:137; 1937:591 – Ang. invändning att köp slutits med annan än den, som kräver betalning H 1875:401; 1894:160; 1897:263; 1898:543 (plenum); 1907:217; 1908:29; 1927:573. Ang. äganderättsförbehållH 1917:154; 1924:588; 1932:103, 292, 564; 1934:234; 1935:152, 416; 1942:195; 1959:590; 1960:9, 221, 557; 1966:350; 1972:451; 1974:376, 660; 1975:198; 1976:251; 1978:593 (fråga vid internationellt köp om tillämplig lag betr. äganderättsförbehålls verkan mot köparens borgenärer); 1980:219 (ang. äganderättsförbehåll i andra hand vid köparens vidareförsäljning av godset med säljarens medgivande) – Jfr H 1927:633; 1933:569 – Förbehåll om rätt att återtaga godset i händelse av betalningsförsummelse ansågs ha samma verkan mot tredje man som ett äganderättsförbehåll H 1975:222. Ang. fråga om äganderättens övergång vid köp se H 1881:8; 1895:208; 1896:99; 1899:487; 1900:322; 1909:278; 1914:209; 1925:453; d:o vid avbetalningsköp H 1952:195.

Den som brutit utfästelse att till sin affär köpa alla varor av viss person dömd att utgiva skadestånd H 1911:217 – Fråga om verkan å köpeavtal därav att säljare, som tillförsäkrat köparen ensamförsäljning av varan inom visst område, icke fullgjort avtalet därom H 1913:469 – Ang. skyldighet för övertagare av fabrik att vidkännas förskottslikvid för varor, betald till förre innehavaren H 1932:725. Ang. köps återgång och kommissionsavtals slutande i stället H 1938:80 – Fråga om (vid auktion) köp av aktier kommit till stånd H 1938:560 – Betr. höparti, som följt med köp av fast egendom, har 1905 års lag tillämpats H 1944:169 – Varor mottagna i fast räkning eller i kommission? H 1945:406 – Fråga om köparen brutit mot den lojalitetsplikt som ansågs följa av köpeavtalet H 2021:943.

Lagen gäller beställning av en vara som skall tillverkas utom när beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Lagen gäller inte avtal om uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten.

Lagen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse.

Avtalsfrihet

Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Hänvisad författning:

Jfr 36 § avtalslagen här ovan och Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare inf. efter lagen 2016:188. Bih. – Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Bih. och Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna anm. därefter.

Jfr rättsfall vid HB 1:Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke inf. här nedan.

Rättsfall:

Ang. handelsbruk i allmänhet H 1912:352; 1929:556; 1930:268; 1941:337; i den internationella handeln med ädelstenar 1938:621; ang. lossningstid för fartyg 1942:660; ang. mäklarprovision 1954:410; leveransplats för byggnadsmaterial H 1957:239 – Ang. verkan av förbud, tryckt på köpt bok, mot utlåning i förvärvssyfte H 1939:592 – På grammofonskivor anbragt förbud mot offentligt utförande utan särskilt tillstånd ej gällande betr. skivor, som förvärvats från annan än tillverkaren H 1949:645 – Fråga om mottagare av levererade varor, kommun, genom det sätt varpå den förhållit sig ådragit sig betalningsskyldighet, oaktat det ej styrkts att köpeavtal slutits H 1961:658.

Konsumentköp

Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (2022:260) är tillämplig.

SFS 2022:262

Internationella köp

Lagen gäller inte i fall då lagen (1987:822) om internationella köp är tillämplig.

Varans avlämnande

Hämtningsköp

Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe eller, om han saknade affärsställe som hade samband med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan eller det parti ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall varan hållas tillgänglig för avhämtning på denna plats.

Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.

Transportköp

Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen.

Har varan sålts ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad” med angivande av en viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit fram till denna ort.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (10 §) till 2 st.: H 1912:57; 1913:280; 1922:511 – Se även (ang. äldre 62 §) H 1929:556 (handelsbruk inom kolbranschen) och 1944:673 (ang. krigshinder) – Jfr ang. 3 st. rättsfallen (ang. äldre 65 §) H 1916:158; 1917:538.

Skall säljaren ordna transporten av varan, skall han ingå avtal om transporten till bestämmelseorten med lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för en sådan transport.

Rättsfall:

Se (ang. äldre 63 §): H 1910:54 – Ang. rekvisition av fartyg såsom hinder för presentation av betalningsdokument H 1943:662 – Köpare av gods fritt kylhus i frihamn skyldig betala tull, hamnavgift och dylika kostnader H 1949:129.

Se även (ang. äldre 64 §): H 1910:266; 1924:525.

Tiden för avlämnandet

Skall varan inte avlämnas efter anfordran eller utan uppskov och följer tiden för avlämnandet inte heller annars av avtalet, skall varan avlämnas inom skälig tid från köpet.

Skall varan avlämnas inom en viss tidrymd och framgår det inte av omständigheterna att det ankommer på köparen att bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall denna bestämmas av säljaren.

Om säljaren vid hämtningsköp skall bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall han i tid underrätta köparen om när varan finns tillgänglig för avhämtning.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (13 §) till 2 st.: Då maskiner sålts att levereras, en inom viss tid och de övriga i mån av köparens behov, ansågs köparen pliktig att inom skälig tid mottaga även de övriga, oaktat köparen förklarade sig ej behöva dem H 1910:397 – Ang. notis se H 1942:346.

Rätt att hålla inne varan

Har säljaren inte gett kredit eller anstånd med betalningen, är han inte skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse av dokument eller på annat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den förrän betalning sker.

Skall säljaren sända varan från den ort där den skall avlämnas, får han inte med stöd av första stycket underlåta att avsända den. Han får dock hindra att varan eller dokument avseende varan lämnas ut till köparen innan betalning sker.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. jfr SjöL 13:57 och 14:5 2 st.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (14 §) till 1 st.: På grund av att köparen hade rätt att innehålla köpeskillingen därför att vid doms avkunnande leveranstiden gått till ända fick säljaren ej ut betingat förskott H 1929:517 – Säljare av husvagnar ej berättigad att till säkerhet för ogulden köpeskilling innehålla registreringsskyltar till vagnar som kommit i köparens besittning H 1979:295 – Jfr även (ang. äldre 70 §) följande: Ang. betydelsen av betalningsvillkoret ”per extra kassa” H 1919:84; jfr ang. andra betalningsklausuler 1928:101; 1940:107.

Kostnaderna för varan

Säljaren svarar för sådana kostnader för varan som uppkommer före avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till följd av något förhållande på köparens sida.

Rättsfall:

Jfr (ang. äldre 37 §) H 1917:587.

Risken för varan

Vad risken innebär

Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.

Hänvisad författning:

Jfr rättsfall vid 13 §.

Riskens övergång

Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §.

Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan finns tillgänglig för avhämtning.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (del av 17 §) till 1 st.: H 1912:57; 1913:280; 1923:266; 1925:278; 1932:753; 1941:655.

Ang. äldre motsvarighet (37 §) till 2 st.: H 1917:587.

Beställaren ej ansvarig oberoende av vållande för ej avlämnad del av entreprenad (AB 92) H 2013:271.

Risken går aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen.

Varor under transport

Avser köpet en vara under transport, går risken över på köparen vid köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transportör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock alltid risken för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst köparen om det.

Öppet köp

Har öppet köp avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken till dess att varan lämnas tillbaka.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (60 §) till denna §: Ang. skyldighet att p.g.a. vanvård betala till påseende mottagna mattor H 1925:685 – Fråga om grossist, som fått ett parti ädelstenar till påseende, ägde uttaga en sten och återsända de övriga H 1938:621 anm. vid 3 §.

Varans beskaffenhet

Överensstämmelse med avtalet m.m.

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

 1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

 3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

Rättsfall:

Jfr (ang. äldre 66 §) rör. godsets myckenhet: H 1913:66; 1917:256; 1919:305, 424;1920:533; 1921:557; 1923:550 – Frågor om betydelsen av uppgift i köpeavtalets ingress och om omfattningen av friskrivningsklausul H 1993:436 anm. även vid 32 § – Felaktig arealuppgift vid försäljning av bostadsrätt H 2016:237.

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

Befintligt skick

Även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld ”i befintligt skick”. Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (48 §) till 2 st.: Utbud av värdepapper under felaktig beteckning H 1914:219 – Ang. kastningssjuka hos kor H 1934:701; 1948:123 och där lämnade hänvisningar – Reproduktion utbjuden på auktion som ”tavla” H 1975:152; jfr H 1995:112 anm. vid UB 9:3 – Bostadsrätt ansågs felaktig enl. 1 st. 3 pga. kackerlackor i lägenheten H 1998:792 anm. även vid 38 § – Bostadsrätt ansågs inte vara i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta H 2019:807.

Undersökning av varan före köpet

Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (47 §) till 2 och 3 st.: Ang. anmärkning mot beskaffenheten av vara, som sålts efter prov, se H 1910:543; 1915:12, 14, 169; 1918:280; 1919:50; 1932:670; 1960:446 – Fråga om köpare undandragit sig undersökning H 1923:244.

Köpare ansågs ej ha bort märka omfattande fuktskador på en husbil H 1996:598.

Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (44 §) till denna §: H 1912:57 – Fråga, då vara efter transport på köparens risk visat sig vara behäftad med fel, om bevisskyldigheten ang. tiden för felets uppkomst H 1977:756 – Fråga om hundvalp, som 7 mån. efter köpet utvecklat en så allvarlig defekt att den måste avlivas, redan vid köptillfället varit behäftad med fel H 1989:156.

Påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande

Påföljderna

Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23–29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Allmän anmärkning:

Ang. avlämnande se 6–9 §§.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (21 § 1 st.) till denna §: H 1912:204, 213; 1913:276, 307; 1915:117; 1916:505, 572; 1919:250; 1920:1, 452; 1923:14; 1924:343. Jfr äv. rättsfall vid 25 §.

Fullgörelse

Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (26 § andra meningen) till 3 st.: H 1913:565; 1919:427; 1920:90, 467; 1924:610; 1929:212 (anm. vid 43 §); 1931:416.

Frågar säljaren om köparen trots dröjsmålet godtar avlämnande inom en viss tid eller meddelar säljaren att han kommer att fullgöra köpet inom en viss tid och svarar köparen inte inom skälig tid efter det att han har fått frågan eller meddelandet, får köparen inte häva köpet om säljaren fullgör det inom den tid som han har angett.

Hävning

Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för varans avlämnande och är den inte oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (21 § 2 st.) till 1 st.: H 1914:173; 1919:284; 1922:350; 1923:145; 1924:465. Jfr äv. rättsfall vid 22 §.

Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet.

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Enligt första och andra styckena ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (23 och 24 §§) till denna §: H 1912:204; 1916:256; 1918:20; 1919:115, 148, 166, 169, 486; 1920:83, 175, 178, 317, 632; 1921:16, 41, 46, 119, 193, 241; 1922:113, 612; 1923:14, 20, 609; 1924:115, 119; 1925:354, 624; 1926:589; 1942:130, 548; 1948:283; 1970:478.

Hindras säljaren att fullgöra köpet i rätt tid, skall han lämna köparen meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse. Om köparen inte får ett sådant meddelande inom skälig tid efter det att säljaren har fått eller borde ha fått kännedom om hindret, har köparen rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om han hade fått meddelandet i tid.

Meddelande om hävning och skadestånd

Har varan avlämnats för sent, får köparen inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han häver eller vill kräva skadestånd. Om köparen häver köpet, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (27 §) till denna §: H 1914:252; 1916:158; 1921:246; 1924:227; 1927:352; 1929:212 (anm. vid 43 §).

Påföljder vid fel i varan

Påföljderna

Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31–40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (42 och 43 §§) till denna §:

Speciesköp: Vid återgång av hästköp på grund av fel dömdes säljaren, som utfäst felfrihet, att betala ersättning för hästens vård och skötsel H 1910:446; men då säljaren ej utfäst felfrihet eller känt till felet, och köparen enl. äldre 55 §, jfrd med 35 §, bort föranstalta om försäljning, utdömdes ersättning för vård blott för tiden till dess försäljning kunnat ske 1915:495 – Köpare av på auktion sålda kor, som oriktigt uppgivits vara av viss ras, tillerkänd rätt att häva köpet och erhålla skadestånd H 1916:172 – Fråga om köpare enligt avtalet var skyldig erlägga köpeskillingen utan avseende å möjligen förefintligt fel H 1921:442 – Fråga om säljares ansvar för fel hos sålt kreatur H 1922:596, 599; 1923:322, 326; 1922:429; 1949:680 (de två sistn. ang. ansvarighet för avelsduglighet hos tjur) – Ang. skadestånd för rådighetsfel betr. köpt fartyg H 1924:346H 1934:209 (underlåtenhet att underrätta köpare att i förväg såld silverrävsvalp ej fanns att tillgå) – Ang. köp av hotellrörelse H 1935:57; kaférörelse 1936:737; kiosk med servering 1961:330 – Verkan av att köparen efter att ha instämt talan om köpets hävande begagnat varan och låtit säljaren vidtaga ändringar däri H 1939:588 – Hävande eller prisavdrag? H 1938:318 – Ang. vård efter avvisande av gods H 1936:602 – Köpare trots godkännande av varan berättigad att på grund av säljarens uppträdande föra talan ang. efteråt upptäckt fel H 1937:382 – Hävningsrätt medgiven när först efter hästköp framträdande istadighet fanns betingad av ärvda anlag H 1938:273 (även fråga om tid, varunder ersättning för vård skulle utgå); jfr 1940:359H 1946:482 (signering på tavla falsk?) – Fastän begagnad bil av angivet märke sålts i befintligt skick, har köpet gått åter, när bilen befunnits sammansatt av delar från bilar av skilda märken och modeller H 1949:750 – Subskribent på bokverk berättigad häva köpet, då boken icke haft sådant innehåll som fick anses utfäst eller beställaren skäligen ägt fordra H 1951:254 jfr 645 – Köpare tillerkänd ersättning för skada i följd av att bläck saknat utfäst egenskap (”vattenfast”) H 1952:184 – Ang. köp av skrot som innehållit mindre mängd av viss beståndsdel än köparen förutsatt H 1952:352 – Fråga om viss egenskap kunde anses tillförsäkrad, vid köp av båtmotor H 1955:75; vid köp av begagnad bil 1964:239 – Fråga om säljare kunde anses ha tillförsäkrat att häst var fri från visst fel H 1976:678 – Ang. innebörden och verkningarna av avtalsvillkor att begagnad bil sålts i befintligt skick H 1975:620; jfr betr. nyuppförd byggnad H 1977:138 – Ang. 2 st. (i äldre 42 §) se även H 1989:156 (köp av hundvalp) – Köpare av rörelse för försäljning av glass och konfektyrer tillerkändes prisavdrag när säljaren inte tillräckligt tydligt klargjort att tillstånd enl. livsmedelslagstiftningen att driva rörelsen i affärslokalen saknades H 1991:808.

Genusköp:H 1910:54; 1911:161; 1912:57; 1913:347; 1915:169; 1916:26, 111, 262, 338, 423, 428, 606; 1917:224, 252, 479; 1918:280; 1919:50; 1920:92, 224, 403, 562; 1921:260; 1923:156; 1924:562; 1925:151, 478; 1931:416; 1932:308; 1934:477, 533; 1935:340, 420; 1936:584, 689; 1937:518; 1938:365; 1939:352; 1945:189, 582; 1951:271; 1968:285 – Skada som avses i 2 st. i äldre 43 §? H 1960:441 och där anm. äldre rättsfall samt 1982:380 och 1985:641, båda anm. vid SkadestL 1:1 – Fråga om skadestånd enl. 43 § 2 st. i 1905 års köplag H 1990:608 anm. äv. vid 32 §.

Köparen normalt ansvarig för av honom lämnade uppgifter om sakförhållanden H 2013:1174.

Undersökning av varan efter avlämnandet

När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed.

Framgår det att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet, får köparen vänta med undersökningen till dess att varan har kommit fram.

Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (51 §) till denna § (avser handelsköp): Ang. undersökningsplikt vid försändningsköp H 1922:26; 1946:691 – Fråga om verkan av undersökning på tillverkningsort (certifikat) H 1923:156; 1927:108.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (1991:351) om handelsagentur23 §, efter HB 18:.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (52 §) till 1 st.: H 1911:299; 1912:198; 1913:292, 617; 1914:147, 394; 1916:158; 1918:121; 1919:294; 1920:467, 511, 603; 1921:461, 486, 560; 1922:522, 599; 1923:228, 597; 1925:42, 50, 662; 1929:212 (anm. vid 43 §); 1934:533; 1943:272; 1944:49; 1946:691; 1957:276; 1971:51 – Fråga om för sen reklamation då köpare i England sålt godset vidare till annan köpare där som gentemot den förre icke reklamerat enl. de svenska reglerna H 1956:343 – Fråga om reklamation betr. fel i ett potatisparti skett i rätt tid H 1982:301 – Reklamation vid handelsköp? H 1988:335 – Reklamation i tid enl. 52 § i 1905 års köplag? H 1990:608 anm. äv. vid 30 §; 1993:436 (köp av trähusrörelse; även fråga om rätt för säljare att göra invändning om för sen reklamation när han inlåtit sig i förhandlingar med köparen) – Reklamation vid försenad flygtransport enligt EU:s flygpassagerarförordning H 2018:127.

Ang. äldre motsvarighet (54 §) till 2 st.: H 1921:560; 1935:577; 1939:74; 1944:169; 1951:271.

Fråga om tillämpning av äldre 52 och 54 §§ på garantiutfästelse vid försäljning av alla aktier i ett aktiebolag H 1976:341; d:o på fel i byggnad, som överlåtits i samband med tomträttsupplåtelse 1977:138 (se nu denna lag 1 § 4 st.).

Utan hinder av 31 och 32 §§ får köparen åberopa att varan är felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (53 och 54 §§) till denna §: H 1921:560.

Avhjälpande och omleverans

Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren företa omleverans enligt 36 §.

Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte heller rätt att kräva omleverans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan vara.

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

Rättsfall:

Ang. rätt till ersättning för avhjälpandekostnader vid entreprenad (ABT 94) H 2018:653.

Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (49 §) till denna §: H 1935:420.

Prisavdrag och hävning

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på auktion.

Rättsfall:

En högskola har enligt kontraktsrättsliga principer förpliktats återbetala en del av studieavgiften till en student pga. bristande kvalitet i utbildningen H 2018:266.

Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

Rättsfall:

Fråga om rätt till och beräkning av prisavdrag vid köp av bostadsrätt behäftad med fel p.g.a. kackerlackor i lägenheten H 1998:792 anm. även vid 19 §.

Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses i 27 § första eller andra stycket för att avlämna felfri vara. Vad som sägs i 28 § om säljarens skyldighet att lämna köparen meddelande om hinder för att fullgöra köpet i tid gäller på motsvarande sätt, om det föreligger hinder för att avlämna felfri vara.

Enligt första stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst.

Påföljder vid rättsligt fel

Om tredje man har äganderätt till varan eller har panträtt eller annan liknande rätt i den (rättsligt fel) och det inte följer av avtalet att köparen skall överta varan med den begränsning som tredje mans rätt medför, gäller bestämmelserna om reklamation i 32 § första stycket och 33 §, om avhjälpande och omleverans i 34–36 §§, om prisavdrag och hävning i 37–39 §§, om skadestånd i 40 § samt om köparens rätt att hålla inne betalningen i 42 §.

Köparen har alltid rätt till ersättning för den skada han lider genom ett rättsligt fel som förelåg vid köpet, om han varken kände till eller borde ha känt till felet.

Påföljder av rättsligt fel får även göras gällande, om tredje man påstår att han har en sådan rätt som avses i första stycket och det finns sannolika skäl för påståendet.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (59 §) till denna §: Ang. rätt att, oavsett god tro, återfå köpeskilling för gods som indragits i säljarens fångesmans konkurs H 1954:546.

Gemensamma bestämmelser om påföljder vid säljarens avtalsbrott

Rätt att hålla inne betalningen

Har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

Partiellt avtalsbrott

Är endast en del av leveransen försenad eller felaktig, tillämpas bestämmelserna om ifrågavarande avtalsbrott på denna del. Köparen får häva köpet i dess helhet, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom i fråga om hela köpet och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Om det kan antas att säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet trots att allt inte har avlämnats, tillämpas bestämmelserna om fel.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (50 §) till 2 st.: När vid handelsköp blott en del av godset avlämnats i rätt tid har reklamation utan oskäligt uppehåll ansetts tillfyllest för rätt att häva köpet i dess helhet H 1929:212 – Verkan av att för gods, enl. orderlista sålt att betalas ”netto efterkrav”, i annan ordning fordrats betalning H 1946:602.

Hävning vid successiv leverans

Skall avlämnande ske efter hand och är någon delleverans försenad eller felaktig, får köparen häva köpet i fråga om denna enligt de bestämmelser som i övrigt gäller för hävning.

Om dröjsmålet eller felet ger anledning att anta att ett avtalsbrott som ger rätt till hävning kommer att inträffa beträffande någon senare delleverans, får köparen på denna grund häva köpet i fråga om en sådan senare leverans, om det sker inom skälig tid.

Häver köparen i fråga om en delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (22 och 46 §§) till denna §: H 1917:147; 1923:572H 1936:586.

Köparens skyldigheter

Prisets bestämmande

Följer priset inte av avtalet, skall köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (5 §) till denna §: H 1911:232; 1913:339, 553; 1915:547; 1923:519; 1927:219 – [Den som fullgjort åtagande att uppföra ett hus har – mot beställarens påstående att bestämt pris avtalats – ansetts bevisskyldig för sin uppgift att sådant avtal icke träffats H 1951:1 (plenum)]; jfr 1954:558 och numera 2001:177 – Ang. bevisbörda och bevisvärdering betr. köpeskillingens storlek H 1962:80 – I mål mellan entreprenör-företagare och beställare-konsument har entreprenören ansetts bevisskyldig för sina uppgifter om avtalets innehåll betr. priset och metoden för dess beräknande H 1975:280 – Jfr H 1989:215 anm. vid HB 18:5 – Överenskommet pris kan inte jämkas enl. denna lag H 1996:663; jfr dock 36 § avtalslagen – Den som hävdar att avtal träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående H 2001:177 (plenimål).

Skall priset beräknas efter antal, mått eller vikt, skall varans mängd vid den tidpunkt då risken för varan går över på köparen läggas till grund för beräkningen.

Om priset skall beräknas efter varans vikt, avräknas först förpackningens vikt.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (7 och 8 §§) till denna §: Ang. myntslag se H 1922:276; 1927:84; 1930:507 (omräkningsregeln betr. tyskt mynt); 1938:598 – Ang. approximativ faktura se H 1928:621; tilläggsfaktura H 1930:268 – Ang. guldklausul i tyskt leveranskontrakt H 1935:283. Jfr H 1937:1, 17 – Ang. den civilrättsliga verkan av avtal om leverans av vara till pris överstigande gällande maximi- resp. normalpris H 1921:373; 1947:137.

Har köparen fått en räkning, är han bunden av det pris som har angetts i räkningen. Detta gäller dock inte, om han inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om ett lägre pris följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är oskäligt.

Rättsfall:

Denna § ger inte köpare rätt att komma ifrån avtalat pris H 1996:663 anm. även vid 45 §.

Betalningen

Betalning skall ske hos säljaren. Om betalning skall ske mot överlämnande av varan eller dokument avseende varan, skall den dock ske där överlämnandet äger rum.

Skyldigheten att betala omfattar även skyldighet att i enlighet med avtalet acceptera växel och ställa remburs, bankgaranti eller annan säkerhet samt att vidta de andra åtgärder som behövs för att möjliggöra betalning.

Rättsfall:

Se ang. äldre 70 §: H 1919:84 (ang. betydelsen av betalningsvillkoret ”per extra kassa”); H 1928:101, 1940:107 (ang. andra betalningsklausuler).

Följer tidpunkten för betalningen inte av avtalet, skall köparen betala när säljaren kräver det. Köparen är dock inte skyldig att betala förrän varan hålls honom till handa eller ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet.

Innan köparen betalar har han rätt att undersöka varan på det sätt som följer av sedvänja eller bör medges med hänsyn till omständigheterna, om inte det avtalade sättet för avlämnandet och betalningen är oförenligt med en sådan undersökning.

Har konossement utfärdats för varans transport till bestämmelseorten eller transporteras varan i övrigt på sådana villkor att säljaren inte sedan betalning har skett får förfoga över varan, får utan hinder av första eller andra stycket betalning krävas mot konossement eller när köparen har tagit emot fraktsedel eller annat bevis för att varan transporteras på sådana villkor.

Hänvisad författning:

Ang. konossement se SjöL 13:42 ff.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (12 §) till 1 st.: Ang. bevisskyldigheten, när köparen påstår att kredit avtalats i större omfattning än säljaren uppgivit H 1948:554.

Ang. äldre motsvarighet (16 och 71 §§) till 3 st.: H 1928:261; 1941:393; 1942:402; 1943:494, 501; 1945:35; 1949:449; 1951:130, 138;1958:373; 1961:738; 1962:159.

Ang. remburs:H 1910:266, 380; 1921:605; 1924:401; 1927:135, 552; 1932:217; 1943:151; 1948:127; 1978:560; 1984:627; 2002:412 (aviserande bank, som erhållit rembursbeloppet från öppnande/bekräftande bank, ej därmed betalningsskyldig gentemot beneficienten), 2006:439 (fråga om den till vilken fordran enligt remburs överlåtits hade bättre rätt till fordringsbeloppet än beneficientens konkursbo, anm. även vid RB 55:13).

Ang. s.k. vinkulationsköp: H 1917:343 – Då fraktsedel ej varit så beskaffad som i äldre 16 § sägs och dröjsmål uppkommit med godsets tillhandahållande, har köparen ansetts äga häva köpet H 1945:147 – Vid handelsköp har köpare ansetts ej skyldig mottaga vara, som utan därom träffad överenskommelse tillsänts honom mot efterkrav H 1951:600.

Köparens medverkan m.m.

Köparen skall

 1. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och

 2. hämta eller ta emot varan.

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Påföljderna

Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet enligt 50 § 1 och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52–59 §§ kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne varan enligt 10 § och kräva ränta enligt 71 §.

Uppfyller köparen inte sin skyldighet att hämta eller ta emot varan och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, gäller 55 §, 57 § andra–fjärde styckena och 58 §.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (28 § 1 st.) till denna §: H 1912:204; 1913:315; 1915:158; 1917:109; 1919:439; 1920:1, 172; 1921:85, 352; 1924:581 – Ang. skadestånd vid utomordentlig nedgång i tyskt myntvärde mellan köpeskillingens förfallodag och betalningsdagen H 1928:252; omräkning av tyskt deprecierat mynt H 1930:507 – Ang. indragning av likvid mot approximativ faktura H 1925:151; 1928:621; ang. tilläggsfaktura H 1930:268 – Köpares underlåtenhet att specificera berättigade ej säljaren att själv göra det H 1932:440 – Berättigade betalningsdröjsmål betr. ett leveransavtal säljaren att häva också ett annat? H 1943:689H 1944:673 (ang. rätt för köparen att på grund av krig häva avtalet) – H 1947:54 (invändning att, då allenast delleverans skett, betalningsskyldighet ännu ej inträtt) – Ang. hävningsrätt på grund av anteciperad betalningsmora H 1963:136.

Krav på betalning och annan fullgörelse

Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva betalning.

Om köparen avbeställer en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för honom, får säljaren dock inte hålla fast vid köpet genom att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet och kräva betalning. Detta gäller dock inte, om ett avbrott skulle medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt. Skadestånd på grund av avbeställningen beräknas enligt 67–70 §§.

Har varan ännu inte avlämnats, förlorar säljaren rätten att kräva betalning, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (31 §) till 3 st.: H 1922:382; 1924:510; 1953:602.

Även om köparen häver ett köpeavtal utan grund måste säljaren ge tillkänna att han inte accepterar hävningen för att få hålla fast vid avtalet H 2017:203.

Säljaren får hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar till köpet enligt 50 § 1. Köparen är dock inte skyldig att medverka till köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får säljaren dock kräva att köparen medverkar till köpet.

Säljaren förlorar rätten att kräva att köparen medverkar till köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Hävning på grund av dröjsmål med betalningen

Säljaren får häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid.

Har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta eller köparen avvisar varan.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. jfr rättsfall vid 51 §.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (28 § 2 st.) till 4 st.: H 1975:222 anm. vid HB 1:1–4 (ang. rättsverkan mot tredje man av förbehåll enl. äldre 28 § 2 st.).

Sakrättsliga aspekter vid giltig hävning av överlåtelse av patent H 2010:617.

Hävning på grund av bristande medverkan

Säljaren får häva köpet, om köparen inte medverkar till köpet enligt 50 § 1 och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren samt köparen insåg eller borde ha insett detta. Säljaren får under samma förutsättningar häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

Säljaren får vidare häva köpet, om köparen inte inom en bestämd tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt kort

 1. medverkar till köpet enligt 50 § 1, eller

 2. hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

Medan en tilläggstid löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom tilläggstiden.

Hävning vid successiv leverans

Skall betalning ske efter hand i särskilda poster allteftersom avlämnande sker och föreligger det dröjsmål med betalningen av någon delleverans, får säljaren häva köpet i fråga om denna delleverans enligt de bestämmelser som i övrigt gäller för hävning.

Säljaren får häva köpet även i fråga om en senare delleverans, om det inte saknas anledning att anta att dröjsmål med betalningen som ger rätt till hävning kommer att upprepas.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (29 §) till 2 st.: H 1920:593; 1937:273; 1942:649, 653.

Skadestånd

Säljaren har rätt till ersättning för den skada han lider genom köparens dröjsmål med betalningen, om inte köparen visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren har också rätt till ersättning för den skada han lider genom att köparen inte medverkar till köpet enligt 50 § 1 eller genom att köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt. Rätt till ersättning i dessa fall föreligger dock inte, om köparen visar att det har funnits ett hinder av det slag som anges i 27 § första eller andra stycket för att medverka till köpet eller för att hämta eller ta emot varan.

Enligt andra stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket.

Säljaren har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet eller förlusten beror på försummelse på köparens sida.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (30 § första meningen) till denna §: H 1912:204.

Hindras köparen att fullgöra köpet i rätt tid, skall han lämna säljaren meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse. Om säljaren inte får ett sådant meddelande inom skälig tid efter det att köparen har fått eller borde ha fått kännedom om hindret, har säljaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om han hade fått meddelandet i tid.

Meddelande om hävning och skadestånd

Säljaren får inte häva köpet på grund av köparens dröjsmål med att betala eller med att hämta eller ta emot varan, om han inte innan fullgörelse har skett meddelar köparen att han häver.

Om köparen har lämnat medverkan enligt 50 § 1 men detta har skett för sent, får säljaren inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter det att han fick kännedom om att medverkan har lämnats meddelar köparen att han häver eller vill kräva skadestånd. Om säljaren häver köpet, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

Specifikation

Skall köparen specificera varans form, mått eller andra egenskaper och underlåter han att göra det vid avtalad tid eller inom skälig tid efter det han har fått begäran om detta från säljaren, får säljaren göra specifikationen i överensstämmelse med vad som kan antas vara i köparens intresse. Detta hindrar inte säljaren från att göra gällande andra påföljder.

Säljaren skall underrätta köparen om den specifikation han gör och förelägga köparen en skälig tid inom vilken denne kan ändra specifikationen. Ändrar köparen inte specifikationen inom den tid som har förelagts honom, blir säljarens specifikation bindande.

Befarat avtalsbrott

Stoppningsrätt

Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation.

Har säljaren redan avsänt varan och visar det sig att sådana förhållanden som avses i första stycket föreligger på köparens sida, får säljaren hindra att varan lämnas ut till köparen. Detta gäller även om köparen har tagit emot transportdokument avseende varan.

Den som inställer fullgörelsen eller hindrar att varan lämnas ut skall genast meddela motparten detta. Om han inte gör det, har motparten rätt till ersättning för den skada som han lider genom att ett sådant meddelande inte har lämnats i tid.

Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.

Hänvisad författning:

Jfr rättsfall vid 63 §.

Hävning

Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt att häva köpet, får denne häva redan före tiden för fullgörelsen. Hävningen är dock utan verkan, om motparten genast ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet till viss del (39 §) till denna §: Då köpares konkursbo vägrat ställa säkerhet i fall som avses i äldre 39 § eller tillträda köpet i fall som avses i äldre 40 § och säljaren låtit sälja varorna på auktion, ägde säljaren få utdelning i konkursen för skillnaden mellan den avtalade köpeskillingen och behållna auktionssumman H 1915:6 – Då säljaren icke fordrat säkerhet, innan han hävt avtalet, var hävandet oberättigat H 1920:45 – Fråga om rätt för säljaren att på grund av köparens obestånd innehålla godset H 1922:104H 1941:516 (deliveryorder) – När varorna på köparens begäran lagrats av den av honom anlitade speditören ansågs de ha kommit i köparens besittning H 1985:879.

Konkurs m.m.

Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet. Motparten får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill inträda.

Om konkursboet inträder i avtalet, och tiden för motpartens fullgörelse är inne, får motparten kräva att boet fullgör sin prestation eller att boet, om anstånd har beviljats, utan oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, får motparten kräva säkerhet om det av någon särskild anledning är nödvändigt för att skydda denne mot förlust.

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket inträder i avtalet eller inte ställer säkerhet enligt andra stycket, får motparten häva köpet.

Om varan överlämnas till konkursboet efter det att köparen försatts i konkurs och betalning inte har skett, får säljaren kräva att varan lämnas tillbaka. Varan behöver dock inte lämnas tillbaka, om betalning sker genast eller, i fall då köpesumman inte ännu har förfallit till betalning, konkursboet inom skälig tid efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalningen.

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, ska konkursboet anses ha inträtt i avtalet.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (40 §) till 1 st. såvitt avser köparens konkurs: H 1933:545.

Ang. äldre motsvarighet (41 §) till 4 st.: H 1911:407; 1926:589H 1985:879 anm. vid 62 § – Jfr SjöL 13:57 och 14:5 2 st.

H 1996:368 anm. vid KonkL 5:15.

SFS 2022:981

Gemensamma bestämmelser om hävning och omleverans

Verkningar av hävning och omleverans

Hävs köpet, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet.

I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot. Var och en får därvid hålla inne vad han har tagit emot till dess att den andre ger ut vad han skall lämna tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som han kan vara skyldig att erlägga.

Om säljaren skall företa omleverans, får köparen hålla inne vad han har tagit emot till dess att omleverans sker.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (57 §) till 2 st.: H 1926:353; 1937:113; 1941:525, 705 (handpenning).

Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han har fått samt betala skälig ersättning om han har haft annan nytta av varan.

Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta från den dag han tog emot betalningen.

Bortfall av rätt till hävning och omleverans

Köparen får häva köpet eller kräva omleverans endast om han kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går dock inte förlorad, om

 1. varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen,

 2. varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd som har varit behövlig för att undersöka om varan är felfri, eller

 3. varan helt eller delvis har sålts vidare i vanlig ordning eller använts av köparen för förutsatt bruk innan han märkte eller borde ha märkt det fel på grund av vilket han vill häva köpet eller kräva omleverans.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går inte heller förlorad, om köparen ersätter säljaren den minskning i varans värde som är en följd av att varan har försämrats eller minskat.

Rättsfall:

Jfr ang. äldre motsvarighet (58 §) till 2 st.: H 1926:589 (köpares avvisande av gods på grund av ekonomiska svårigheter).

Skadeståndets omfattning

Allmänt

Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd enligt denna lag omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.

Som indirekt förlust anses

 1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,

 2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,

 3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och

 4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Som indirekt förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan förlust som den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i andra stycket.

Hänvisad författning:

Ang. produktansvar (1 st. andra meningen) se Produktansvarslag (1992:18) under SkadestL.

Prisskillnad

Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp eller säljaren sålt varan på nytt, och har åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes, läggs priset enligt köpet och priset vid täckningsköpet eller försäljningen till grund för beräkningen av prisskillnaden.

Hänvisad författning:

Jfr rättsfall vid 69 §.

Har köpet hävts utan att täckningsköp eller försäljning enligt 68 § har skett och finns det ett gängse pris för sådana varor som köpet avser, läggs priset enligt köpet och varans gängse pris vid tiden för hävningen till grund för beräkning av prisskillnaden.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (25 §, 30 § andra meningen och 45 §) till denna §: H 1913:565; 1915:508; 1916:178; 1917:109; 1918:620; 1919:108, 427; 1920:79, 90, 248; 1922:468; 1928:517; 1934:385, 389; 1953:14.

Begränsning av skadan och nedsättning av skadeståndet

Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

Om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i övrigt, kan skadeståndet jämkas.

Ränta

I fråga om ränta på priset och andra fordringar som inte betalas i tid gäller räntelagen (1975:635).

I fall då säljaren får kräva betalning mot tillhandahållande av varan utgår dock ränta enligt 6 § räntelagen redan från den dag säljaren framställer ett sådant krav även om förfallodagen ej är bestämd i förväg. Detsamma gäller i fall då säljaren får kräva betalning mot sådant dokument eller bevis som innebär att säljaren inte får förfoga över varan när det har lämnats ut till köparen.

Andra stycket gäller dock inte om säljaren ger ut varan, dokumentet eller beviset trots att betalning inte sker.

Vård av varan

Säljarens vårdplikt

Om varan inte hämtas eller tas emot i rätt tid eller om den inte överlämnas till köparen till följd av något annat förhållande på hans sida, skall säljaren för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan, om han har den i sin besittning eller annars kan ta hand om den.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (33 §) till denna §: H 1923:531.

Köparens vårdplikt

Vill köparen avvisa en vara som han har tagit emot, skall han för säljarens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan.

Vill köparen avvisa en vara som har sänts till honom och hålls honom tillhanda på bestämmelseorten, skall han ta hand om den för säljarens räkning, om det kan ske utan att betalning sker och utan oskälig kostnad eller olägenhet. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om säljaren eller någon som på hans vägnar kan ta hand om varan finns på bestämmelseorten.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (55 och 56 §§) till denna §: H 1910:54, 143; 1923:513, 531 – Fråga om vårdnadsplikt åsidosatts H 1916:11; 1917:624.

Förvaring hos tredje man

Har den part som skall ta vård om varan överlämnat den till tredje man för förvaring för motpartens räkning och har förvararen valts med omsorg, är den vårdpliktige parten fri från ansvar för varan när förvararen har tagit emot den.

Ersättning för vårdkostnader

Den part som skall ta vård om varan för motpartens räkning har rätt till ersättning för försvarliga utgifter och kostnader på grund av vården. Han får hålla inne varan till dess att ersättning betalas eller godtagbar säkerhet ställs för den.

Försäljning av varan

Den part som skall ta vård om varan får sälja den, om han inte utan väsentlig kostnad eller olägenhet kan fortsätta med vården eller om motparten dröjer oskäligt länge med att ta hand om varan eller med att betala varan eller ersätta kostnader för vården.

Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske.

Varan skall säljas med omsorg. Motparten skall om möjligt underrättas före försäljningen.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (34 och 35 §§) till denna §: H 1918:287; 1920:79H 1915:495 anm. vid 30 §.

Har en part rätt att sälja varan enligt 76 § men kan den inte säljas eller är det uppenbart att priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning, får parten förfoga över varan på annat sätt som är försvarligt. Innan det sker, skall motparten om möjligt underrättas.

Vad en försäljning har inbringat och vad en part på annat sätt har fått ut av varan skall, liksom uppkomna kostnader, redovisas för motparten. Överskott tillfaller motparten.

Avkastning

Avkastning som varan ger före avtalad tid för avlämnandet tillfaller säljaren, om det inte med fog kunde beräknas att den skulle utfalla senare. Avkastning som varan ger efter det att den skall avlämnas tillfaller köparen, om det inte med fog kunde beräknas att den skulle utfalla tidigare.

Rättsfall:

H 1911:404; 1927:369; 1935:33.

I köp av aktier ingår utdelning som inte har förfallit till betalning före köpet och sådan företrädesrätt för aktieägare att delta i emission som inte har kunnat utövas före köpet.

I köp av räntebärande fordringar ingår ränta som är upplupen men ännu inte förfallen till betalning vid den tidpunkt som har avtalats för avlämnandet. Vad som svarar mot sådan ränta skall köparen betala till säljaren utöver priset, om inte fordringen har sålts som osäker.

Vissa meddelanden

Har ett meddelande som köparen skall lämna säljaren enligt 23, 24, 29, 32, 35, 39, 47 eller 61 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Detsamma gäller beträffande ett meddelande som säljaren skall lämna köparen enligt 52, 53, 59 eller 61 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:931

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

Genom lagen upphävs lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom med den begränsningen att de hänvisningar till den lagen som finns i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande skall fortsätta att gälla.

I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

SFS 1996:776

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

SFS 2022:262
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2022.

 2. Den äldre lydelsen av 4 § gäller fortfarande om konsumentköplagen (1990:932) gäller för köpet.

SFS 2022:981
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om varan överlämnats till köparen efter att denne ansökt om företagsrekonstruktion enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Rättsfall:

Ang. entreprenadavtal: Fråga om entreprenör kunde få ansvaret för fel enligt besiktningsprotokoll överprövat av domstol genom talan om förpliktande att betala entreprenadbeloppet och om rätt därtill förlorats genom passivitet; även fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet H 2002:630 – Fråga vid generalentreprenad om entreprenören pga. villkor i kontraktet eller bestämmelse i AB 72 haft ansvar för funktionen hos takkupor H 2009:388.

Ang. återförsäljaravtal: När ensamåterförsäljaravtal sagts upp i förtid har andra parten ansetts bevarad vid sin rätt till skadestånd genom att inom skälig tid tillställa motparten en neutral reklamation H 2007:909.