Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Preskriptionslag (1981:130)

Preskriptionslagen

Utfärdad den 29 januari 1981.

Inledande bestämmelse

Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Rättsfall:

Preskriptionslagen ej tillämplig på rätten till utdelning (inkl. efterutdelning) som sådan i konkurs H 2007:280, anm. även vid KL 11:20; ej heller tillämplig på anspråk på dold samäganderätt till fast egendom 2013:632.

Preskriptionstid

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande.

Rättsfall:

Ang. utgångspunkten för preskriptionstiden för beställares fordran pga. fel i byggnadsentreprenad H 1987:716; se även 1987:243 anm. efter denna lag – Treårspreskriptionen tillämplig på konsumentfordran avseende dels engångsavgift för utförande av allmän va-anläggning, dels avgift för innehav av TV-mottagare H 1988:503; likaså betr. arbetslöshetskassas fordran på medlemsavgift 2013:700 – Treårspreskriptionen ej tillämplig på kommuns fordran på gatukostnader H 1993:724; ej heller på Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift 2012:414; ej heller på lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnader 2013:980 – 3 st. tillämpligt på garantiåtagande beträffande ett bolags pensionsförpliktelse H 1990:35 – Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberades tre år efter förbindelsens tillkomst H 2000:569 – Preskriptionstid för fastighetssäljares skadeståndsfordran mot köparen pga. köpets ogiltighet började löpa då fastigheten vidaresåldes H 2003:302 – Utgångspunkten för en återvinningsfordrans uppkomst är den återvinningsgrundande dispositionen H 2011:755 – Fråga om preskription vid felaktig avregistrering av medborgarskap H 2018:103 (anm. även under 2 kap. 7 § RF) – Preskriptionstiden för en ägares anspråk på skadestånd mot den som sålt lösöre som påstås ha blivit stulet från ägaren ska räknas från dagen för försäljningen H 2023:162.

En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Har så skett, preskriberas fordringen ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §.

Om någon har häktats eller erhållit del av åtal för brott före utgången av tiden för åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgjorts dessförinnan, preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brottet tidigast ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas.

Hänvisad författning:

Ang. åtalspreskription se BrB 35:1, 3 och 4.

En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen.

Preskriptionsavbrott

Preskription avbryts genom att

  1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

  2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

  3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller planförhandling under företagsrekonstruktion.

SFS 2022:976

Verkan av preskriptionsavbrott

Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet.

Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas.

Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas.

Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång.

Rättsfall:

Ang. 2 st. H 1991:647 anm. vid 5 § – Fråga, när utmätningsbar egendom inte påträffats, om ny preskriptionstid skulle räknas från det handläggningen i sak avslutades eller från det redovisning skedde till borgenären H 1994:553.

Innebörden av preskription

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.

Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

Rättsfall:

Jfr betr. fordran pga. borgen i hyresförhållande H 1986:198 – Fråga om återuppväckande av preskriberad fordran hos konsument H 2002:358 – 2 st. ej tillämpligt när gäldenärsbolag upplösts innan fordran preskriberats mot bolaget H 2005:44; motsatt utgång pga. den numera föreliggande möjligheten för borgenären att begära det upplösta bolaget i likvidation H 2017:569 – 2 st. tillämpligt även när gäldenären avlidit innan huvudfordran preskriberats H 2014:107; de sistnämnda tre fallen anm. även vid HB 10:9.

Om flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel. Andelarna beräknas efter huvudtalet, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller avgörande som borgenären har fått kännedom om senast sex månader före preskriptionen.

Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna, fördelas ansvaret för bristen mellan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid svarar varje gäldenär i förhållande till sin andel och borgenären i förhållande till den andel som har preskriberats.

Utan hinder av att en fordran är preskriberad får den användas till kvittning, om detta eljest är tillåtet och den inte var preskriberad vare sig när borgenären förvärvade den eller när han kom i skuld till gäldenären.

Preskriptionen inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen.

Hänvisad författning:

Jfr JB 6:4 och SjöL 3:5.

Rättsfall:

Denna § gäller även när panten ställts av tredje man H 1996:560.

Särskilda bestämmelser

Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en fordran som avses i 2 § andra stycket.

Om en åtgärd som avses i 5 § 3 vidtas utomlands, medför den verkningar enligt denna lag, under förutsättning att borgenären med hänsyn till gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt har haft skälig anledning att vidta åtgärden i den främmande staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:130

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981.

Lagen tillämpas även på fordringar som har kommit till före ikraftträdandet och som inte har preskriberats dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Har en preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits enligt äldre bestämmelser, skall verkan av åtgärden bestå även efter ikraftträdandet. Preskriptionstiden skall dock bestämmas enligt den nya lagen.

Fordringar som avses i andra stycket preskriberas ej före d. 1 juli 1984, om inte preskription skulle ha inträtt dessförinnan även enligt äldre bestämmelser.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 2006:698

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2022:976
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åberopande av en fordran i en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Hänvisad författning:

Ang. ”äldre bestämmelser” se KF (1862:10 s. 1) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer, inf. under HB 9:12 i 1981 års lagedition, samt KF 28 juni 1798 och Lag 1946:843, båda inf. under HB 10:9 i samma lagedition. Dessa tre förf:ar har enl. Lagar 1981:132–134 upphört att gälla vid utgången av juni 1981. Betr. rättsfall ang. dessa äldre bestämmelser hänvisas till nämnda lagedition.

Rättsfall:

H 1982:573 (preskriptionstiden för fastighetsköpares fordran pga. dolt fel ansågs löpa från tiden för köpeavtalet; se nu JB 4:19 b), 1984:246 (avgivande av gåvodeklaration avbröt preskription av statens anspråk på gåvoskatt) och 600 (anspråk på att under vissa förutsättningar återköpa såld bostadsrätt underkastad preskription; tiden räknad från överenskommelsen), 1987:243 (preskriptionstiden för beställares fordran pga. fel i entreprenad ansågs löpa från dagen för slutbesiktningen).