Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Prokuralag (1974:158)

Prokuralagen

Utfärdad: 1974-03-29

Har näringsidkare som registrerats i handelsregister åt annan givit fullmakt, som uttryckligen förklarats vara prokura (handelsfullmakt), eller har han på annat sätt angivit någon som sin prokurist, får denne i allt som gäller huvudmannens näringsverksamhet handla på hans vägnar och teckna hans firma. Prokuristen får dock ej utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller söka inteckning eller upplåta rättighet däri.

Skriftlig prokura medför behörighet för prokuristen att företräda huvudmannen inför domstolar och andra myndigheter.

Om registrering av prokura finns bestämmelser i handelsregisterlagen (1974:157).

Hänvisad författning:

Ang. prokura för handelsbolag se Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 2:19(HB 15:)

Rättsfall:

Äldre rätt: Prokurist behörig mottaga stämning i mål, som äger samband med rörelsen H 1912:84 – Fråga om prokurafullmakt överskridits H 1916:166; 1928:609 (borgen) – Ang. ansvar å prokurist för överskridande av normalpris H 1944:492 (firmainnehavaren frikänd i målet) – R 1943:33 anm. vid lagen 2011:1244 4:1. Bih.

Prokura får meddelas flera personer på sådant sätt att den endast kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

Den behörighet som enligt denna lag tillkommer prokurist kan icke med laga verkan mot tredje man som är i god tro inskränkas till viss tid eller på annat sätt begränsas.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1922:508.

Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger prokurauppdraget (per prokura, p.p. eller annan förkortning av dessa ord). Ytterligare bestämmelser om firmateckning finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1898:69.

SFS 2018:1659

Prokurist får ej överlåta prokuran på annan person.

Prokura kan när som helst återkallas. Huvudmannens död medför ej att prokuran upphör att gälla.

Hänvisad författning:

Jfr 27 § avtalslagen (1915:218) samt Handelsregisterlag (1974:157)13, 19 §§. Bih.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:158

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

SFS 2018:1659

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.