Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Samäganderättslagen

Utfärdad: 1904-09-30

Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation eller skuldebrev två eller flera samfällt, tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknade, där ej annat förhållande kan visas.

Rättsfall:

Lagen ej tillämplig på flera personer tillkommande skogsavverkningsrätt H 1909:449 – Då ej visats att parter samfällt, en var till viss lott, ägde en byggnad, var lagen ej tillämplig H 1916:104 – Lagen tillämplig i fråga om lösa saker som är giftorättsgods H 1930:543; i fråga om fiske, som utgör särskild fastighet 1935:288; men ej beträffande s.k. kyrkobyhus i Åsele 1947:196 – Fråga om samfälld rätt till inventarier, anskaffade för fideikommiss H 1960:474 – Lagen ansågs i sina väsentliga delar tillämplig på bostadsrätt; även den s.k. indragningsregeln i UB 8:8 är tillämplig H 2015:72 (plenum; jfr tidigare H 1995:478) – Lagen ansågs i sina väsentliga delar analogt tillämplig på bostadsarrende vid försäljning av bostadshus som arrendatorerna ägde gemensamt H 1998:552 – När av flera samfällt ägd fastighet på auktion inropats av en delägare, har lagfartsstämpel beräknats för allenast de lotter, som tillkom andra än köparen H 1952:545 – Ang. avtal mellan delägare i fastighet om rätt att lösa delägares lott H 1974:314 – Medan en man och en kvinna sammanlevde under äktenskapsliknande förhållanden förvärvades en bostadsfastighet i mannens namn. Med hänsyn till kvinnans insatser och omständigheterna i övrigt ansågs den ha förvärvats av dem gemensamt och denna lag alltså vara tillämplig H1980:705; liknande fråga ang. bostadsrätt 2002:3 – Fritidsbåt anskaffad under ett samboförhållande ansågs ej anskaffad av båda samborna eller för deras gemensamma bruk, denna lag därför ej tillämplig H 1992:163 – Fråga om ett i ena makens namn gjort förvärv av bostadsfastighet i äktenskap utan giftorätt skett för makarna gemensamt H 1981:693, 1982:589; jfr 1984:772 och 1985:615, båda anm. vid UB 4:24; ang. lagfart på överlåtelse för att förvandla ”dold” äganderätt till ”öppen” 1989:114 – Bolagsförhållande eller samäganderätt? H 1914:286, 1980:547 – Dödsboet efter en gift kvinna gjorde gällande att medel som innestått på ett för makarna gemensamt motbokslöst konto, s.k. joint account, tillhört den avlidna; fråga vad som vid prövningen av anspråket gällde i bevishänseende H 1988:112 – Dold äganderätt till fast egendom kan inte förvärvas, när kravet på förvärvstillstånd enl. jordförvärvslagen inte varit uppfyllt H 1988:197 – Fråga om andelsrätt efter arvskifte och laga skifte i byggnader som utgjorde tillbehör till fast egendom H 2000:43 – Dold samäganderätt ansågs ej kunna uppkomma mellan två juridiska personer (bostadsrättsföreningar) H 2002:142 – Borgenärs talan om att make, som till andra maken överlåtit en fastighet, hade dold äganderätt i fastigheten ogillad, då det inte visats att makarnas syfte varit att de skulle äga fastigheten gemensamt H 2004:397 – Ang. analog tillämpning av samäganderättslagen H 2006:678 (anm. under 6 §) – Dold samäganderätt ansågs kunna föreligga i fråga om fritidsfastighet H 2008:826 – När sambor gemensamt förvärvat en segelbåt har vardera sambons rätt till båten bestämts utifrån den ekonomiska insatsen H 2012:377 – Ej dold samäganderätt när sambos hyresrätt ombildats till bostadsrätt och sambon förvärvat denna med bidrag från andra sambon H 2013:242.

För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ur stånd att i åtgärden deltaga, av övriga delägare vidtagas.

Rättsfall:

H 1918:241 – När två delägare i samfälld fastighet ensidigt vidtagit åtgärder med fastigheten som två andra delägare inte ville godta, ägde dessa senare påkalla domstols prövning H 1990:184 – Talan om återgång eller ogiltigförklaring av överlåtelse kunde föras endast av delägarna i förening, även när talan avsåg endast en andel och talan inte grundades på omständigheter hänförliga endast till denna andel H 1992:859.

ERD Allard mot Sverige (2003, rivning av hus på samägd fastighet).

Kunna delägarne ej enas rörande godsets förvaltning eller nyttjande, äge på ansökan av delägare rätten förordna, att godset under viss tid skall omhänderhavas av god man, som av rätten utses. Till god man må ock delägare förordnas.

Rättsfall:

H 1918:241 – God man enligt denna lag kunde ej förordnas i fråga om egendom som avses i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter efter den senare lagens ikraftträdande, men äldre förordnande består H 1990:6 – Om delägarna avtalar bort denna paragraf utan att sätta någon annan ordning för tvistlösning i stället hindrar inte avtalet att god man förordnas H 2019:1055.

Den, som enligt 3 § blivit utsedd till god man, åligger att godset till delägarnes samfällda bästa förvalta. Vill han godset bortlega, äge makt därtill, dock ej för längre tid än förordnandet avser. Där fråga är om fast egenom, äge han bortlega egendomen till den fardag, som infaller näst efter det sagda tid gått till ända, eller, om viss minsta tid för upplåtelsen är bestämd enligt lag, för sådan tid.

Behållen avkastning av godset varde av gode mannen för varje år mellan ägarne fördelad.

SFS 1970:1005

Varda före utgången av den tid, gode mannens förordnande avser, delägarne ense att återtaga förvaltningen av godset, och göra de därom anmälan hos rätten, eller varder hos rätten upplyst, att godset blivit för gemensam räkning försålt eller att någon delägare löst de andra ut eller att gemenskapen annorledes upphört, varde gode mannen av rätten entledigad.

Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.

Rättsfall:

Testamentarisk avkomsträtt till andel i fastighet hinder mot försäljning? H 1907:409 – Delägares i bruk ansökan om försäljning av endast vissa till bruket hörande byggnader ansågs icke mot bestridande av övriga delägare kunna bifallas H 1908:466 – Ansökan av den, som jämte annan ägde ett flertal fastigheter, om försäljning av vissa av dessa bifallen mot den andres bestridande H 1940:82 – Ang. verkan av sämjedelning H 1952:228 – Ang. innebörden av ”synnerliga skäl” H 1974:490; 1979:562 – Invändning att samäganderätt ej förelåg ansågs kunna prövas i ärende rörande ansökan enl. denna § H 1984:256 – Fråga om vissa i köpekontrakt intagna bestämmelser om förköpsrätt var giltiga och därmed utgjorde hinder mot försäljning enl. denna § H 1984:673 anm. vid JB 4:1 – Efter deldom på äktenskapsskillnad träffad överenskommelse om ena partens förvärv av den andras fastighetsandel hindrade inte försäljning av fastigheten H 1987:726 – Att överlåtelseförbud gällde betr. viss andel i en fastighet inverkade inte på annan delägares rätt enl. denna § att påkalla försäljning av hela fastigheten H 1989:9 – Jfr H 1952:37 – Fråga om försäljning av makar gemensamt tillhöriga fastigheter enl. denna lag mötte hinder i vissa best:er i ÄktBH 1991:234H 1991:597 och 2007:455 anm. vid UB 8:8 – Förbehåll om förköpsrätt för en av flera gåvotagare till fast egendom ansågs ej giltigt när det ej intagits i gåvohandlingen utan uppställts först senare och hindrade därför ej delägares rätt till försäljning enl. denna § H 1994:69 anm. äv. vid JB 4:29 – Flera fastigheter, som ej har samma delägare, skall utropas var för sig, om inte samtliga delägare är överens om annat H 1994:297 – Ang. villkor vid gåva av fast egendom att denna lag inte skulle vara tillämplig H 2000:262 anm. även vid JB 4:29 – Den som genom testamente förvärvat andel i fastighet, medan nyttjanderätten till andelen tillfallit annan, har i följd av ÄB 12:2 och 6 inte ansetts berättigad att påkalla försäljning av hela fastigheten H 2004:14 – 6 § analogt tillämplig på arrenderätt H 2006:678 – Fråga om beviskravet för samäganderätt när motparten invänder att han ensam äger egendomen H 2008:1053 – Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som uppställts i samband med gåva av andelen till säljaren H 2017:289 – Samägare är behörig att påkalla försäljning även när en del av hans innehav är förenad med hembudsskyldighet H 2017:550.

Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av föreskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten ändock gå till försäljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke.

Hänvisad författning:

Om klyvning se FBL 11:.

SFS 1971:1051

Förordnar rätten, att gods skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion, nämne rätten en god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda köpebrev.

I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon.

I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.

Rättsfall:

Yrkande om minimipris framställt först vid överklagande av förordnande om auktion H 1974:286 – Klagande ägde i HovR:n få ett först efter överklagandetidens utgång framställt yrkande om lägsta pris prövat H 1996:455 – Beräkningen av minimipris H 2012:757.

SFS 1988:1263

Auktion, varom i denna lag är fråga, skall, efter det laga kraft åkommit rättens beslut om auktionen, hållas så snart ske kan; dock att, där någon delägare är i konkurstillstånd försatt, gode mannen ej äger makt att godset försälja, så länge sagda delägares lott tillhör konkursboet.

Rättsfall:

Förbudet avser ej det fallet att delägares konkursbo söker försäljning enligt 6 § H 1968:83 – Ang. handräckning för utfående av godset H 1972:641.

Den gode mannen ska på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren samt tid och plats för auktionen. Avser auktionen en jordbruksfastighet, ska den gode mannen vid auktionen upplysa om reglerna i jordförvärvslagen (1979:230).

SFS 2010:26

Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen, gäller deras beslut. Är det fråga om en fastighet, för vilken rätten utan yrkande enligt 9 § skall bestämma ett visst lägsta pris, får försäljning dock inte ske om inte den omyndiges andel eller den andel som omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken blir betald enligt det bestämda priset.

Är delägarna ej ense, gäller högsta anbudet såsom antaget, om det ej understiger det pris som har bestämts enligt 9 §. Är lott i samfälld fastighet särskilt intecknad och uppgår den på sådan lott belöpande andelen i den bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten på grund av inteckning häftar, får anbudet inte antas, om inte ägare av övriga lotter medger det. Vad som nu har sagts gäller dock inte, om försäljningen avser att från två eller flera hemmanslotter avsöndra mark, som varit anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp.

SFS 1988:1263

Hava, efter det förordnande om auktion meddelats, delägarne träffat överenskommelse om auktionens inställande, give de gode mannen det till känna; och vare, där det skett, förordnandet förfallet.

Lag samma vare, där auktion ej leder till godsets försäljning.

Vad i 18 kap. handelsbalken är för syssloman stadgat i fråga om ansvarighet och redovisning, så ock om arvode och ersättning för kostnader, skall gälla även för god man, som i denna lag avses.

Kostnad, som enligt denna lag gjorts för förvaltning av samfällt gods eller för auktion, skola samtlige delägare vidkännas, envar i förhållande till sin lott.

Rättsfall:

Delägarna har som utgångspunkt solidariskt ansvar för ersättning till god man H 2011:399 – Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av egendomen H 2016:1057.

Ej må någon till god man förordnas, utan att han därtill samtyckt. Vill den, som är till god man förordnad, befattningen frånträda och gitter han visa skälig orsak; varde av rätten entledigad. På ansökan av delägare äge ock rätten entlediga god man, när skäl därtill äro.

Beslut om förordnande eller entledigande av god man, som i 3 § sägs, gånge utan hinder av förd klagan i verkställighet.

Är god man förordnad att ombesörja auktion, varom i denna lag är fråga, och har rättens beslut om auktionen vunnit laga kraft, träde gode mannen till sin befattning utan hinder därav, att klagan föres över det beslut, varigenom han förordnats. Föres klagan över beslut, varigenom rätten entledigat god man, som sist är nämnd, gånge beslutet icke dess mindre i verkställighet.

Laga domstol i fråga, som avses i 3 eller 6 §, vare, evad frågan rörer löst eller fast gods, allmän underrätt i den ort, där godset finnes. Domstol, hos vilken gjorts ansökan, som föranlett god mans tillsättande, tillkomme ock att upptaga fråga om gode mannens entledigande och om förordnande av annan i hans ställe.

Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet, som avses i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å sådan allmänning, som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av viltvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser. I fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet och som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser i stället för 2–6 §§.

Bestämmelserna i 13 kap. 10 § eller 14 kap. 11 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, som till någon del ägs av omyndig eller omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken.

Hänvisad författning:

Lag (2000:592) om viltvårdsområden vid BB 23:; Lag (1981:533) om fiskevårdsområden vid BB 17:; ÄktB 7:–13:; Sambolag (2003:376) efter ÄktP; ÄB 18:–24:; Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag vid HB 15:; SjöL 5:, Minerallag (1991:45)12: anm. i Bih.; Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, här nedan.

Rättsfall:

H 1978:96 (på ofri grund belägen stuga tillhörig bysamfällighets delägare) – Tidigare motsvarighet (FB 15:15) till FB 13:10 och 14:11 ansågs tillämplig när det var förmyndaren som begärde försäljning enl. samäganderättslagen H 1993:3.

SFS 2000:596

Vad i denna lag är stadgat om samäganderätt till fastighet skall i tillämpliga delar gälla i fråga om tomträtt, som innehaves av två eller flera.

SFS 1953:420