Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1134

Utkom från trycket den 1 december 2017
Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322);
utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § brottsskadelagen (2014:322) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

Brottsskadeersättning betalas för den skada det innebär att någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid eller genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § brottsbalken (kränkning).

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).

I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om skadestånd för kränkning får brottsskadeersättningen i denna del inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av domstolens avgörande, om inte annat följer av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1134

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)