Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D2535.pdf

31997D2535

Europaparlamentets och Rådets beslut 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången av beslut nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994-1998)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 347 , 18/12/1997 s. 0001 - 0005EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången av beslut nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994 P1998)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130i. 1 och 130i. 2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, (3)

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget, (4) och mot bakgrund av det gemensamma utkastet som godkändes av förlikningskommittén den 23 september 1997, och

med beaktande av följande:

I artikel 1.3 beslut nr 1110/94/EG (5) föreskrivs att Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 1996 skall ompröva kostnadstaket för gemenskapens samlade finansiella deltagande i det fjärde ramprogrammet med möjlighet att höja detta.

I 1996 års rapport om verksamheter rörande forskning och teknisk utveckling i Europeiska unionen beaktas hur det fjärde ramprogrammet har genomförts under dess första år och det framgår att de tillgängliga medlen för 1995 har utnyttjats fullt ut och att ett mycket stort intresse har visats från forskningssamfundet och industrin. Detta har omöjliggjort stöd till en del projekt av hög kvalitet.

I Europeiska unionens budgetplan medges endast begränsade tilläggsanslag för ramprogrammet för forskning.

Kommissionen har försäkrat att det finansiella tillägget som beslutas i varje fall kommer att begränsas till taket för rubrik 3 i den nuvarande budgetplanen som uppställts i Interinstitutionella avtalet av den 29 oktober 1993 om budgetdisciplin och förbättrat budgetförfarande (6) utan att andra prioriteringar i rubrik 3, såsom transeuropeiska nätverk m.m., åsidosätts.

För att säkerställa att forskningsanstängningarna fortsätter att bidra till den europeiska industrins konkurrenskraft på internationell nivå, livskvalitet och hållbar utveckling, är det lämpligt att besluta om ytterligare anslag för vissa särskilda program.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1. Kostnadstaket för gemenskapens finansiella deltagande i det fjärde ramprogrammet skall höjas med 115 miljoer ecu, att tilldelas vissa särskilda program inom det första verksamhetsområdet i det fjärde ramprogrammet enligt bilaga I.

2. Beslut nr 1110/94/EG ändras på följande sätt:

- I artikel 1.3 skall första stycket ersättas med följande:

"Kostnadstaket för gemenskapens samlade finansiella deltagande i det fjärde ramprogrammet skall vara 11 879 miljoner ecu. Av dessa anslås 5 449 miljoner ecu för perioden 1994 P1996 och 6 430 miljoner ecu för perioden 1997 P1998."

- Bilaga I skall ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT C 115 19.4.1996, s. 1 och

EGT C 70 6.3.1997, s. 20.

(2) EGT C 212, 22.7.1996, s. 24.

(3) EGT C 337, 11.11.1996, s. 55.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 juni 1996 (EGT C 198, 8.7.1996, s. 27), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 januari 1997 (EGT C 111, 9.4.1997, s. 88) och Europaparlamentets beslut av den 13 mars 1997 (EGT C 115, 14.4.1997, s.135). Europaparlamentets beslut av den 21 oktober 1997 och rådets beslut av den 10 november 1997.

(5) EGT L 126, 18.5.1994, s.1 ändrad genom beslut 616/96/EG (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69).

(6) EGT C 331, 7.12.1993, s. 1.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

"BILAGA I

FJÄRDE RAMPROGRAMMET (1994 P1998) BELOPP OCH FÖRDELNING

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) Varav 639 miljoner ecu till GFC:s driftsbudget.

(2) Varav 96 miljoner ecu till vetenskapliga och tekniska stödverksamheter som lämpar sig för en konkurrensinriktad strategi.

(3) Utöver de medel som avsätts till det tredje verksamhetsområdet kommer i genomsnitt 1 % av den samlade budgeten för det fjärde ramprogrammet att avsättas till spridning och optimering av resultat inom det första verksamhetsområdet. En nära samordning av verksamheterna inom spridning och optimering som utförts enligt de särskilda programmen inom det första verksamhetsområdet och verksamheterna inom det tredje verksamhetsområdet skall säkerställas.

(4) Varav 40 miljoner ecu för vetenskapligt och tekniskt stöd på tillfällig grund till andra gemenskapsprogram, som kommer att fördelas på konkurrensmässiga grunder.

(5) Miljöinriktade forskningsprojekt kommer även att bedrivas inom flera andra delområden av det första verksamhetsområdet, särskilt på området för industriell teknik, energi och transport."