Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0061.pdf

31998L0061

Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/61/EG av den 24 september 1998 om ändring av direktiv 97/33/EG med avseende på nummerportabilitet mellan operatörer och förval av nätoperatörerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 03/10/1998 s. 0037 - 0038EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/61/EG av den 24 september 1998 om ändring av direktiv 97/33/EG med avseende på nummerportabilitet mellan operatörer och förval av nätoperatörer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 189b i fördraget (3), och

av följande skäl:

Kommissionen har inhämtat omfattande synpunkter från allmänheten på grundval av grönboken om en nummerpolitik för teletjänster i Europa.

I dessa synpunkter betonades vikten av likvärdig kvalitativ och kvantitativ tillgång till nummerresurser för samtliga marknadsaktörer samt den avgörande betydelsen av lämpliga nummerfunktioner, i synnerhet vad gäller nummerportabilitet och val av nätoperatör, som hör till de viktigaste faktorerna när det gäller att underlätta konsumenternas val samt åstadkomma verklig konkurrens i en avreglerad telekommunikationsmiljö.

Den 22 september 1997 antog rådet en resolution (4) i vilken kommissionen uppmanas att lägga fram förslag till Europaparlamentet och rådet om att skynda på införandet av nummerportabilitet och om förval av nätoperatörer.

Europaparlamentet antog en resolution den 17 juli 1997 (5) i vilken kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag till ändring av det nuvarande direktivet för att införa förval av nätoperatörer och nummerportabilitet.

I konsumenternas intresse och med beaktande av de särskilda nationella marknadsförhållandena får de nationella regleringsmyndigheterna utsträcka skyldigheten att tillhandahålla förval av nätoperatörer med möjlighet att, för varje enskilt samtal, välja bort förvalet, till att omfatta organisationer som tillhandahåller allmänt tillgängliga telenät och som inte har ett betydande inflytande på marknaden, för det fall detta inte innebär en oproportionerlig belastning på en sådan organisation eller skapar ett hinder för tillträde till marknaden för nya operatörer.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG om samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (6) bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 97/33/EG ändras på följande sätt:

1) Följande definitioner skall läggas till i artikel 2.1:

"h) abonnent: en fysisk eller juridisk person som har ingått avtal med den som tillhandahåller allmänt tillgängliga teletjänster om tillhandahållande av sådana tjänster,

i) geografiskt nummer: ett nummer i den nationella nummerplanen där en del av dess siffersammansättning har geografisk innebörd som används för att styra samtal till den fysiska platsen i nätanslutningspunkten hos den abonnent som har tilldelats numret."

2) Det första stycket av artikel 12.5 skall ersättas med följande:

"5. De nationella regleringsmyndigheterna skall uppmuntra ett så tidigt införande som möjligt av nummerportabilitetstjänsten mellan operatörer, vilket gör det möjligt för de abonnenter som så önskar att behålla sitt eller sina nummer inom det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet och inom ISDN oavsett vilken organisation som tillhandahåller tjänsten, såvitt avser geografiska nummer på en given plats och såvitt avser andra nummer än geografiska vid varje plats, och se till att denna utrustning är tillgänglig senast den 1 januari 2000 eller i de länder som har beviljats en ytterligare övergångsperiod, så snart som möjligt därefter, men senast två år efter annan senare tidpunkt som fastställs för fullständig avreglering av taltelefonitjänster."

3) Följande punkt skall läggas till i artikel 12:

"7. De nationella regleringsmyndigheterna skall kräva att åtminstone de organisationer som tillhandahåller allmänna tillgängliga telenät enligt del 1 i bilaga I och som har anmälts av de nationella regleringsmyndigheterna som organisationer med betydande inflytande på marknaden, skall ge sina abonnenter, inklusive dem som använder ISDN, tillgång till kopplade tjänster hos alla leverantörer av fasta allmänt tillgängliga teletjänster som deltar i samtrafiken. För detta ändamål skall sådan utrustning finnas tillgänglig senast den 1 januari 2000 eller, i de länder som har beviljats en ytterligare övergångsperiod, så snart som möjligt därefter, men senast två år efter en annan senare tidpunkt som fastställs för fullständig avreglering av taltelefonitjänster som tillåter abonnenten att välja sådana tjänster genom ett förval med möjlighet att välja bort varje förval för varje enskilt samtal genom att slå ett kort prefix.

De nationella regleringsmyndigheterna skall säkerställa att prissättningen för den samtrafik som avser tillhandahållandet av denna tjänst är kostnadsorienterad och att eventuella direkta avgifter för konsumenter inte hämmar användningen av denna tjänst."

4) Den första meningen i artikel 20.2 skall ersättas med följande:

"2. Uppskov från skyldigheterna enligt artikel 12.5 och 12.7 får begäras om den berörda medlemsstaten kan visa att dessa skyldigheter skulle innebära en alltför stor börda för vissa organisationer eller grupper av organisationer."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 31 december 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. FARNLEITNER

Ordförande

(1) EGT C 330, 1.11.1997, s. 19 och EGT C 13, 17.1.1998, s. 10.

(2) EGT C 73, 9.3.1998, s. 107.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 20 november 1997 (EGT C 371, 8.12.1997, s. 180), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 februari 1998 (EGT C 91, 26.3.1998, s. 42), Europaparlamentets beslut av den 14 maj 1998 (EGT C 167, 1.6.1998) och rådets beslut av den 20 juli 1998.

(4) EGT C 303, 4.10.1997, s. 1.

(5) EGT C 286, 22.9.1997, s. 232.

(6) EGT L 199, 26.7.1997, s. 32.