Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0065.pdf

31999D0065

1999/65/EG: Rådets beslut av den 22 december 1998 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens femte ramprogram (1998-2002)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 01/02/1999 s. 0046 - 0055RÅDETS BESLUT av den 22 december 1998 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens femte ramprogram (1998 2002) (1999/65/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130j och artikel 130o andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3), och

av följande skäl:

1. Femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998 2002) (nedan kallat femte ramprogrammet) antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut 182/1999/EG (4). De närmare villkoren för gemenskapens ekonomiska bidrag, som framgår av bilaga IV till det beslutet, måste kompletteras med andra bestämmelser som fastställs i enlighet med artiklarna 130j och 130o andra stycket i fördraget.

2. De nya bestämmelserna bör omfattas av en heltäckande, sammanhängande och tydlig ram så att de särskilda program genom vilka femte ramprogrammet realiseras kan genomföras på ett enhetligt sätt.

3. Reglerna för företags, forskningscentrums och universitets deltagande måste ta hänsyn till arten av åtgärderna inom forskning och teknisk utveckling, inbegripet åtgärderna inom demonstration (nedan kallade indirekta FTD-åtgärder). Reglerna varierar dessutom beroende på om deltagaren kommer från en medlemsstat, en associerad stat eller ett tredje land, och beroende på deltagarens juridiska struktur.

4. I enlighet med femte ramprogrammet bör rättssubjekt från tredje land beredas möjlighet att delta, inklusive på grundval av internationella avtal. De avtal som sluts med gemenskapen, särskilt i enlighet med artikel 130m i fördraget, måste dock tillämpas med iakttagande av faktisk ömsesidighet och med hänsyn till immateriell och industriell äganderätt. Rättssubjekt i gemenskapen måste således beredas reella möjligheter att delta i forskningsprogram i det berörda tredje landet.

5. Vad beträffar små och medelstora företag bör särskild vikt fästas vid indirekta FTD-åtgärder som syftar till att uppmuntra deras deltagande, eftersom de på ett påtagligt sätt kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen, upprätthålla sysselsättningen och till nyskapande.

6. Gemensamma forskningscentret (GFC) deltar i de indirekta FTD-åtgärderna på samma villkor som rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller en associerad stat.

7. Reglerna bör tillämpas på ett enkelt och effektivt sätt så att deltagarnas och kommissionens administrativa och finansiella börda minimeras, särskilt med avseende på den tid som måste avsättas för att utarbeta förslagen, slutföra kontraktsförhandlingarna och ombesörja utbetalningarna.

8. Utbetalning av gemenskapens ekonomiska bidrag förutsätter att deltagarna kan styrka de stödberättigande kostnaderna för den indirekta FTD-åtgärden; detta utesluter emellertid inte att andra lämpligare metoder kan användas.

9. Verksamhet på området FTD bör bedrivas i överensstämmelse med etiska principer.

10. Reglerna för spridning av forskningsresultat bör säkerställa skyddet av de rättigheter som är förknippade med inhämtandet och utnyttjandet av kunskap.

11. Reglerna måste ta hänsyn till gemenskapens intressen och till de utvalda avtalsparternas legitima intressen efter det att deras förslag till indirekt FTD-åtgärd antagits.

12. Vad gäller indirekta FTD-åtgärder måste reglerna, rent allmänt, anpassas med hänsyn till gemenskapens ekonomiska bidrag eller beroende på hur marknadsorienterad FTD-verksamheten, inklusive demonstration, är.

13. Äganderätten till kunskap som är ett resultat av indirekta FTD-åtgärder bestäms normalt efter storleken på gemenskapens ekonomiska bidrag.

14. Vad gäller indirekta FTD-åtgärder bör kunskap utnyttjas, eller spridas om den inte utnyttjas.

15. Huvudansvaret för spridning eller utnyttjande av forskningsresultat åvilar de avtalsslutande parterna. När det gäller projekt som ligger närmare marknaden, måste reglerna främja utnyttjande av forskningsresultat som lämpar sig för användning av de avtalsslutande parterna. Reglerna måste annars främja spridningen av lämpliga resultat, inklusive de resultat som är lämpade för utnyttjande men som inte har använts, till tredje man, inklusive medlemsstaternas och de associerade staternas regeringar, för att underlätta utnyttjandet av dessa resultat och för att kunna undvika dubbleringar i forskningsarbetet.

16. Avtal om ensamrätt kan vara nödvändiga för att underlätta utnyttjandet av kunskap. Dessa avtal bör upprättas i överensstämmelse med gällande konkurrensregler.

17. För vissa indirekta FTD-åtgärder måste avtalsparterna lägga fram en plan för det tekniska genomförandet så att kommissionen kan följa upp spridningen och utnyttjandet av kunskaperna.

18. FTD-verksamheten bör genomföras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

19. Det är inom ramen för de särskilda programmen möjligt att närmare definiera eller komplettera reglerna för företags, forskningscentrums och universitets deltagande och reglerna för spridning av forskningsresultat, om detta är nödvändigt för att uppnå programmens målsättningar.

20. För att säkerställa överensstämmelsen mellan de åtgärder som genomförs inom femte ramprogrammet och de åtgärder som vidtas i enlighet med rådets beslut 1999/64/Euratom av den 22 december 1998 om Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) femte ramprogram inom forsknings- och utbildningsområdet (1998 2002) (5), bör detta beslut och rådets beslut 1999/66/Euratom av den 22 december 1998 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande för genomförandet av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) femte ramprogram (1998 2002) (6) antas samtidigt och gälla för samma period.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1 Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) FTD-verksamhet: den verksamhet som bedrivs på området forskning och teknisk utveckling, inklusive demonstration, som beskrivs i detalj i bilaga II till femte ramprogrammet.

b) indirekta FTD-åtgärder: en av två alternativa former för att genomföra sådan FTD-verksamhet som beskrivs i bilaga IV till femte ramprogrammet. Sådana åtgärder bedrivs av tredje man inom ramen för kontrakt som ingås med gemenskapen; Gemensamma forskningscentret (nedan kallat GFC) kan delta i dessa åtgärder på de villkor som anges i artikel 7.

c) direkta FTD-åtgärder: en av två alternativa former för genomförande av sådan FTD-verksamhet som specificeras i bilaga IV till femte ramprogrammet. Sådana åtgärder bedrivs av GFC.

d) associerad stat: en stat som är part i ett internationellt avtal som ingåtts med gemenskapen, särskilt på grundval av artikel 130m i fördraget, och enligt vilket staten ifråga skall bidra till finansieringen av femte ramprogrammet. Avtalet berör samarbete inom forskning, teknisk utveckling och demonstration.

e) tredje land: en stat som varken är en medlemsstat eller associerad stat.

f) rättssubjekt:

- varje fysisk person,

eller

- varje juridisk person, under förutsättning att den har bildats i enlighet med gemenskapslagstiftningen eller i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning och äger rättskapacitet eller i eget namn har alla slags rättigheter och skyldigheter, kan ingå avtal och vara part i rättsliga förfaranden.

g) internationell organisation: varje sammanslutning av stater, förutom gemenskapen, som upprättats genom ett fördrag eller annan akt med liknande räckvidd, som har gemensamma organ och som utgör en i förhållande till de ingående staterna fristående internationell juridisk person.

h) potentiell användare av FTD-resultat: varje rättssubjekt, varje internationell organisation eller GFC, som till följd av sina behov och sin kapacitet oavsett om dessa är av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller social karaktär genom sin specifika insats kan bidra till utnyttjande av kunskap som är ett resultat av indirekta FTD-åtgärder,

i) små och medelstora företag: företag som uppfyller de kriterier som anges i kommissionens rekommendation 96/280/EG (7), nämligen

- har färre än 250 anställda (motsvarande heltid), och

- har en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner ecu, eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljon ecu, samt

- uppfyller kriteriet om oberoende enligt definitionen i rekommendationen.

j) kunskap: resultat och information som är ett resultat av FTD-åtgärder inom femte ramprogrammet.

k) spridning: att med alla lämpliga medel göra kunskap tillgänglig i syfte att främja vetenskaplig och teknisk utveckling; offentliggörande i samband med de förfaranden som syftar till skydd av kunskap betraktas emellertid inte som spridning.

l) utnyttjande: direkt eller indirekt användning av kunskap inom forskningsverksamhet eller i exploateringssyfte.

m) användning: kunskap som utnyttjas för att framställa eller marknadsföra en produkt eller en process, eller för att inrätta och tillhandahålla en tjänst.

n) befintlig know-how: information som innehas av förslagsställarna före ingåendet av ett kontrakt enligt artikel 12 i detta beslut, eller som erhållits parallellt med ingåendet av ett kontrakt och som är nödvändig för att på ett tillfredsställande sätt genomföra en indirekt FTD-åtgärd, samt därmed förknippade rättigheter.

Artikel 2 Gemenskapens intressen

De gemenskapsintressen som avses i artiklarna 6, 15, 16, 17, 18 och 20 skall bedömas med särskild hänsyn till

a) målet att stärka gemenskapsindustrins internationella konkurrenskraft,

b) målet att ge lämpliga incitament för att behålla och skapa arbetstillfällen i gemenskapen,

c) målet att främja en hållbar utveckling och främja livskvaliteten inom gemenskapen,

d) behovet av annan gemenskapspolitik till stöd för vilken FTD-åtgärder bedrivs, och

e) förekomsten av samarbetsavtal inom vetenskap och teknik mellan gemenskapen och tredje land eller internationella organisationer.

KAPITEL II REGLER FÖR FÖRETAGS, FORSKNINGSCENTRUMS OCH UNIVERSITETS DELTAGANDE I GEMENSKAPENS FORSKNINGSVERKSAMHET

Artikel 3 Tillämpningsområde

De regler som fastställs i detta kapitel avser rättssubjekts, internationella organisationers samt GFC:s deltagande i indirekta FTD-åtgärder.

Del 1 Villkor för deltagande och bidrag

Artikel 4 Antal deltagare i indirekta FTD-åtgärder

1. Indirekta FTD-åtgärder skall genomföras av

a) minst två av varandra oberoende rättssubjekt, som är etablerade i två olika medlemsstater eller i en medlemsstat och en associerad stat, eller

b) minst ett rättssubjekt som är etablerat i en medlemsstat eller associerad stat och GFC, eller

c) ett eller flera rättssubjekt som är etablerade i tredje land eller internationella organisationer och samarbetar med minst det antal rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller associerad stat och med GFC, i enlighet med kraven i punkt a eller b.

2. Indirekta FTD-åtgärder med en enda deltagare skall i undantagsfall och om den indirekta FTD-åtgärdens eller -verksamhetens natur kräver det, genomföras av

a) ett rättssubjekt som är etablerat i en medlemsstat, associerad stat eller i tredje land, eller

b) en internationell organisation, eller

c) GFC.

Artikel 5 Villkor för rättssubjekt från medlemsstater och associerade stater

1. Rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller en associerad stat får delta i indirekta FTD-åtgärder och har rätt till ekonomiskt stöd från femte ramprogrammet under förutsättning att

- rättssubjektet bedriver eller står i begrepp att bedriva verksamhet inom forskning, teknisk utveckling eller demonstration, eller

- rättssubjekt bidrar till spridning och utnyttjande av resultat på det sätt som avses i det särskilda programmet Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande, eller

- rättssubjekter är en potentiell användare av FTD-resultaten,

eller dessutom i fråga om tematiska nät och samordnad verksamhet,

- om rättssubjektet i stället kan tillföra något som väsentligt höjer kvaliteten på den planerade verksamheten genom sin kunskap på det berörda forskningsområdet.

2. De villkor som anges i punkt 1 är inte tillämpliga i följande fall:

a) För forskningspremier där det krävs att rättssubjektet är ett litet eller medelstort företag eller, i undantagsfall, en potentiell användare av FTD-resultat. I det sistnämnda fallet äger rättssubjektet normalt inte rätt till ekonomiskt stöd från femte ramprogrammet.

b) För projekt som innebär forskningssamarbete där det krävs att rättssubjektet är ett litet eller medelstort företag som är en potentiell användare av FTD-resultat men med liten eller ingen egen möjlighet att bedriva FTD-verksamhet.

c) För stödåtgärder där rättssubjektet har erforderlig teknisk kompetens för att genomföra den aktuella indirekta FTD-åtgärden.

3. Om en associerad stat är endast delvis associerad till femte ramprogrammet får ett rättssubjekt i det landet endast delta och få ekonomiskt stöd enligt denna artikel i de särskilda program som omfattas av associeringsavtalet. Deltagande i särskilda program till vilka det landet inte är associerat skall avgöras enligt artikel 6 i detta beslut.

4. Om den indirekta FTD-åtgärdens syfte så tillåter, skall rättssubjekt som avses i punkterna 1 och 2 genomföra huvuddelen av arbetet inom medlemsstaternas eller de associerade staternas territorium.

Artikel 6 Villkor för rättssubjekt från tredje land och internationella organisationer

1. Alla rättssubjekt som är etablerade i ett europeiskt tredje land eller ett partnerland i Medelhavsområdet och alla internationella organisationer får delta i indirekta FTD-åtgärder från fall till fall, i enlighet med gemenskapens intressen, utan ekonomiskt bidrag från femte ramprogrammet under förutsättning att

a) antalet deltagare i förslaget till indirekt FTD-åtgärd överensstämmer med bestämmelserna i artikel 4,

och

b) de uppfyller villkoren i artikel 5.1 och 5.2 för rättssubjekt från medlemsstater och associerade stater.

Detta skall inte tillämpas på utbildningsstipendier i enlighet med definitionen i bilaga IV till det femte ramprogrammet.

2. Rättssubjekt som är etablerade i andra tredje länder får delta på samma villkor, under förutsättning att deras deltagande väsentligt ökar möjligheterna att helt eller delvis genomföra de särskilda programmen i enlighet med målen för programmet i fråga.

3. Om ett internationellt avtal mellan gemenskapen och tredje land är nödvändigt för att ge tillträde till program med hög kvalitet i det tredje land som berörs och/eller för att garantera lämpliga villkor för IPR (den immateriella äganderätten), måste rättssubjekt som är etablerade i det tredje landet sluta ett sådant avtal för att få delta. Om ett sådant avtal föreligger skall deltagande dessutom vara underkastat de principer, villkor och begränsningar som föreskrivs i det.

4. Alla rättssubjekt som avses i punkterna 1, 2 och 3 får i undantagsfall delta i det femte ramprogrammet med ekonomiskt bidrag under förutsättning att bidraget är vederbörligen motiverat och nödvändigt för att uppnå målen för den indirekta FTD-åtgärden i fråga.

Detta gäller inte utbildningsstipendier i enlighet med definitionen i bilaga IV till femte ramprogrammet.

5. När det gäller FTD-verksamhet inom det särskilda programmet "Stärka den europeiska forskningens internationella roll" får varje rättssubjekt som uppfyller villkoren i punkt 1 a och 1 b delta under förutsättning att det bidrar till att uppnå något av målen i programmet och att deltagandet överensstämmer med gemenskapens intressen.

Ekonomiskt bidrag från gemenskapen kommer att beviljas endast för den verksamhet som angivits i detta särskilda program och enligt de villkor som är fastställda där.

6. Internationella organisationer kan i följande undantagsfall komma i åtnjutande av ett ekonomiskt bidrag från femte ramprogrammet:

a) För andra indirekta FTD-åtgärder än stödåtgärder, under förutsättning att

- detta bidrag är vederbörligen motiverat som varande av intresse för gemenskapen, dvs. nödvändigt för att uppnå den indirekta FTD-åtgärdens mål, och

- om basanläggningar som ligger i ett tredje land skall användas, dessa är nödvändiga för att genomföra det planerade arbetet.

b) För stödåtgärder krävs det att den internationella organisationen har erforderliga tekniska kunskaper, som inte är lättillgängliga eller inte alls tillgängliga i medlemsstaterna eller de associerade staterna.

Artikel 7 Villkor för GFC

Utan att det påverkar de interna budgetåtgärder och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att GFC skall kunna delta i indirekta FTD-åtgärder, är GFC underkastat samma villkor och har samma rättigheter och skyldigheter som rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller en associerad stat som deltar i indirekta FTD-åtgärder.

Artikel 8 Villkor beträffande resurser

1. Varje rättssubjekt eller internationell organisation och GFC skall

- ha åtminstone potentiella resurser att genomföra den indirekta FTD-åtgärder när förslaget till densamma lämnas in,

- kunna visa att det, när kontraktet undertecknas, har alla de resurser som krävs när och om åtgärden skall genomföras.

2. Med de resurser som erfordras för att genomföra en indirekt FTD-åtgärd avses personalresurser, infrastruktur, ekonomiska resurser och, i förekommande fall, immateriella tillgångar.

Del 2 Förfaranden

Artikel 9 Tillämpliga förfaranden

1. Indirekta FTD-åtgärder andra än stödåtgärder skall vara föremål för förslagsinfordringar. Dessa kan föregås av infordringar av intresseanmälningar av informativ art. Alla sådana infordringar skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och bör också spridas genom andra lämpliga kanaler.

2. Stödåtgärderna kan, när så är lämpligt, vara föremål för

- förslagsinfordringar i enlighet med de förfarandebestämmelser som anges punkt 1,

- offentlig upphandling, när den indirekta FTD-åtgärden utgörs av ett köp eller en tjänst, i enlighet med gällande bestämmelser inom detta område,

- erbjudanden om att ansöka om att utses till oberoende expert om den aktuella åtgärden kräver att kommissionen i samma utsträckning tar hänsyn till olika forskningsaktörer, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser med samma syfte när det gäller de oberoende synnerligen kvalificerade experter som skall utses för den femåriga utvärderingsperiod som avses i artikel 5.2 i femte ramprogrammet.

I särskilda fall kan spontana bidragsansökningar, till exempel en ansökan om bidrag till kostnaden för konferenser, workshops eller seminarier, ställda till kommissionen av ett rättssubjekt eller en internationell organisation, få stöd från gemenskapen.

3. Indirekta FTD-åtgärder som genomförs i form av pilotprojekt skall vara föremål för förfaranden som lämpar sig för dessa åtgärder så som det anges i de relevanta besluten om särskilda program.

4. Med förbehåll för rättsliga hinder, behovet av att tillgodose kraven på öppenhet och lika behandling, skall kommissionen se till att förfarandena för att lägga fram, välja ut och anta förslag genomförs så snabbt som rimligtvis är möjligt och att de sökandes och kommissionens administrativa kostnader begränsas till ett minimum.

Artikel 10 Urvalskriterier och tillämpliga villkor vid olika förfaranden

1. Förslag till indirekta FTD-åtgärder som är ett resultat av förslagsinfordringar och pilotprojekt skall väljas ut i enlighet med bilaga I till femte ramprogrammet på grundval av de villkor för deltagande som föreskrivs i artiklarna 4 8 och enligt följande kriterier:

a) synnerligen hög vetenskaplig nivå.

b) mervärde för gemenskapen.

c) potentiellt bidrag till att uppfylla gemenskapens sociala och ekonomiska mål.

d) en nyskapande karaktär på förslaget till indirekt FTD-åtgärd.

e) utsikter till spridning/utnyttjande av resultaten, enligt beskrivningen i den plan för spridning och utnyttjande som bifogas förslaget till indirekt FTD-åtgärd.

f) effektivt samarbete mellan länder.

g) kraftfull och effektiv förvaltning.

h) alla ytterligare kriterier som anges i det berörda särskilda programmet.

Dessa kriterier skall tillämpas i enlighet med vilken kategori av indirekta FTD-åtgärder det rör sig om, och med FTD-verksamhetens karaktär.

Inget projekt som strider mot de grundläggande etiska principer som anges i relevanta internationella konventioner och förordningar skall väljas ut.

De förslag till stödåtgärder som är föremål för offentlig upphandling skall utvärderas i enlighet med de urvals- och tilldelningskriterier, som definieras i enlighet med gällande bestämmelser på området.

2. Urvalet av bidragsansökningar skall göras med hänsyn till

- tillämpliga villkor för deltagande enligt artiklarna 4 6 och 8, och

- deras lämplighet och nytta i förhållande till femte ramprogrammets och/eller de berörda särskilda programmens mål samt vetenskapliga och tekniska innehåll.

3. Sökande som svarar på en uppmaning att ansöka skall väljas ut på grundval av kriterierna i det tillämpliga kommissionsbeslutet och på grundval av tillämpliga villkor för deltagande enligt artiklarna 4 6.

Del 3 Kontrakt

Artikel 11 Gemenskapens ekonomiska bidrag och stödberättigande utgifter

1. Med beaktande av bestämmelserna i bilaga IV till femte ramprogrammet skall gemenskapens ekonomiska deltagande utgöras av en ersättning av en del av eller samtliga stödberättigande utgifter i samband med den indirekta FTD-åtgärden.

2. För att en kostnad som hänför sig till en indirekt FTD-åtgärd skall vara stödberättigande krävs det att den är nödvändig för åtgärden i fråga och att den fastställs i kontraktet. Ersättning utgår när kostnaden utgörs av en faktisk utgift som har registrerats i bokföringen eller i skattedokument och skall utbetalas inom rimlig tid.

Under lämpliga omständigheter bör förskottsbetalningar beviljas.

3. När det gäller projekt inom forskning, teknisk utveckling och demonstration samt kombinerade projekt som rör FTD och demonstration, skall rubriken stödberättigande extrautgifter kunna tillämpas när det redovisningssystem som används av en deltagare i en indirekt FTD-åtgärd, enligt kommissionen, inte gör det möjligt att med tillräcklig noggrannhet fastställa de fullständiga kostnaderna för den indirekta FTD-åtgärden.

4. De totala stödberättigande kostnaderna skall ersättas mot styrkande av de faktiska kostnaderna för den indirekta FTD-åtgärden i fråga. De handlingar där kostnaderna redovisas måste befinnas tillfredsställande. På begäran av dem som lämnar förslag till indirekta FTD-åtgärder kan emellertid de allmänna utläggen i stället beräknas schablonmässigt, efter överenskommelse med kommissionen.

På begäran av dem som lämnar förslag till indirekta FTD-åtgärder och efter överenskommelse med kommissionen kan det i kontraktet fastställas andra villkor:

a) När det gäller småskaliga projekt: fasta belopp kan fastställas på grundval av beräknade kostnader för arbetet.

b) I andra fall: fasta belopp knutna till att man visat att man gjort sitt bästa för att fullfölja de mål som överenskommits genom kontrakt.

c) Andra arrangemang som innebär schablonutbetalningar och blandade utbetalningar till särskilda projekt.

5. De stödberättigande extrautgifter som anges i bilaga IV till femte ramprogrammet omfattar följande:

- Stödberättigande extrautgifter som uppkommer enbart på grund av deltagandet i den indirekta FTD-åtgärden.

- Ett schablonbidrag till allmänna utgifter.

Artikel 12 Kontrakt

1. De förslag till indirekta FTD-åtgärder som väljs ut i enlighet med ett av de förfaranden som anges i artikel 9 skall vara föremål för ett kontrakt.

2. Kontrakten kommer att utformas med hjälp av tillämpliga standardkontrakt som kommissionen skall utarbeta i samarbete med medlemsstaterna med, när så är lämpligt, hänsyn tagen till de olika typer av FTD-verksamhet som berörs.

KAPITEL III REGLER FÖR SPRIDNING OCH UTNYTTJANDE AV FORSKNINGSRESULTAT

Artikel 13 Tillämpningsområde

I samband med genomförandet av femte ramprogrammets delprogram skall reglerna för spridning och utnyttjande av forskningsresultat

- tillämpas med respekt för internationella avtal ingångna med gemenskapen, i synnerhet i enlighet med artikel 130m i fördraget,

- ta full hänsyn till befintlig know-how, inklusive relevant befintlig äganderätt, utan att innehållet i de närmare tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 22 och i de kontrakt som avses i artikel 12 åsidosätts.

Artikel 14 Anpassning av reglerna för spridning och utnyttjande av forskningsresultat

Reglerna för spridning och utnyttjande av forskningsresultat och kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta FTD-åtgärder skall i allmänhet fastställas efter storleken på gemenskapens ekonomiska bidrag som, när så är lämpligt, återspeglar de olika typer av FTD-verksamhet som berörs och hur marknadsorienterad verksamheten är.

Gemenskapen skall sprida eller främja utnyttjandet av forskningsresultat när den helt har finansierat indirekta åtgärder.

Artikel 15 Äganderätten till kunskap

1. Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för direkta FTD-åtgärder skall utgöra gemenskapens egendom.

2. Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta FTD-åtgärder för vilka gemenskapen bestrider hela kostnader skall som regel utgöra gemenskapens egendom.

Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för projekt som innebär forskningssamarbete skall tillfalla de små och medelstora företag som har anförtrott lösningen på sina forskningsproblem till ett rättssubjekt som är tredje man.

Äganderätten till kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för andra indirekta FTD-åtgärder för vilka gemenskapen inte bestrider hela kostnaden skall som regel tillfalla de avtalsslutande parter som har utfört arbetet, i förekommande fall inbegripet gemenskapen, i enlighet med artikel 7.

All efterföljande överföring av sådan immateriell äganderätt till en tredje man skall beslutas av de avtalsslutande parterna, som avgör om ett kontraktuellt ansvar att fullgöra dessa skyldigheter skall åläggas dem när det gäller villkoren för spridning och utnyttjande och, i synnerhet, gemenskapens intressen.

Artikel 16 Skydd av kunskap

Kunskap som kan komma att få industriell eller kommersiell tillämpning skall skyddas på lämpligt sätt och under lämplig tid, särskilt med hänsyn till gemenskapens och de avtalsslutande parternas intressen, samt i enlighet med kontraktsbestämmelser och tillämplig lagstiftning och tillämpliga konventioner.

Artikel 17 Kunskapsutnyttjande

1. Gemenskapen och de avtalsslutande parterna skall utnyttja eller säkerställa effektivt utnyttjande av all kunskap som lämpar sig för utnyttjande och som de har tillgång till, i överensstämmelse med gemenskapens intressen.

2. Kommissionen skall säkerställa att all kunskap som tillhör de avtalsslutande parterna och som lämpar sig för utnyttjande används på ett effektiv sätt av dem. I annat fall skall kunskapen efter en viss tid spridas av de avtalsslutande parterna eller, när så är lämpligt, av kommissionen.

Artikel 18 Kunskap skall göras tillgänglig så att den kan utnyttjas

1. Alla intresserade rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller i en associerad stat bör som regel få tillgång till kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för direkta FTD-åtgärder, liksom den information som är nödvändig för att kunskapen skall kunna utnyttjas, förutsatt att de åtar sig att utnyttja kunskapen eller att säkerställa att den utnyttjas i överensstämmelse med gemenskapens intressen. Kunskap och information som görs tillgänglig på detta sätt skall underkastas lämpliga villkor, särskilt när det gäller betalning av avgifter.

2. Kunskap som tillhör någon av de avtalsslutande parterna och som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta FTD-åtgärder samt den information som är nödvändig för att kunskapen skall kunna utnyttjas, skall göras tillgänglig för andra avtalsslutande parter i samma projekt, under förutsättning att alla avtalsslutande parters legitima, inbegripet kommersiella, intressen skyddas.

De närmare föreskrifterna för hur kunskap skall göras tillgänglig för tredje man så att den kan utnyttjas skall ta hänsyn till gemenskapens intressen och, i princip, till storleken på gemenskapens ekonomiska bidrag som, när så är lämpligt, återspeglar de olika typer av FTD-verksamhet som berörs och hur marknadsorienterad verksamheten är.

3. När sådan kunskap och information görs tillgänglig får den underkastas lämpliga villkor. Det kan ge upphov till särskilda avtal, i synnerhet vad gäller ensamrätt, enligt tillämpliga konkurrensregler. Den som överlåter rättigheter skall därvid beakta de begränsningar och de risker som den som erhåller rättigheterna utsätts för i samband med de investeringar som är nödvändiga för att kunskapen skall kunna användas.

Artikel 19 Spridning av kunskap

1. Kommissionen skall sprida kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för direkta FTD-åtgärder och som lämpar sig för spridning.

Härvid skall särskild hänsyn tas till

a) behovet av att skydda immateriell och industriell äganderätt,

b) sekretess,

c) fördelarna med snabb spridning, t.ex. för att undvika att forskningsinsatser dubbleras.

2. Kommissionen skall säkerställa att kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta FTD-åtgärder och som lämpar sig för spridning, sprids genom lämpliga kanaler (t.ex. vetenskapliga publikationer) av de avtalsslutande parterna eller, när så är lämpligt, av kommissionen själv.

För indirekta åtgärder skall, utöver punkterna a c ovan, särskild hänsyn också tas till

- de avtalsslutande parternas legitima intressen, inbegripet kommersiella, intressen,

- i princip, storleken på gemenskapens ekonomiska bidrag.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av villkoren i punkterna 1 och 2 skall medlemsstaterna och de associerade staterna på begäran, med hänsyn till den allmänna ordningen och i särskilda fall, utan oskäligt dröjsmål få tillgång till användbar kunskap som är relevant för utformningen av politiken. De allmänna kraven i detta avseende skall anges i relevanta förslagsinfordringar och särskilda ordningar eller eventuella undantag från denna princip skall avtalas i det enskilda kontraktet.

Artikel 20 Plan för tekniskt genomförande

1. Beroende på typen av FTD-verksamheten skall de avtalsslutande parter som deltar i det arbete som bedrivs inom ramen för indirekta FTD-åtgärder lägga fram en plan för det tekniska genomförandet. Denna skall spegla huvuddragen i den plan för spridning och utnyttjande som utvärderats som en del av det ursprungliga förslag som överlämnats till kommissionen med sikte på deltagande i de indirekta FTD-åtgärderna.

2. I planen för det tekniska genomförandet skall anges villkoren, inklusive en tidsplan, för spridning och utnyttjande av kunskapen. Planen skall godkännas av kommissionen som skall bedöma dess innehåll med hänsyn till gemenskapens och de avtalsslutande parternas intressen.

3. De avtalsslutande parterna skall informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att genomföra planen för det tekniska genomförandet. De skall motivera alla större ändringar av planen som görs senare.

KAPITEL IV SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21 Bestämmelser som kan fastställas i de särskilda programmen

1. I rådets beslut, genom vilka femte ramprogrammets särskilda program antas, är det möjligt att närmare fastställa eller komplettera reglerna för företags, forskningscentrums och universitets deltagande samt reglerna för spridning och utnyttjande av forskningsresultat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller inte definitionerna i artikel 1 eller de utbildningsstipendier som avses i artikel 6.1 andra stycket och 6.4 andra stycket.

Artikel 22 Närmare tillämpningsföreskrifter

Närmare tillämpningsföreskrifter för artiklarna 4, 8, 11 samt 14 20 skall utarbetas och vid behov ändras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23.

Artikel 23 Förfarande för att utarbeta tillämpningsföreskrifterna

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare från kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 24 Rapporter

1. Den rapport som kommissionen varje år skall överlämna till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 130p i fördragets skall innehålla information om genomförandet av detta beslut.

2. Innan femte ramprogrammet har löpt ut skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om tillämpningen av detta beslut.

Artikel 25 Giltighetstid

Detta beslut gäller direkta och indirekta FTD-åtgärder genom vilka femte ramprogrammet genomförs.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1998.

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

(1) EGT C 40, 7.2.1998, s. 14.

(2) EGT C 214, 10.7.1998, s. 51.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 28 maj 1998 (EGT C 195, 22.6.1998), rådets gemensamma ståndpunkt av den 10 juli 1998 (EGT C 262, 19.8.1998, s. 50) samt Europaparlamentets beslut av den 8 oktober 1998 (EGT C 328, 26.10.1998).

(4) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(5) Se sidan 34 i detta nummer av EGT.

(6) Se sidan 56 i detta nummer av EGT.

(7) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.