Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0170.pdf

31999D0170

1999/170/EG: Rådets beslut av den 25 januari 1999 om att antaga ett särskilt program för forskning, teknisk utveckling och demonstration om energi, miljö och hållbar utveckling (1998-2002)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 12/03/1999 s. 0058 - 0077RÅDETS BESLUT av den 25 januari 1999 om att antaga ett särskilt program för forskning, teknisk utveckling och demonstration om energi, miljö och hållbar utveckling (1998 2002) (1999/170/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130i.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1) Genom beslut nr 182/1999/EG (4) antog Europaparlamentet och rådet femte ramprogrammet (nedan kallat "femte ramprogrammet") för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (nedan kallat FoTUD) för perioden 1998 2002, med de allmänna riktlinjerna och de tekniska och vetenskapliga målen för de verksamheter som skall genomföras inom området energi, miljö och hållbar utveckling.

(2) I artikel 130i.3 i fördraget fastställs att ramprogrammet skall genomföras genom särskilda program som utvecklas inom varje verksamhetsområde som ingår i ramprogrammet, och att varje särskilt program skall innehålla de närmare villkoren för genomförandet, programmets längd och de medel som bedöms nödvändiga.

(3) I enlighet med artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april 1994 om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994 1998) (5) och artikel 4.2 i rådets beslut om de särskilda programmen för genomförandet av det fjärde ramprogrammet, har kommissionen låtit genomföra en extern utvärdering som tillsammans med kommissionens slutsatser och kommentarer har överlämnats till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

(4) I enlighet med artikel 130j i fördraget är rådets beslut 1999/65/EG av den 22 december 1998 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens femte ramprogram (1998 2002) (6) (nedan kallade "regler för deltagande och spridning) tillämpliga på detta särskilda program. Dessa regler gör det möjligt för Gemensamma forskningscentret att delta i indirekta åtgärder som omfattas av detta särskilda program."

(5) Utöver det samarbete som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av associeringsavtal kan det vara lämpligt att inleda internationell samarbetsverksamhet med tredje land eller internationella organisationer, särskilt på grundval av artikel 130m i fördraget, för genomförande av programmet.

(6) Genomförandet av detta program kommer även att omfatta verksamhet och metoder för att stimulera, sprida och utnyttja resultat inom FoTUD-området i synnerhet i förhållande till små och medelstora företag, samt verksamhet som stimulerar rörlighet och utbildning för forskare.

(7) Det är viktigt att företrädare för forskare, industrin och användare ger konkreta bidrag för att fastställa verksamheter som skall bedrivas, och att de på lämpligt sätt medverkar vid genomförandet av detta program.

(8) Femte ramprogrammets forskningsverksamhet bör även inriktas på innovation för att bidra till bland annat målen för den första handlingsplanen för innovation.

(9) Särskild vikt bör fästas vid att uppmuntra små och medelstora företag att delta.

(10) Gemenskapens politik för lika möjligheter måste beaktas vid genomförandet av detta program.

(11) En effektiv och öppen förvaltning bidrar till ett mer effektivt och användarvänligt program.

(12) De administrativa utgifterna bör ingå i gemenskapsbudgeten på ett sätt som medger insyn.

(13) Genomförandet av detta program bör övervakas så att programmet vid behov kan anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Vid en lämplig tidpunkt bör även en utvärdering av hur programmet framskrider göras av oberoende experter.

(14) Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning har rådfrågats om det vetenskapliga och tekniska innehållet i de särskilda programmen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 3.1 i det femte ramprogrammet antas härmed det särskilda programmet om energi, miljö och hållbar utveckling (nedan kallat "det särskilda programmet") för perioden från och med den 25 januari 1999 till och med den 31 december 2002.

Artikel 2

1. I enlighet med bilaga III till det femte ramprogrammet uppgår det belopp som bedöms nödvändigt för genomförandet av det särskilda programmet till 2 125 miljoner euro, varav högst 6,5 % till kommissionens administrativa utgifter.

En vägledande fördelning av beloppet finns i bilaga I.

2. Av det belopp som nämns i punkt 1 avser

- 446 miljoner euro perioden 1998 1999

och

- 1 679 miljoner euro perioden 2000 2002.

I det fall som avses i artikel 2.1 c i det femte ramprogrammet skall rådet anpassa den sistnämnda siffran i enlighet med artikel 2.1 c, andra strecksatsen, i det femte ramprogrammet. I avvaktan på rådets beslut skall detta särskilda program inte genomföras utöver bestämmelsen i första strecksatsen.

3. Budgetmyndigheten skall fastställa anslagen för varje budgetår i överensstämmelse med de vetenskapliga och tekniska mål och prioriteringar som fastställs i detta beslut och med hänsyn till de resurser som finns tillgängliga inom den fleråriga budgetplanen.

Artikel 3

1. De allmänna riktlinjerna, de vetenskapliga och tekniska målen och prioriteringarna för detta särskilda program anges i bilaga II. De överensstämmer med de principer och de tre kategorier av urvalskriterier som anges i bilaga I till det femte ramprogrammet.

2. I överensstämmelse med dessa principer och kriterier skall de urvalskriterier som anges i artikel 10 i reglerna för deltagande och spridning tillämpas vid urvalet av de FoTUD-verksamheter som skall genomföras.

Dessutom bör allt deltagande från näringslivet i åtgärder som är inriktade på näringslivet och som genomförs med kostnadsdelning i allmänhet stå i lämpligt förhållande till verksamhetens art och syfte.

I samband med programmets genomförande, inbegripet det arbetsprogram som avses i artikel 5.1, skall alla dessa kriterier uppfyllas, även om de kan vägas på olika sätt.

3. Reglerna för deltagande och spridning skall gälla för det särskilda programmet.

4. De närmare bestämmelserna för gemenskapens finansiella deltagande i det särskilda programmet anges i artikel 4 i det femte ramprogrammet.

De indirekta FoTUD-åtgärder som omfattas av det särskilda programmet fastställs i bilagorna II och IV till det femte ramprogrammet.

Särskilda bestämmelser för genomförande av programmet anges i bilaga III till detta beslut.

Artikel 4

Mot bakgrund av de kriterier som avses i artikel 3 samt de vetenskapliga och tekniska mål och prioriteringar som anges i bilaga II skall kommissionen

a) med lämpligt bistånd av oberoende externa experter övervaka genomförandet av det särskilda programmet och, vid behov, i enlighet med artikel 5.1 i det femte ramprogrammet förelägga rådet förslag om anpassning av det,

b) låta genomföra den externa utvärdering, som anges i artikel 5.2 i det femte ramprogrammet, av de verksamheter som bedrivits inom de områden som omfattas av det särskilda programmet.

Artikel 5

1. Kommissionen skall utarbeta ett arbetsprogram i vilket följande skall anges:

a) Mer detaljerade uppgifter om målen och FoTUD-prioriteringarna i bilaga II.

b) Den vägledande tidsplanen för genomförandet av det särskilda programmet.

c) Arrangemangen för samordning enligt bilaga III och arrangemangen för att säkerställa målen i fråga om innovation och små och medelstora företags deltagande i det femte ramprogrammets tredje verksamhet.

d) Vid behov, urvalskriterierna och arrangemangen för deras tillämpning på de olika indirekta FoTUD-åtgärderna.

2. I arbetsprogrammet skall hänsyn tas till relevanta intressen, i synnerhet till forskarna, industrin och användarna. Arbetsprogrammet skall ligga till grund för genomförandet av de indirekta FoTUD-åtgärderna i enlighet med de förfaranden som anges i reglerna för deltagande och spridning.

3. Arbetsprogrammet skall vid behov uppdateras samt göras tillgängligt för kommissionen och för alla intresserade parter i en användarvänlig form, inbegripet elektronisk form.

Artikel 6

1. Kommissionen skall ansvara för genomförandet av detta särskilda program.

2. Det förfarande som anges i artikel 7 skall tillämpas när följande åtgärder skall antas:

- Utarbetande och uppdatering av det arbetsprogram som avses i artikel 5.1, även i fråga om innehållet i inbjudningar att lämna förslag.

- Godkännande av FoTUD-åtgärder som föreslagits för finansiering, inbegripet deltagande av enheter från tredje land, när det uppskattade bidragsbeloppet från gemenskapen enligt detta program är lika med eller överstiger 0,6 miljoner euro.

- Utarbetande av villkoren för den externa utvärdering som avses i artikel 5.2 i det femte ramprogrammet.

- Alla ändringar av den vägledande fördelningen av det belopp som anges i bilaga I.

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av två programkommittéer (nedan kallade kommittéerna), en kommittée för underprogrammet "Miljö och hållbar utveckling" och en för underprogrammet "Energi", som var och en skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. I de fall som avses i artikel 6.2 skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom nio veckor från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

4. Kommissionen skall regelbundet informera kommittéerna om hur genomförandet av det särskilda programmet förlöper i stort och i synnerhet tillhandahålla upplysningar om hur alla de FoTUD-åtgärder som finansieras enligt detta program utvecklas.

Artikel 8

I enlighet med artikel 5.4 i det femte ramprogrammet skall kommissionen regelbundet informera rådet och Europaparlamentet om hur programmets genomförande förlöper i stort, inbegripet om de små och medelstora företagens deltagande samt om förenklingen av de administrativa förfarandena.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 1999.

På rådets vägnar

J. FISCHER

Ordförande

(1) EGT C 260, 18.8.1998, s. 48.

(2) Yttrandet avgivet den 15 december 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 407, 28.12.1998, s. 123.

(4) EGT L 26, 1.2.1999, s. 1.

(5) EGT L 126, 18.5.1994, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 2535/97/EG (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1).

(6) EGT L 26, 1.2.1999, s. 46.

BILAGA I

PRELIMINÄR FÖRDELNING AV DET BELOPP SOM BEDÖMS NÖDVÄNDIGT

>Plats för tabell>

BILAGA II

ALLMÄNNA RIKTLINJER, VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA MÅL SAMT PRIORITERINGAR

INLEDNING

Forskning, teknisk utveckling och demonstration (FoTUD) inom områdena miljö, energi och hållbar utveckling är av avgörande betydelse för den europeiska befolkningens välfärd och för genomförandet av unionens politik. Genom att utnyttja de kunskaper och den teknik som utvecklas genom detta program kommer man att kunna fylla många sociala och ekonomiska behov och därmed förena ekonomisk utveckling med en hållbar miljö. Nya marknader kommer att skapa tillväxt och sysselsättning, en tillförlitlig och konkurrenskraftig energiförsörjning kommer att tryggas, och energibehoven kommer att täckas. Resultaten kommer att ligga till grund för politik som utformas på gemenskapsnivå eller som följer av internationella miljöåtaganden. I synnerhet innebär tillämpningen av Kyotoprotokollet ett akut behov av stöd till forskning, teknisk utveckling och demonstration inom flera områden.

Programmet kommer att uppmuntra integrerade tvärvetenskapliga insatser med inriktning på problem med en europeisk dimension vars lösning kräver ny vetenskaplig och teknisk utveckling. Människans samverkan med ekosystemet är av avgörande betydelse och för projektens genomförande är det därför viktigt att balans uppnås mellan naturvetenskaplig och samhällsekonomisk forskning.

Föresatsen är att angripa de viktigaste problemen med hjälp av all FoTUD-verksamhet från grundforskning till demonstrationsprojekt och genom att använda alla lämpliga instrument, inbegripet stöd för projektförslag som omfattar hela spektrumet av FoTUD-verksamhet åsyftas för att angripa stora frågor som är aktuella, för att svara mot behovet av en bättre förståelse av naturens system och processer och hur de samverkar med mänsklig verksamhet, genom att utveckla ny teknik och nya redskap som gör det möjligt att göra ytterligare framsteg mot en hållbar utveckling.

Även om forskning och teknisk utveckling inom områdena miljö och energi hör nära samman utgör de skilda områden. De kommer därför att genomföras via två underprogram, "Miljö och hållbar utveckling" och "Energi", vart och ett med en egen budget och en egen programkommitté. Informationsutbyte mellan de två kommittéerna skall säkerställas på lämpligt sätt.

Programmets strategiska mål

Det strategiska målet är att bidra till en hållbar utveckling genom koncentration på nyckelverksamhet som är avgörande för social välfärd och ekonomisk konkurrenskraft i Europa.

Ett innovativt tillvägagångssätt som grundar sig på två huvudprinciper gör det möjligt att angripa komplexa samhällsbetingade problem; verksamheten bör vara sektorövergripande och tvärvetenskaplig och i största möjliga utsträckning inbegripa de viktigaste intressenterna offentlig-privata partnerskap och slutanvändare inom handel och industri samt beslutsfattare och koncentration på att lösa strategiska problem, och endast förslag som är av väsentlig regional, europeisk eller global betydelse kommer att beaktas. Europeisk FoTUD spelar en ledande roll inom många områden. Europa bör försöka behålla denna ledande ställning och gå i bräschen för ny utveckling. Inom andra områden ligger det i såväl samhällets, handelns som industrins intresse att nya framsteg görs.

Sociala mål: Samhället ställer allt högre krav på bättre levnadsförhållanden, säkerhet och utnyttjande av begränsade resurser, särskilt säkerhet och ekonomi när det gäller energiförsörjning och energitjänster. Tillgång på tillräcklig och ekonomisk energiförsörjning måste garanteras för att främja industrins konkurrenskraft och bevara livskvaliteten för Europas medborgare. Samtidigt måste miljöpåverkan från energiproduktion och energianvändning minska. Vatten har ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt strategiskt värde. Befolkningstillväxten, den allt intensivare resursanvändningen per invånare, de ekonomiska marknadernas globalisering och de naturliga variationerna i naturens olika system leder till eller förvärrar allvarliga miljöproblem. Havet är viktigt för handel och transporter i Europa, det är en källa till rikhaltiga resurser och har stor betydelse för turismen, men det används också som slutförvaring för många biprodukter av mänsklig verksamhet. Städerna och deras kulturarv är det sociala, kulturella och ekonomiska livets nav för 80 % av Europas invånare. Dessa fundamentala samhällsproblem kan inte lösas om man inte parallellt med den tekniska utvecklingen analyserar och tar hänsyn till de samhällsekonomiska sammanhangen.

Europeiskt mervärde och subsidiaritet: Miljöproblemen och effekterna på miljön av energinät, energisystem och energitjänster är, på samma sätt som en hållbar utveckling, frågor som man måste ta sig an på ett övergripande sätt. Den europeiska nivån är därför den mest lämpliga. De flesta av dessa frågor och utmaningar är gemensamma för alla medlemsstater, och de flesta av aktiviteterna i programmet har en inte bara europeiskt utan global dimension. Genom att mobilisera resurser och koncentrera ansträngningarna på vissa huvudmål kommer programmet att bli ett viktigt europeiskt bidrag till internationella initiativ och program. För att kunna angripa de mycket allvarliga problem som unionen står inför krävs det FoTUD-verksamhet i form av europeiskt samarbete och samordning av den kunskap som finns på skilda håll i Europa. Dessa ansträngningar tillsammans med standardförberedande forskning leder till ett verkligt europeiskt mervärde i de ansträngningar som görs för att utarbeta lämpliga regelverk, som t.ex. i arbetet efter Kyoto.

Ekonomisk utveckling och vetenskapliga och tekniska utsikter: För att främja en hållbar utveckling krävs att ekonomiska mål i samband med teknisk utveckling, konkurrenskraft och tillväxt förenas med samhällsmål som livskvalitet, sysselsättning, trygghet, hälsa och god miljö. Denna utmaning måste ses mot bakgrund av stora strukturella och demografiska förändringar och globaliseringen av ekonomin. Genom att förbättra vår livskvalitet och bryta bandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring kan vi bidra till att stärka konkurrenskraften och skapa sysselsättning i Europa. All typ av ekonomisk verksamhet kräver säker och effektiv energiförsörjning och säkra och effektiva energitjänster. Det är nödvändigt för sysselsättningen att elleverantörer och anläggningar för energiutvinning kan konkurrera på världsmarknaden. Inom många av de områden som omfattas av programmet finns det stora möjligheter att utnyttja resultaten globalt, vilket kan stärka den ekonomiska konkurrenskraften och skapa sysselsättningstillfällen, särskilt inom vattenbruk, förnybar energi, rationell energianvändning och återanvändning av resurser samt teknik för att förbättra energieffektivitet och vattenbruk och/eller energiframställning.

HUR PROGRAMMET KOMPLETTERAR OCH ANKNYTER TILL ÖVRIGA PROGRAM

Samverkan, samordning och komplettering med och mellan de olika nyckelåtgärderna i detta och andra program inklusive Gemensamma forskningscentrets verksamhet kommer att uppmuntras. Detta är särskilt viktigt i detta sammanhang med tanke på gemenskapens åtaganden att integrera miljöskyddskrav i andra politikområden. Samordningen med andra temaprogram grundar sig på följande principer: programmet för livskvalitet och förvaltning av levande resurser kommer att inrikta sig på epidemiologisk forskning som följer av miljö- och klimatförändringar, medan det här programmet kommer att ägnas åt klimatförändringarnas effekter på människors hälsa. Programmet för utveckling av ett användarvänligt informationssamhälle skall inriktas på utveckling av informationsteknik, medan det här programmet syftar till att anpassa och integrera denna teknik i tillämpningar. Programmet för främjande av konkurrenskraftig och hållbar tillväxt kommer att koncentreras till utveckling av material och teknik för övergripande hantering av industriavfall på produktionsplatsen, medan det här programmet inriktas på integrering, tillämpning och demonstration av teknik och material för användning i energi- eller tätortssammanhang samt på att ta fram dessa och utveckla dem med hänsyn till specifika behov för användning som anknyter till städer eller kulturarv, och hantering av industriavfall utanför produktionsplatsen.

Samverkan med nyckelåtgärder inom andra program kräver arrangemang för att dubbelarbete skall kunna undvikas. Sådan samverkan kommer att bli aktuell främst inom områdena hälsa, kost och miljöfaktorer (klimatförändringar och luftförorening), hållbar utveckling inom jordbruk och fiske (marina ekosystem), system och tjänster för medborgaren (teknik för jordobservation och nät för energidistribution), marktransport och marinteknik (marina ekosystem, transport och utvinning av kolväten under vatten), hållbar rörlighet och blandad transport (stadsmiljö) och innovation vad gäller produkter, processer och produktionsorganisation (avfall från tätorter, material och industriprocesser). Samordning och komplettering kommer också att genomföras i förhållande till ramprogrammets övergripande verksamhet.

- Det är viktigt med internationellt samarbete på global nivå med internationella organisationer samt med forskningsvärlden, handel och industri i tredje land. Sådant samarbete är en förutsättning för att de många gränsöverskridande miljöproblem som omfattas av internationella konventioner och program skall kunna lösas. Samarbete krävs också för att komma till rätta med miljöeffekterna av energipolitiken och det ömsesidiga beroendet mellan länderna i fråga om energiförsörjning. Nära kontakter kommer att upprätthållas med ansökarländerna för att samarbeta om forskning som krävs för att lösa gemensamma problem och uppnå gemensamma mål som svarar mot programprioriteringar och kommer därför att stå öppna för tredje land och internationella organisationer. Inriktningen kommer fortfarande att vara områden av gemensamt intresse och samarbete särskilt global förändring och anknytande problem med hjälp av utveckling och användning av arrangemang som t.ex. Europeiskt nätverk för forskning om globala förändringar. Samordning kommer också att genomföras med programmet "Bekräftelse av gemenskapsforskningens internationella roll". Inom ramen för det programmet planeras verksamhet som är av särskilt regionalt intresse för berörda tredje länder. Juridiska personer från tredje land och internationella organisationer kan delta i det här programmet enligt de angivna prioriteringarna och i linje med de mål som ställs upp i programmet "Bekräftelse av gemenskapsforskningens internationella roll" och med reglerna för deltagande och spridning. De möjligheter som ges genom COST och Eureka samt genom samarbete med internationella organisationer kommer att utnyttjas till fullo för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder och projekt enligt detta program och den forskningsverksamhet som finansieras nationellt. När det gäller samarbete med Eureka kan projekt med teman som överensstämmer med ramprogrammet utvecklas inom ramen för nyckelåtgärder i enlighet med de urvalskriterier och förfaranden som gäller för ramprogrammet.

- Verksamhet som rör innovation samt små och medelstora företags deltagande kommer att ges särskild uppmärksamhet. Syftet är att minska avståndet mellan forskningsresultaten och den potentiella användningen av dem för kommersiella syften och inom beslutsfattande. Små och medelstora företag kommer att uppmanas att delta i all FoTUD-verksamhet, eftersom de har mycket att tillföra när det gäller innovation. Bidrag till förstudier kommer att ges för att främja de små och medelstora företagens deltagande i såväl FoTUD-projekt i samarbete med näringslivet och den akademiska världen som FoTUD-samarbete när företagen inte själva förfogar över lämpliga forskningsanläggningar. En "innovationsavdelning" kommer att fokusera verksamheten på utveckling och tillämpning av resultaten av detta program. Den kommer också att bidra till att verksamheterna kompletterar varandra och fungera som gränssnitt till den innovationsverksamhet som genomförs inom ramen för programmet "Innovation och små och medelstora företags deltagande".

- Att förbättra europeiska forskares kunskaper, förmåga och kvalifikationer samt medvetenheten om vilka samhällsekonomiska konsekvenser forskningen har inom de områden som omfattas av detta program är nödvändigt för att garantera att lämplig expertis finns att tillgå och för att uppnå påtagliga och varaktiga effekter. Utbildning och samhällsekonomisk forskning kommer därför att utgöra en integrerad del av detta program, kompletterat med lämplig anknytning till det horisontella programmet "Förbättring av den mänskliga forskningspotentialen och den samhällsekonomiska kunskapsgrunden". Utbildningsverksamheten i detta program kommer att omfatta stöd till universitetsstipendier i form av Marie Curie-stipendier enligt de definitioner och regler som finns angivna i det horisontella programmet, liksom påbyggnadskurser och specialkurser.

A. MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Det strategiska målet för denna del av programmet är att främja vetenskap och teknik på miljöområdet för att förbättra vår livskvalitet och gynna tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, samtidigt som hänsyn tas till kraven på en hållbar resursanvändning och miljöskydd i enlighet med målen i det femte åtgärdsprogrammet för miljön och andra gemenskapsåtgärder med anknytning till miljön.

FoTUD-projekten skall vara inriktade på fyra nyckelåtgärder, nämligen hållbar vattenförvaltning och vattenkvalitet, globala förändringar, klimat och biologisk mångfald, integrerad och hållbar förvaltning av marina resurser, morgondagens stad och kulturarvet, samt övergripande verksamhet med inriktning på kamp mot naturkatastrofer, utveckling av teknik för observationer av jorden, samhällsekonomiska aspekter på miljön mot bakgrund av en hållbar utveckling (konsekvenser för samhället, ekonomin och sysselsättningen). Särskild uppmärksamhet skall också ägnas åt behovet av ett optimalt utnyttjande av befintliga europeiska forskningsinfrastrukturer och gränsöverskridande samarbete för en rationell och kostnadseffektiv utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer för att understödja den banbrytande forskningen inom miljöområdet.

a) NYCKELÅTGÄRDER

i) Hållbar vattenförvaltning och vattenkvalitet

Mål och FoTUD-prioriteringar

Denna nyckelåtgärd syftar främst till att utveckla de kunskaper och den teknik som behövs för rationell förvaltning av vattenresurserna, för att angripa sådana viktiga problem som vattenbrist och för nät för hushållens, industrins och jordbrukets behov utan att rubba balansen i ekosystemen. Forskningen skall i första hand inriktas på följande områden:

- Utveckling av teknik för behandling och rening för att förhindra förorening, rena vatten, förhindra och minska försaltning av vattenresurser och använda eller återanvända vatten rationellt samt utveckling av integrerade metoder för förvaltning av vattenresurser och våtmarker.

Syftet är att ta fram sådan kunskap och teknik som är nödvändig för en rationell förvaltning av vattenresurserna, anpassa tillgången till efterfrågan och uppnå kostnadseffektivitet och hållbar utveckling, förbättra den vetenskapliga grunden (inbegripet vanor, attityder och kulturmönster), metoderna och förvaltningsmedlen för att skapa bättre förståelse för hur systemen fungerar och för att nå fram till en integrerad vattenförvaltning och hållbar användning av vattnet och våtmarkerna i avrinningsområdena inom ramen för den begränsade tillgången och med hänsyn till miljön och den samhällsekonomiska lönsamheten, utveckla teknik för förebyggande och behandling av föroreningar av vattendrag och grundvatten, teknik för vattenrening och vattenanvändning samt teknik för rationell återanvändning av vatten (inbegripet metoder som omfattar slutna system och tillförlitligheten hos distributions- och uppsamlingsnät).

FoTUD-prioriteringar: Metoder och hjälpmedel för integrerad, kostnadseffektiv och hållbar förvaltning av vattenresurser och våtmarker. Effektiv överföring av kunskap och kompetens till vattenanvändare. Utveckling av tillämpningar i naturlig skala för hela Europa som stöd för Europeiska unionens politik. Optimering av teknik för behandling och rening av dricksvatten. Teknik för minskning av vattenförbrukning och förorening. Behandling av avloppsvatten vid källan integrerad i processen. Rationell återanvändning av vatten. Tillämpning av teknik som utnyttjar slutna system. Utveckling av integrerade metoder för att utvärdera vattensystemens tillstånd. Utveckling av avancerade processer för att hindra och minska försaltning.

- Teknik för att övervaka och förebygga föroreningar samt för att skydda och förvalta grundvatten- och ytvattenresurserna, inklusive ekologiska kvalitetsaspekter

Målet är att kunna identifiera och bedöma ytvattnets och grundvattnets tillstånd och utveckling sett ur både kvantitativ och kvalitativ synpunkt, och att identifiera och bedöma hur ekosystem i vatten och våtmarker fungerar, så att dessa resurser kan förvaltas bättre. Detta innebär utveckling av bedömningsmetoder och metoder för behandling av föroreningar från smittade områden och avfallsanläggningar samt utveckling av biologiska bedömningsmetoder för att övervaka vattenkvaliteten.

FoTUD-prioriteringar: Förbättrade metoder för mätning och övervakning av vattenmängden och vattnets kvalitet, metoder för analys av förorenande flöden och utveckling av metoder för integrerad bedömning av markföroreningsbehandling. Näringsämnen från spridda källor. Avancerade prognosmodeller och prognosmetoder för bedömning av föroreningarnas konsekvenser. Uppdatering av kriterier för vattenkvalitet och indikatorer för utarbetande av en vattenpolitik.

- System för övervakning, tidig varning och kommunikation

Målet är att få fram system som kan reagera inom olika tids- och rumsskalor, t.ex. prognossystem för tidig varning med direkt återkoppling till föroreningskällorna.

FoTUD-prioriteringar: Övervakningssystem för föroreningar från punktkällor och diffusa källor och för de olika recipienterna i miljön. System för styrning och datahantering, t.ex. uppspårning av läckage samt regnvattenshantering och system för bedömning av översvämningar och torka.

- Teknik för reglering och förvaltning av vattentillgångar samt teknik för arida och semiarida områden och områden som allmänt lider av vattenbrist

Målet är att förbättra och skydda vattenresurser och akvatiska ekosystem, optimera vattenförvaltningssystemen i arida regioner och bättre kunna bemöta vattenbrist.

FoTUD-prioriteringar: Samordnade metoder för avrinningsområden och vattentäkter som tar hänsyn till samspelet mellan politiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Förbättrade system för förvaltning och användning av vattenresurserna på gemenskapsnivå och på nationell, regional och lokal nivå som hjälpmedel för beslutsfattande.

ii) Globala förändringar, klimat och biologiskt mångfald

Mål och FoTUD-prioriteringar

Denna nyckelåtgärd syftar till att utveckla den vetenskapliga, tekniska och samhällsekonomiska grunden och verktyg som är nödvändiga för att studera och förstå miljöförändringar. Avsikten är ett integrerat synsätt med följande prioriteringar:

- Att förstå, upptäcka, utvärdera och förutsäga förändringar på global nivå

Insatserna skall främst inriktas på orsaker och verkan på europeisk och subregional nivå av särskilda globala förändringar, t.ex. klimatförändringar, uttunning av ozonskiktet, minskad biologisk mångfald, förlust av bördig jord och naturlig livsmiljö och störningar av cirkulationen i världshaven. Uppmärksamhet bör också riktas mot naturliga och mänskliga fenomen mot bakgrund av ett hållbart utnyttjande av naturens resurser.

FoTUD-prioriteringar: Variationer och förändringar i och mellan följande: Atmosfärens sammansättning, uttunning av ozonskiktet och UVB-strålning. Biogeokemiska och hydrologiska cykler, biologisk mångfald, klimat, processerna i världshaven och havsytans nivå. Samband mellan klimatförändringar och frekvensen av extrema fenomen och deras omfattning. Samhällsekonomisk växelverkan och konsekvenser för naturresurserna och människors hälsa.

- Att nå bättre förståelse för markens ekosystem och de marina ekosystemen och växelverkan mellan dem och andra ekosystem

Forskningen skall inriktas på följande: Växelverkan mellan ekosystemen och markytorna och jordförstöring, jord, vatten, luft och hav. Den biologiska mångfalden och klimatförändringarnas roll. Växelverkan mellan ekosystem. Biogeokemiska cykler. Storskalig jordförstöring och ökenspridning.

FoTUD-prioriteringar: Globala förändringsscenarier och effekter på markens ekosystem, ekosystemet för sötvatten och det marina ekosystemet och konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen och användningen av resurser. Bedömning av den biologiska mångfalden, inklusive förluster. Bedömning av vilka risker och konsekvenser som den globala förändringen och klimatförändringen innebär för de viktigaste systemen eller för känsliga områden. Analys och kvantifiering av ekosystemens funktion inom det biogeokemiska kretsloppet. Modeller för markanvändning och tendenser till jordförstöring och ökenspridning.

- Att utveckla scenarier och strategier för att förhindra och lindra effekterna av globala förändringar och klimatförändringar, för anpassning till sådana förändringar och för bevarandet av den biologiska mångfalden inom ramen för en hållbar utveckling

Målet är att få fram en solid vetenskaplig grund som gör det möjligt att utveckla konkreta styrningstrategier och åtgärder för att bemöta de negativa konsekvenser som beskrivs i denna nyckelåtgärd.

FoTUD-prioriteringar: Formulering och bedömning av olika valmöjligheter, utvärdering av genomförbarheten (vetenskaplig, ekonomisk, teknisk och politisk) och bedömning av om de kan godtas av samhället. Förutsättningar för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och försämrad miljö. Utvärdering och förstärkning av den institutionella kapaciteten att tillämpa internationella fördrag.

- Att ge stöd till utvecklingen av det europeiska inslaget i världsomfattande system för observation av klimatet, jordens ekosystem och världshaven

Målet är att definiera och bidra till att avhjälpa viktiga kapacitetsbrister i befintliga observationssystem för att få tillgång till de uppgifter som krävs för prognoser, konsekvensbeskrivning och formulering av olika typer av åtgärder i samband med globala förändringar.

FoTUD-prioriteringar: Utveckling av hjälpmedel, system och metoder för att upprätta och behandla långa dataserier för viktiga parametrar, med hjälp av åtgärder på plats och teknik för fjärranalys. Åtgärden skall efter behov inriktas på atmosfären, världshaven (bl.a. med användning av Euro-GOOS), jordytan, hydrosfären, kryosfären och biosfären.

iii) Hållbara marina ekosystem

Mål och FoTUD-prioriteringar

Syftet med denna nyckelåtgärd är att främja utvecklingen av en hållbar integrerad förvaltning av de marina resurserna och att bidra till de marina aspekterna på EU:s politik för miljön och en hållbar utveckling.

Denna åtgärd kommer att bidra till bättre samordning av de olika medlemsstaternas politik på området, vilket förutsätter ett kontinuerligt åtagande, framför allt eftersom de europeiska haven hör till de mest utnyttjade i världen. Synergieffekter med annan relevant verksamhet inom ramprogrammet kommer att säkerställas genom en särskild samordningsmekanism. Forskningen har följande mål:

- Framtagning av vetenskaplig information om processer, ekosystem och växelverkan i den marina miljön

Syftet är att underlätta en hållbar användning av de marina resurserna och den marina miljön utan att förstöra miljön och dess sätt att fungera som en helhet.

FoTUD-prioriteringar: Effekten av fysiska krafter, miljöfaktorer och växelverkan vid världshavens gränser på de naturliga variationerna i ekosystemen och deras funktioner. Extrema miljöer och deras invånare funktioner och potentiell användning. Sedimentära system och deras bidrag till en hållbar förvaltning och användning av kontinentalsockeln, kontinentalsluttningen och djuphavsbottnen. Ursprung, spridning och kretslopp för föroreningar, viktiga ämnen och näringsämnen och deras effekter på ekosystemens funktion.

- Att minska effekterna av mänsklig verksamhet på den biologiska mångfalden och på den hållbara funktionen hos de marina ekosystemen genom analys av orsaker, konsekvenser och eventuella lösningar och genom utveckling av säker, ekonomisk och hållbar teknik för utnyttjande

Målet är att minska verkningarna av mänsklig verksamhet på den biologiska mångfalden och på den långsiktiga funktionen hos de marina ekosystemen samt att ta fram den teknik som krävs för att bidra till ett säkert, kostnadseffektivt och hållbart utnyttjande av de marina resurserna.

FoTUD-prioriteringar: Effekter av mänsklig verksamhet på ekosystemen, inklusive exploatering, turism och urbanisering längs kusten och effekterna av införande av arter och biogeokemiska cykler. Mekanismer för utveckling av den marina biologiska mångfalden som kan bidra till att vända trenden mot minskad mångfald. Processer för att minska effekten av förorening och av övergödning, och återhämtning av nedbrutna system. Utveckling av teknik i) för att kunna fastställa vad som utmärker marina miljöer och för att övervaka dem, ii) för provtagning, iii) för utforskning av levande resurser för bioteknisk användning och iv) för kommunikation, analys, bildframställning, modeller för övervakning, djuphavsplattformar för mätning och undersökning.

- Att öka möjligheterna till övervakning och hantering av kustfenomen

Målet är att minska effekterna av förorening, översvämning och erosion, särskilt i känsliga kustområden, och att underlätta återvinningen av mark från havet.

FoTUD-prioriteringar: Långsiktiga förändringar av kustmorfologin, växelverkan mellan ekologi (inbegripet vegetation och fauna), morfologi, erosion och påverkan av mänsklig verksamhet. Extrema förhållanden, riskanalys, havets rörelser i området mellan kust och öppet hav. Dynamik och stabilitet i tidvattensinlopp och flodmynningar. Flodmynningars morfodynamiska egenskaper och växelverkan mellan flodmynningar och kuster. Föroreningars slutdestination. Kusternas naturliga försvarsmekanismer, bedömning av strukturers påverkan på den marina miljön, anpassning av innovativ konstruktionsteknik i syfte att minimera störningarna i ekosystemen. Mätmetoder, datahantering och modeller för en effektiv övervakning.

- Att genomföra operativ prognostisering av miljörestriktioner på marin verksamhet

Syftet är att underlätta operationer till havs under säkra och hållbara förutsättningar vid givna miljörestriktioner och att utveckla ett lämpligt system för marin observation.

FoTUD-prioriteringar: Utveckling och förverkligande av pilotsystem för övervakning, prognoser och styrning för säkert arbete på öppet hav: i) tekniker och hjälpmedel för observation och mätning i syfte att systematiskt inhämta uppgifter om världshaven, ii) förbättrade prognosmetoder genom exaktare matematiska metoder som gör det möjligt att förutsäga effekten av naturliga variationer respektiva variationer som förorsakas av mänsklig verksamhet på marina resurser och ekosystem, iii) metoder för att utvärdera relevansen hos miljöparametrar, och iv) bättre metoder som är förenliga med kraven i internationella regler och konventioner.

iv) Morgondagens stad och kulturarvet

Mål och FoTUD-prioriteringar

Det övergripande målet för denna nyckelåtgärd är att stödja en hållbar ekonomisk utveckling och konkurrenskraft, förbättra förvaltningen av städer och en integrerad planering samt skydda och förbättra livskvaliteten och medborgarnas kulturella identitet. Åtgärden inriktar sig på att ge en integrerad samhällsekonomisk kunskapsbas och leda till produkter, tjänster, verktyg och teknik för en bättre förvaltning av städerna och miljöproblem, särskilt i samband med minskning av förorenande utsläpp.

- Integrerade åtgärder för en hållbar utveckling i städerna och ett rationellt resursutnyttjande

Målet är att ta fram nya modeller för en hållbar utveckling av europeiska städer och tätortsområden, ställa upp samhällsekonomiska scenarier på medellång och lång sikt och bedriva forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet med syfte bl.a. att stödja och främja ekonomisk konkurrenskraft, stadsplanering och arkitektur, social integrering, säkerhet, energieffektivitet och energihushållning (särskilt i byggnader och tätortstransport) samt informationsnät (digitala städe).

FoTUD-prioriteringar: Utvecklingsscenarier för stadsutveckling och integrerade planeringsverktyg. Utveckling av strategier för att skapa sysselsättning och samhällsekonomisk integration med hänsyn till trygghetsaspekter och multikulturella aspekter. Teknikens, infrastrukturens, bullrets och luftföroreningarnas inverkan på samhällsutvecklingen, förändringar i användningen av tätortsytor, resursutnyttjande, hälsa och miljö. Styrning av efterfrågan, säkerhet och trygghet vid tillhandahållandet av nödvändiga naturtillgångar (t.ex. energi, mark och vatten). Integrerade metoder för bättre användning och bevarande av resurser samt minskade utsläpp och mindre avfall med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.

- Skydd, bevarande och bättre utnyttjande av det europeiska kulturarvet

Målet är en sund förvaltning av de kulturella tillgångarna i städer och tätortsområden för att förbättra medborgarnas livskvalitet och främja turism och sysselsättning.

FoTUD-prioriteringar: Produkter, metoder och tekniker för diagnos, skydd, bevarande, restaurering och hållbar användning av det europeiska kulturarvet, med inriktning på främjande av fast och lös kulturell egendom och livskvalitet. Åtgärder för skydd av kulturarvet mot tekniska risker och naturkatastrofer. Metoder, bl.a. riskbedömningsmetoder, som stöd till en harmonisk och effektiv integration av kulturarvet i stadsmiljön.

- Utveckling och demonstration av säker teknik som inte påverkar miljön och som är ekonomiskt effektiv och hållbar för skydd, återvinning, renovering, konstruktion och rivning av byggnader, särskilt större byggnadskomplex

Målet är att skydda, bevara, renovera, utveckla och ge ökat värde åt bebyggelse på ett sätt som svarar mot de kulturella och sociala behoven med hänsyn till långsiktig hållbarhet och förbättring av livskvaliteten.

FoTUD-prioriteringar: Teknik som är ekonomiskt effektiv, säker och miljövänlig formgivning, underhåll, reparation, modernisering, ombyggnad, konstruktion och rivning av byggnader, särskilt större byggnadskomplex. Tjänster för förebyggande av risker och förfall. Bättre förvaltning av resurser (material, energi, vatten). Säkerhet och sociala dimensioner. Optimalt utnyttjande och återanvändning av ytor (på och under markytan), bl.a. återställande av förorenade områden. Tillförlitlig miljökonsekvensbeskrivning. Förvaltning av inomhusmiljön.

- Jämförande bedömning och införande av kostnadseffektiva strategier för hållbara transportsystem i stadsmiljö

Syftet är att främja hållbara, kostnadseffektiva och användarvänliga transportstrategier och lösningar som är integrerade i stadsmiljön som helhet för att radikalt minska föroreningsnivåer (buller och utsläpp) och trafikstockningar i städerna till rimliga priser för användarna, garantera effektiv funktion, ge livskvalitet med hänsyn till samhällsekonomiska aspekter samt bevara kulturarvet.

FoTUD-prioriteringar: Jämförande utvärderingar och demonstration av strategier och tekniska lösningar för innovativa och hållbara kollektiva och individuella transportsystem och metoder och dithörande infrastruktur i en given stadsmiljö.

b) GENERISK FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING

- Kamp mot naturkatastrofer och teknikrelaterade katastrofer

Mål och FoTUD-verksamhet

Målet är att, genom bättre kunskap om de processer, mekanismer och situationer som leder till naturkatastrofer och tekniska risker, utveckla teknik och metoder för miljökonsekvensbeskrivning, prognoser, förebyggande och minskning av risker. Stöd till bättre system för beslutsfattande och verktyg för utvärdering och validering i samband med riskbedömning och krishantering.

FoTUD-prioriteringar: Identifiering och analys av faktorer som leder till ökad risk för naturkatastrofer. Utveckling och förbättring av metoder, modeller och hjälpmedel för riskprognos och bedömning av sårbarhet och risk, inbegripet mätning av dagens och framtidens risknivåer. Utveckling av effektiva verktyg och metoder för informationshantering. Utveckling av innovativa metoder för att förebygga katastrofer och lindra deras följder. Ökad driftssäkerhet i riskanläggningar.

- Utveckling av teknik för övervakning av jorden via satellit (1)

Mål och FoTUD-verksamhet

Det strategiska målet är att etablera en europeisk operativ kapacitet för jordobservation från rymden, vilket kan leda till bättre kunskap om planeten, effektivare skydd av naturarvet, bättre förvaltning av resurser och minskade risker för stora olyckor. Denna FoTUD-åtgärd skall leda till tillämpningar, produkter och tjänster som bygger på jordobservation och som syftar till miljöövervakning, resursförvaltning, markanvändning och förvaltning av ekosystem. Åtgärden har framför allt till syfte att svara mot behoven hos många olika användare, bl.a. medlemsstaternas myndigheter. Jordobservation kommer därmed att naturligt integreras i annan nödvändig teknik, t.ex. fjärranalys med hjälp av flygplan samt system för rymdtelekommunikation, navigation och global information.

Följande prioriterad forskning kommer att genomföras inom ramen för projektet för Centrum för jordobservation:

FoTUD-prioriteringar: Innovativa pilottillämpningar och målinriktad metodforskning för att öka effektiviteten av åtgärder inom EU-politikens prioriterade områden. Studier av tekniska, juridiska och ekonomiska aspekter. Undersökning av behov och genomförbarhetsstudier för att få kunskap om de specifikationer som gäller för nya tjänster och uppdrag. Upprättande av nya scenarier för utarbetande av självständiga operativa tjänster. Kampanjer för marknadsföring och utbildning för att förbättra användningen av befintliga och planerade informationskällor och uppgifter från jordobservation.

- Samhällsekonomiska aspekter på miljöförändringar mot bakgrund av en hållbar utveckling (konsekvenser för samhället, ekonomin och sysselsättningen)

Mål och FoTUD-verksamhet

Den övergripande målsättningen är att bygga upp en solid vetenskaplig grund för att kunna ta fram modeller för en hållbar utveckling och främja användningen av dessa modeller. Verksamheten syftar även till att göra det lättare att ta hänsyn till den hållbara utvecklingen inom gemenskapens olika politikområden (industri, transport, turism) samt femte ramprogrammets nyckelåtgärder.

För att detta skall vara möjligt behövs en inventering och utvärdering av den viktiga växelverkan som pågår mellan samhällsekonomiska drivkrafter till teknisk förändring, globalisering av ekonomin, sociala beteenden och miljöförändringar och deras samhällsekonomiska konsekvenser. För att dessa kunskaper skall kunna användas på ett effektivt sätt i samband med beslutsfattande krävs det att förbättrade metoder och hjälpmedel tas fram och prövas ut.

FoTUD-prioriteringar: Fastställande och bedömning av det avgörande samspelet mellan samhällsekonomisk utveckling och miljöförändringar, utvärdering av dynamik och konsekvenser ur strategisk, institutionell och demografisk synvinkel, men även vad gäller produktion och konsumtion, teknisk utveckling, distribution, säkerhet, kultur och etik. Utveckling och användning av metoder och hjälpmedel för integration och främjande av ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. Beskrivning och resultatbedömning vad gäller hållbar utveckling och för miljöorienterade räkenskaper, utveckling av indikatorer på hållbar utveckling och analys av "ekologiska avtryck". Framtagning och jämförande bedömning av olika tillvägagångssätt vad gäller ekologisk effektivitet, bl.a. rationell användning av resurser och industriell ekologi. Hållbar produktion och konsumtion. Principer för god miljöförvaltning för att uppnå en hållbar utveckling.

c) STÖD TILL INFRASTRUKTUR FÖR FORSKNING

Mål

Att främja gränsöverskridande användning av offentlig och privat infrastruktur genom att se till att de grundläggande behoven tillgodoses. Detta skall leda till bättre användning av infrastrukturen och mindre risk för dubbelarbete samt bidra till att uppfylla nya prioriterade behov.

Verksamhet

För att öka det europeiska mervärdet och optimera åtgärderna kommer bidraget från gemenskapen att koncentreras till

- gränsöverskridande samordning integrerad hantering av specifika aspekter på användning, tillgång och förbättring av befintlig infrastruktur,

- samordning och komplettering mellan nationella och multinationella initiativ för att ta fram den infrastruktur som krävs på europeisk nivå,

- inrättande av nätverk bestående av forskare och användare med hjälp av forskningsprojekt och specifik utbildning inriktad på lämplig infrastruktur, eller på samarbete mellan flera partner i syfte att bilda en integrerad helhet för tillhandahållande av tjänster,

- förbättrad kompatibilitet mellan olika system för att möjliggöra en snabb och effektiv integrering av infrastruktur och resurser.

Infrastruktur

Nedanstående infrastruktur utgör exempel på basinfrastruktur som gör det möjligt att observera jordens ekosystem (t.ex. världshaven) och göra utvärderingar, för att kunna göra prognoser om naturkatastrofer och global förändring:

- Anläggningar för forskning om klimatförändringar och globala förändringar: Centrum för klimatprognos, superdatorer, arkiveringssystem, centrum för integrerad behandling, databaser med information om klimat och global förändring, simuleringskammare, markbaserade stationer och flygplan för observation av atmosfären, arrangemang och nät för övervakning av historisk miljöinformation, stöd till taxonomi.

- Anläggningar för havsforskning: Databaser för havsinformation, insamling av prover från havet, stöd till taxonomi, experimentbassänger, forskningsfartyg, plattformar och centrum för prognoser som gäller världshavens rörelser, bemannade, robotiserade eller automatiska observationssystem.

- Anläggningar för forskning om naturkatastrofer: Operativa anläggningar och nät för information om jordbävningar, översvämningar, stora tidvattenvågor och svåra stormar, jordskred, vulkanutbrott och skogsbränder.

B. ENERGI

Det strategiska målet för denna del av programmet är att utveckla hållbara energisystem och energitjänster för Europa och att bidra till en mer hållbar utveckling över hela världen som leder till ökad säkerhet och mångfald i försörjningen, tillhandahållande av energitjänster med hög kvalitet till lågt pris, förbättrad konkurrenskraft för industrin och minskad miljöpåverkan.

FoTUD och demonstrationsprojekten kommer genom två nyckelåtgärder att koncentreras på att angripa frågorna om renare energisystem inbegripet förnybara energikällor och ekonomisk och effektiv energi för ett konkurrenskraftigt Europa samt generisk verksamhet rörande de samhällsekonomiska aspekterna på energi mot bakgrund av en hållbar utveckling (konsekvenser för samhället, ekonomin och sysselsättningen).

a) NYCKELÅTGÄRDER

i) Renare energisystem, inbegripet förnybara energikällor

Mål och FoTUD-prioriteter

Denna nyckelåtgärd syftar till att utveckla och demonstrera teknik och därmed sammanhängande åtgärder som kan bidra till att minimera miljöpåverkan av produktion och användning av energi i Europa, samtidigt som hänsyn tas till de energipolitiska målen, däribland minskning av gemenskapens beroende av importerad energi. Tekniken skall bidra till att bevara ekosystemet genom att leda till minskade utsläpp lokalt och globalt och till större andel ny och förnybar energi. Åtgärder skall även vidtas för studier av rena och framför allt förnybara energikällor, och för minskad miljöpåverkan från den nuvarande användningen av fossila bränslen. Arbetet skall inriktas på följande områden:

- Storskalig el- och/eller värmeproduktion med minskade koldioxidutsläpp från kol, biomassa eller andra bränslen, inklusive kraftvärme

Syftet är att kraftigt förbättra effektiviteten och samtidigt minska kostnaderna, importberoendet och miljöeffekter som uppstår i samband med energiomvandlingsprocesser, vare sig de utgår från fossila bränslen eller från förnybara energikällor.

FoTUD-prioriteringar: Förbränning eller andra termokemiska omvandlingsprocesser (t.ex. förgasning och torrdestillation). El- och värmeproduktion med minskade koldioxidutsläpp från kol, biomassa, avfall eller andra bränslen. Förbättring av utvinningen från gasturbiner. Kraftvärmekombinat.

- Utveckling och demonstration (bl.a. för decentraliserad produktion) av de viktigaste nya och förnybara energikällorna, särskilt biomassa, vindkraft och solenergi samt bränsleceller.

Målet är att möjliggöra användning av nya och förnybara energikällor i tillämpningar för energinät, eller "självständig" användning, i de fall tekniken kan tänkas ge ett betydande bidrag till energiförsörjningen.

FoTUD-prioriteringar: Bränsleceller som är avsedda för användning i fasta och rörliga anläggningar. Ren omvandling och effektiv användning av biomassa inom system för kraftvärme. Vindkraft på land och till havs. Teknik för solceller och solvärme. Andra möjligheter baserade på förnybara energikällor och som kan tänkas utgöra väsentliga bidrag för att uppnå programmets övergripande mål.

- Integration av nya och förnybara energikällor i energisystemen

Målet är att överbrygga de problem som uppstår i samband med integration av nya energikällor i de befintliga energisystemen, att utveckla nya tillämpningar och att undanröja hinder för en mer utbredd användning av förnybara energikällor.

FoTUD-prioriteringar: Lösning av de tekniska problemen i samband med integration av förnybara energikällor i energinäten och energiprocesserna. Hybridsystem som kombinerar flera förnybara energikällor eller kombinerar förnybara energikällor med etablerade system. Förbättrade förutsättningar för att de förnybara energikällorna skall kunna accepteras, t.ex. genom att göra dem mindre estetiskt störande och mindre bullriga. Fastställa och undanröja icke-tekniska hinder mot införande av de förnybara energikällorna.

- Kostnadseffektiv teknik för minskning av elproduktionens skador på miljön

Målet är att minska miljöpåverkan från elproduktion med inriktning på de mest förorenande energiflödena.

FoTUD-prioriteringar: Teknik för utsläppsminskning för kraftverk (t.ex. minskning av utsläppen av CO2, SOx, NOx och andra föroreningar). Värmegasrening. Förståelse av grundläggande naturvetenskapliga företeelser.

ii) Ekonomisk och effektiv energi för ett konkurrenskraftigt Europa

Mål och FoTUD-prioriteter

Denna nyckelåtgärd syftar till att ge Europa tillförlitlig, ren, effektiv, säker och ekonomisk energiförsörjning till gagn för medborgarna, samhällets funktioner och industrins konkurrenskraft. Det behövs en effektivare energianvändning med teknik som kan ge avsevärt minskade kostnader och minskad energiintensitet, miljöeffekter och importberoende. Alla delar i energicykeln produktion, distribution och slutanvändning bör omfattas av åtgärder för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Arbetet skall inriktas på följande områden:

- Teknik för rationell och effektiv slutanvändning av energi

Målet är att ta ett avgörande steg mot ett hållbart energiförsörjningssystem genom en kraftig minskning av efterfrågan på energi och genom en mer hållbar och effektiv användning av energi i byggnader, transport och näringslivet (även jordbruk). För detta krävs utveckling och användning av nya tekniker, förbättring av redan befintlig teknik och åtgärder för spridning och demonstration för att påverka användarnas beteende. FoTUD-verksamheten skall inriktas på de sektorer som har störst potential vad gäller hållbar energianvändning.

FoTUD-prioriteringar: Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas sektorövergripande teknik som processkontroll och en integrerad strategi för att förbättra energieffektiviteten i byggnader, transport och näringslivet, inbegripet jordbruket. Ljus, värme, klimatanläggningar och integrering av förnybara energikällor i byggnader. Förbättring av energi- och miljöegenskaperna hos fordon och tillhörande infrastruktur, även bränsle, lagring, omvandling, förbränning och transport av energi. Minskning av energiintensiteten i industriprocesser, med betoning på processintegration, separation och torkning.

- Teknik för energiöverföring och energidistribution

Målet är att undersöka potentialen hos intelligenta energinät vad gäller optimering av effektiviteten i hela energisystemet genom att förbättra flexibiliteten, tillförlitligheten och konkurrenskraften hos system för energiöverföring och energidistribution och samtidigt minska kostnader, svinn vid överföring och effekter på miljön. Särskilt vikt läggs vid att förbättra integrationen av nya försörjningskällor i de europeiska energinäten och att underlätta och stödja förvaltningen av de liberaliserade energimarknaderna.

FoTUD-prioriteringar: Intelligenta system för transport och distribution av energi. Gas- och elöverföring över långa avstånd. Optimerade system för förvaltning och kontroll av nätet. Optimal energieffektivitet för el, gas, värme- och kylsystem. Supraledning.

- Teknik för lagring av energi, både små- och storskalig

Målet är att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan vid lagring av energi. På makronivån innebär det att optimera fördelarna hos de förnybara energikällor som bara kan utnyttjas under vissa perioder. På mellannivån innebär det att utveckla fordon med nollutsläpp. På mikronivån rör det sig om att ytterligare minska storleken på elektroniska anordningar.

FoTUD-prioriteringar: Tillförlitlig och kostnadseffektiv teknik för lagring av energi, bl.a. kondenserad naturgas, gasol, vätgas, avancerade batterier (både på makro- och mikronivå) för stationär och mobil användning.

- Bättre teknik för utforskning, utvinning och produktion av fossila bränslen

Målet är att förbättra kunskapen om de energikällor som finns inom Europeiska unionen och att optimera utnyttjandet av dem samt att minska kostnaderna för och miljöpåverkan av produktionen genom att utveckla teknik som är mer konkurrenskraftig på världsmarknaden.

FoTUD-prioriteringar: Förbättrade hjälpmedel för att fastställa och förvalta fyndigheter av kolväten. Prospekterings- och produktionsteknik för kolväten, särskilt i svårtillgängliga områden under vatten. Minskning av miljöpåverkan av avancerad teknik för utvinning av kolväten, bl.a. teknik med större tillämpning, t.ex. för jordvärmeenergi. Utvinning av kolväten i kolskikt.

- Bättre effektivitet i nya och förnybara energikällor

Målet är att se till att de förnybara energikällorna används i största möjliga utsträckning genom att minska kostnaderna för energiproduktion och genom att öka kunskaperna om vilka sådana källor som är tillgängliga i Europa, förbättra teknikens effektivitet och minska framställningskostnaderna.

FoTUD-prioriteringar: Avfallshantering som en energikälla och användning av biomassa. Förbättring av energiutvinningen från solceller och vindkraft. Minskade produktionskostnader för förnybar energi (t.ex. turbinblad och solcellsmoduler).

- Framtagande av scenarier för teknik för tillgång och efterfrågan inom ekonomi/miljö/energi-system och deras samverkan, lönsamhetsanalys (baserad på kostnaderna för hela livscykeln) och avkastning från alla energikällor

Målet är att utveckla strategier för energiproduktion och energianvändning, införa ny energiteknik och politik.

FoTUD-prioriteringar: Analys av scenarier på lång och kort sikt på global, europeisk och regional nivå för tillgång och efterfrågan med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och sociala och miljömässiga behov. Modeller för och analys av effekter av den politik som förs. Övergripande utvärdering av energimarknaderna och teknikens effekter med hänsyn till de liberaliserade energimarknadernas funktion.

b) GENERISK FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING

- Samhällsekonomiska aspekter på energin mot bakgrund av en hållbar utveckling (samhället, ekonomin och sysselsättningen)

Mål och FoTUD-prioriteter

Målet är att kunna utveckla och tillämpa hjälpmedel för att bedöma och löpande följa de samhällsekonomiska aspekterna på teknik, system och tjänster på energiområdet. Detta skall göras genom att använda en metod för "teknisk utvärdering" när det gäller projekt och en "övergripande systemanalys" i ett mer generellt sammanhang.

FoTUD-prioriteringar: Teknisk utvärdering: Den sociala dimensionen (beteenden, acceptans), innovationsaspekten, och särskilt åtgärder för "kontroll/styrning" och effekterna av annan politik, bedömning av externa faktorer och hur de kan internaliseras samt komparativ utvärdering. Övergripande systemanalys: Kunskap om förhållanden mellan energi, miljö, teknik och ekonomisk tillväxt med hänsyn till de samhälleliga värdena och mänskliga och naturliga resurser.

(1) Verksamheter inom rymdteknik samordnas centralt för de olika programmen.

BILAGA III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET

Det särskilda programmet skall genomföras med hjälp av de indirekta FoTUD-åtgärder som avses i bilagorna II och IV till femte ramprogrammet. Dessutom gäller följande särskilda bestämmelser för det här programmet:

1. Kompletterande åtgärder

De kompletterande åtgärderna kommer särskilt att omfatta följande:

- Studier till stöd för det särskilda programmet, inbegripet förberedelser för kommande verksamhet.

- Informationsutbyte, konferenser, seminarier, workshopar och andra typer av vetenskapliga och tekniska sammankomster.

- Anlitande av extern sakkunskap, inbegripet tillgång till vetenskapliga databaser, för den övervakning av det särskilda programmet som föreskrivs i artikel 5.1 i femte ramprogrammet, den externa utvärdering som föreskrivs i artikel 5.2 i femte ramprogrammet, och för utvärderingen av de indirekta FoTUD-åtgärderna och övervakningen av deras genomförande.

- Aktiviteter som avser spridning, information och kommunikation, inbegripet vetenskapliga publikationer, utnyttjande av resultat, tekniköverföring, uppmuntran till finansiering av innovation och bistånd till skydd av immateriell äganderätt.

- Utbildning för FoTUD-verksamhet inom det särskilda programmet, utöver Marie Curie-stipendier.

- Stöd till system som tillhandahåller information och bistånd till forskningsaktörer, inbegripet små och medelstora företag samt utvecklandet av närmare internationellt vetenskapligt samarbete.

- Stöd till främjande av gemensamma datastrukturer och datakompatibilitet, standardisering, behandling, administrering och utbyte.

- Anlitande av extern sakkunskap för upprättande av och tillgång till tjänster och nätverk som främjar information, bistånd och innovation.

2. Finansieringsandelar

När det särskilt gäller FoTUD-projekt, demonstrationsprojekt och integrerade projekt, kommer utgifter för att använda forskningsfartyg, havsplattformar och flygburna plattformar att vara stödberättigande utgifter. Närmare uppgifter om dessa utgifter anges i arbetsprogrammet.

3. Ytterligare regler för deltagande och spridning

Detta program är också öppet för juridiska personer som är etablerade i tredje land och internationella organisationer som får delta i enskilda projekt, under förutsättning att deras deltagande effektivt bidrar till programmets genomförande.

Sådana juridiska personer och internationella organisationer kan undantagsvis få finansiellt stöd när deras deltagande är till nytta och ger ett mervärde för att uppnå programmets mål.

4. Samordning

Kommissionen skall sträva efter att säkerställa att de olika indirekta FoTUD-åtgärderna enligt programmet kompletterar varandra, särskilt genom att gruppera dem kring ett gemensamt mål, och att undvika dubbelarbete, samtidigt som förslagsställarnas legitima intressen respekteras. I detta sammanhang kommer samordningen också vid behov att skötas av de två programkommittéerna.

Samordning skall även så långt det är möjligt säkerställas mellan det särskilda programmets åtgärder och åtgärder

- inom andra särskilda program där femte ramprogrammet genomförs,

- inom de program för forskning och utbildning som omfattas av rådets beslut 1999/64/Euratom av den 22 december 1998 om det femte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom forsknings- och utbildningsområdet (1998 2002) (1),

- inom andra europeiska ramprogram för forskning, inbegripet Eureka och Cost,

- inom gemenskapens andra forskningsrelaterade instrument.

Denna samordning skall omfatta följande:

i) Identifiering av gemensamma teman eller prioriteringar, i synnerhet för

- informationsutbyte,

- genomförande av verksamhet som beslutats gemensamt och som särskilt innebär gemensamt inledande av något av de förfaranden som avses i artikel 9 i reglerna om deltagande och spridning.

ii) Fördelning av förslag till indirekta FoTUD-åtgärder mellan olika särskilda program eller mellan ett särskilt program och ett program för forskning och utbildning.

(1) EGT L 26, 1.2.1999, s. 34.