Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R1211.pdf

18.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1211/2009

av den 25 november 2009

om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet) (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet) (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet) (6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster) (7) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) (8) (gemensamt kallade ramdirektivet och särdirektiven) syftar till att skapa en inre marknad för elektronisk kommunikation inom gemenskapen med en hög nivå på investeringar, innovation och konsumentskydd genom ökad konkurrens.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen (9) kompletterar och stöder EU-regelverket för elektronisk kommunikation vad beträffar roaming inom hela gemenskapen.

(3)

Behovet av ett EU-regelverk som tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater är av avgörande betydelse för att man ska lyckas med att utveckla en inre marknad för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. I EU-regelverket fastställs mål och ramar för de nationella regleringsmyndigheternas åtgärder, samtidigt som de får handlingsutrymme för att inom bestämda områden väga in nationella särdrag vid tillämpningen av bestämmelserna.

(4)

Med hänsyn till att det är nödvändigt att säkerställa utvecklingen av en konsekvent regleringspraxis och en konsekvent tillämpning av det gemensamma regelverket har kommissionen bildat Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG) genom kommissionens beslut 2002/627/EG av den 29 juli 2002 om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation (10) för att rådge och bistå kommissionen vid utvecklingen av den inre marknaden och mer allmänt utgöra en kontaktpunkt mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen.

(5)

ERG har lämnat ett positivt bidrag genom att ge stöd till utvecklingen mot en konsekvent regleringspraxis genom att underlätta samarbetet de nationella regleringsmyndigheterna emellan samt mellan de nationella regleringsmyndigheterna och kommissionen. Detta sätt att skapa en större överensstämmelse mellan de nationella regleringsmyndigheterna genom utbyte av information och kunskap om praktiska erfarenheter har visat sig vara framgångsrikt under den korta tiden som förflutit sedan ERG bildades. Det kommer att behövas fortsatt och intensifierat samarbete och samordning mellan de nationella regleringsmyndigheterna för att den inre marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ytterligare ska kunna stärkas.

(6)

Detta kräver en förstärkning av ERG och att den erkänns inom ramen för EU-regelverket som organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (”Body of European Regulators for Electronic Communications” Berec). Berec bör varken vara ett gemenskapsorgan eller ha status som juridisk person. Berec bör ersätta ERG och agera som ensamt forum för samarbete mellan de nationella regleringsmyndigheterna och mellan dessa myndigheter och kommissionen vid utövningen av alla deras arbetsuppgifter enligt regelverket. Berec bör tillhandahålla sakkunskap och skapa förtroende genom sitt oberoende, kvaliteten på de råd det ger och den information det sprider, insynen och öppenheten i sina förfaranden och arbetsmetoder och sin noggrannhet vid utförandet av sina uppgifter.

(7)

Berec bör genom sin förenade sakkunskap bistå de nationella regleringsmyndigheterna utan att ersätta deras nuvarande funktioner eller utföra dubbelarbete samt bistå kommissionen när den utför sina uppgifter.

(8)

Berec bör fortsätta ERG:s arbete och föra samarbetet vidare mellan nationella regleringsmyndigheter och mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen för att säkerställa att det gemensamma regelverket för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater och därigenom bidra till utvecklingen av den inre marknaden.

(9)

Berec bör också fungera som ett organ som bistår Europaparlamentet, rådet och kommissionen med analyser, diskussioner och rådgivning inom området elektronisk kommunikation. Berec bör därför på begäran eller på eget initiativ ge råd till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

(10)

Berec bör sträva efter att utföra sina uppgifter i samarbete med, och utan att påverka uppgifterna för, befintliga grupper och kommittéer, exempelvis kommunikationskommittén, som inrättats i enlighet med direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), radiospektrumkommittén, som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslutet) (11), gruppen för radiospektrumpolitik, som inrättats i enlighet med kommissionens beslut 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (12), samt den kontaktkommitté som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (13).

(11)

För att kunna tillhandahålla Berec sakkunnigt och administrativt stöd bör byrån inrättas som ett gemenskapsorgan med status som juridisk person, samt utföra de uppgifter den tilldelats i enlighet med denna förordning. Denna byrå bör vara rättsligt, administrativt och ekonomiskt oberoende för att effektivt kunna stödja Berec. Byrån bör bestå av en förvaltningskommitté och en förvaltningsdirektör.

(12)

Berec och byrån bör ha en effektiv och stram organisationsform, lämpad för de uppgifter de ska utföra.

(13)

Byrån bör vara ett gemenskapsorgan enligt artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (14) (budgetförordningen). Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (15) (II A av den 17 maj 2006), särskilt punkt 47, bör gälla för byrån.

(14)

Eftersom målen med den föreslagna åtgärden, nämligen att ytterligare utveckla en konsekvent regleringspraxis genom intensifierat samarbete och samordning mellan nationella regleringsmyndigheter och mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av att förordningens räckvidd är hela EU, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INRÄTTANDE

Artikel 1

Inrättande

1.   Härmed inrättas organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), med de ansvarsområden som fastställs i denna förordning.

2.   Berec ska verka inom ramen för direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/22/EG och 2002/58/EG (särdirektiven) och inom ramen för förordning (EG) nr 717/2007.

3.   Berec ska utföra sina uppgifter på ett oberoende, opartiskt och öppet sätt. Berec ska i all verksamhet eftersträva samma mål som de som anges för de nationella regleringsmyndigheterna i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Berec ska särskilt bidra till att stärka den inre marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förbättra dess funktion, genom att verka för att säkerställa att EU-regelverket för elektronisk kommunikation tillämpas på ett enhetligt sätt.

4.   Berec ska utnyttja den sakkunskap som finns hos de nationella regleringsmyndigheterna och utföra sina uppgifter i samarbete med de nationella regleringsmyndigheterna och kommissionen. Berec ska främja samarbetet mellan de nationella regleringsmyndigheterna och kommissionen. Dessutom ska Berec ge råd till kommissionen, samt, på anmodan, till Europaparlamentet och rådet.

KAPITEL II

BERECS ORGANISATION

Artikel 2

Berecs roll

Berec ska

a)

utarbeta och till nationella regleringsmyndigheter sprida bästa praxis, såsom gemensamma strategier, metoder eller riktlinjer för genomförande av EU-regelverket,

b)

på begäran bistå de nationella regleringsmyndigheterna med stöd i regleringsfrågor,

c)

avge yttranden om utkast till beslut, rekommendationer och riktlinjer som ska antas av kommissionen vilka avses i denna förordning, i ramdirektivet och i särdirektiven,

d)

utarbeta rapporter och på motiverad begäran från kommissionen eller på eget initiativ, bistå med råd samt, på motiverad begäran eller på eget initiativ, avge yttranden till Europaparlamentet och rådet i alla frågor som rör elektronisk kommunikation inom dess kompetensområde,

e)

på begäran bistå Europaparlamentet, rådet och kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna i relationer, diskussioner och utbyten med tredje parter, samt bistå kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna med spridningen av bästa regleringspraxis till tredje parter.

Artikel 3

Berecs uppgifter

1.   Berec ska ha i uppgift att

a)

avge yttranden om förslag till åtgärder från nationella regleringsmyndigheter om marknadsdefinition, fastställande av företag med betydande marknadsinflytande och införande av skyldigheter i enlighet med artiklarna 7 och 7a i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och samarbeta och arbeta tillsammans med de nationella regleringsmyndigheterna i enlighet med artiklarna 7 och 7a i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

b)

avge yttranden om förslag till rekommendationer och/eller riktlinjer när det gäller form, innehåll och detaljnivå för anmälningar enligt artikel 7b i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

c)

rådfrågas om förslag till rekommendationer om relevanta produkt- och tjänstemarknader i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

d)

avge yttranden om förslag till beslut om identifiering av gränsöverskridande marknader i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

e)

på begäran bistå de nationella regleringsmyndigheterna i anslutning till analys av den relevanta marknaden, i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

f)

avge yttranden om förslag till beslut och rekommendationer om harmonisering i enlighet med artikel 19 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

g)

rådfrågas och avge yttranden om gränsöverskridande tvister i enlighet med artikel 21 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet),

h)

avge yttranden om förslag till beslut om att tillåta eller förhindra en nationell regleringsmyndighet att vidta undantagsåtgärder i enlighet med artikel 8 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet),

i)

rådfrågas om förslag till åtgärder med anknytning till en effektiv tillgång till larmnumret 112 i enlighet med artikel 26 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster),

j)

rådfrågas om förslag till åtgärder med anknytning till ett effektivt genomförande av nummerserien 116, framför allt larmnumret 116000 om försvunna barn, i enlighet med artikel 27a i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster),

k)

bistå kommissionen med uppdateringen av bilaga II till direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), i enlighet med artikel 9 i det direktivet,

l)

på begäran bistå de nationella regleringsmyndigheterna i frågor som rör bedrägeri eller missbruk av nummerresurser i gemenskapen, i synnerhet i samband med gränsöverskridande tjänster,

m)

avge yttranden för att säkra utvecklingen av gemensamma regler och krav för leverantörer av gränsöverskridande företagstjänster,

n)

övervaka och rapportera om sektorn för elektronisk kommunikation och offentliggöra en årsrapport om utvecklingen inom denna sektor.

2.   Berec får på motiverad begäran av kommissionen enhälligt besluta om att ta på sig andra specifika uppgifter som är nödvändiga för att Berec ska kunna fylla sin funktion enligt det uppgiftsområde som definieras i artikel 1.2.

3.   De nationella regleringsmyndigheterna och kommissionen ska ta största möjliga hänsyn till Berecs yttranden, rekommendationer, riktlinjer, råd eller synpunkter om bästa regleringspraxis. Berec kan om det är lämpligt konsultera de relevanta nationella konkurrensmyndigheterna innan det avger sitt yttrande till kommissionen.

Artikel 4

Berecs sammansättning och organisation

1.   Berec ska bestå av tillsynsnämnden.

2.   Tillsynsnämnden ska bestå av en medlem per medlemsstat och medlemmarna ska vara chefer eller nominerade höga företrädare för de nationella regleringsmyndigheterna som inrättats i varje medlemsstat med huvuduppgiften att övervaka den dagliga verksamheten på marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Berec ska arbeta självständigt när det utför sina uppgifter enligt denna förordning.

Tillsynsnämndens medlemmar får inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering, från kommissionen eller från något annat offentligt eller privat organ.

De nationella regleringsmyndigheterna ska utse en suppleant per medlemsstat.

Kommissionen ska delta i Berecs möten med observatörsstatus och företrädas på lämplig nivå.

3.   Nationella regleringsmyndigheter i EES-länderna och i de stater som är kandidater till anslutning till Europeiska unionen ska ha observatörsstatus och företrädas på lämplig nivå. Berec får inbjuda andra sakkunniga och observatörer att närvara vid dess möten.

4.   Tillsynsnämnden ska utse sin ordförande och sin(a) vice ordförande bland sina medlemmar i enlighet med Berecs arbetsordning. Vice ordföranden(a) ska automatiskt ersätta ordföranden om denne inte kan utföra sitt uppdrag. Ordföranden och vice ordföranden(a) ska utses för en mandatperiod på ett år.

5.   Utan att det påverkar tillsynsnämndens roll i förhållande till ordförandens uppgifter får ordföranden inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller nationell regleringsmyndighet, från kommissionen eller från något annat offentligt eller privat organ.

6.   Ordföranden ska sammankalla tillsynsnämnden till plenarmöten och dessa ordinarie möten ska äga rum minst fyra gånger om året. Extra möten kan också sammankallas på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran av minst en tredjedel av nämndens medlemmar. Mötets dagordning ska fastställas av ordföranden och offentliggöras.

7.   Berecs verksamhet kan organiseras i expertgrupper.

8.   Kommissionen ska inbjudas till tillsynsnämndens samtliga plenarmöten.

9.   Tillsynsnämnden ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland alla sina medlemmar, såvida inte annat föreskrivs i denna förordning, i ramdirektivet eller i särdirektiven. Varje medlem eller suppleant ska ha en röst. Tillsynsnämndens beslut ska offentliggöras och ange reservationer från en nationell regleringsmyndighet på begäran av denna.

10.   Tillsynsnämnden ska anta Berecs arbetsordning samt offentliggöra denna. I arbetsordningen ska ingå bestämmelser för omröstningar, inklusive villkoren för hur en medlem får agera på en annan medlems vägnar, samt bestämmelser om beslutförhet och tidsfrister för kallelse till möten. Dessutom ska arbetsordningen garantera att tillsynsnämndens medlemmar alltid har tillgång till den fullständiga dagordningen och samtliga preliminära förslag inför varje möte, så att de har möjlighet att lägga fram ändringsförslag före omröstningen. I arbetsordningen kan också fastställas bland annat röstningsförfaranden vid brådskande ärenden.

11.   Den byrå som avses i artikel 6 ska ge Berec administrativt och sakkunnigt stöd.

Artikel 5

Tillsynsnämndens uppgifter

1.   Tillsynsnämnden ska utföra Berecs uppgifter enligt artikel 3 och fatta alla beslut som rör utförandet av dess uppgifter.

2.   Tillsynsnämnden ska godkänna de frivilliga ekonomiska bidragen från medlemsstaterna eller de nationella regleringsmyndigheterna innan de ges i enlighet med artikel 11.1 b på följande sätt:

a)

Enhälligt, när alla medlemsstater eller nationella regleringsmyndigheter beslutat att ge ett bidrag.

b)

Med enkel majoritet när ett antal medlemsstater eller nationella regleringsmyndigheter enhälligt beslutat att ge ett bidrag.

3.   Tillsynsnämnden ska på Berecs vägnar anta särskilda bestämmelser om tillgång till handlingar som innehas av Berec, i enlighet med artikel 22.

4.   Tillsynsnämnden ska, efter samråd med berörda parter i enlighet med artikel 17, anta Berecs årliga verksamhetsplan före utgången av det år som föregår det år till vilket verksamhetsplanen hänför sig. Tillsynsnämnden ska, så fort den antagits, överlämna den årliga verksamhetsplanen till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

5.   Tillsynsnämnden ska anta en årsrapport om Berecs verksamhet och senast den 15 juni varje år överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och revisionsrätten. Europaparlamentet får begära att tillsynsnämndens ordförande ska hålla ett anförande inför parlamentet om viktiga frågor som rör Berecs verksamhet.

Artikel 6

Byrån

1.   Byrån inrättas härmed som ett gemenskapsorgan med status som juridisk person enligt artikel 185 i budgetförordningen. Punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 ska gälla för byrån.

2.   Byrån ska, under vägledning av tillsynsnämnden, framför allt

ge Berec administrativt och sakkunnigt stöd,

samla information från de nationella regleringsmyndigheterna samt utbyta och översända information om den roll och de uppgifter som fastställs i artiklarna 2 a och 3,

sprida bästa regleringspraxis bland de nationella regleringsmyndigheterna, i enlighet med artikel 2 a,

bistå ordföranden med att förbereda tillsynsnämndens arbete,

på tillsynsnämndens begäran inrätta expertgrupper och ge dem stöd för att de ska fungera väl.

3.   Byrån ska bestå av

a)

en förvaltningskommitté,

b)

en förvaltningsdirektör.

4.   Byrån ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Byrån får i synnerhet förvärva och avyttra lös och fast egendom samt vara part i rättsliga förfaranden.

5.   Byråns förvaltning ska skötas av förvaltningsdirektören och antalet anställda hos byrån ska strikt begränsas till vad den behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Antalet anställda ska föreslås av förvaltningskommitténs medlemmar och av förvaltningsdirektören, i enlighet med artikel 11. Förslag om att antalet anställda ska utökas får antas endast med enhälligt beslut från förvaltningskommittén.

Artikel 7

Förvaltningskommittén

1.   Förvaltningskommittén ska bestå av en medlem per medlemsstat och medlemmarna ska vara chefer eller nominerade höga företrädare för de självständiga nationella regleringsmyndigheterna som inrättats i varje medlemsstat med huvuduppgiften att övervaka den dagliga verksamheten på marknaden för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, samt en medlem som företräder kommissionen.

Varje medlem ska ha en röst.

Bestämmelserna i artikel 4 ska i tillämpliga delar gälla för förvaltningskommittén.

2.   Förvaltningskommittén ska utse förvaltningsdirektören. Den nominerade förvaltningsdirektören ska inte delta i beredningen av eller omröstningen om ett sådant beslut.

3.   Förvaltningskommittén ska vägleda förvaltningsdirektören i utförandet av hans/hennes uppgifter.

4.   Förvaltningskommittén ska ansvara för personaltillsättningen.

5.   Förvaltningskommittén ska bistå expertgrupperna i deras arbete.

Artikel 8

Förvaltningsdirektören

1.   Förvaltningsdirektören ska vara ansvarig inför förvaltningskommittén. Förvaltningsdirektören ska vid utförandet av sina uppgifter inte söka eller ta emot instruktioner från någon medlemsstat, någon nationell regleringsmyndighet, kommissionen eller någon tredje part.

2.   Förvaltningsdirektören ska utses av förvaltningskommittén genom ett öppet antagningsförfarande och på grundval av sina meriter samt kompetens och erfarenhet som är relevant för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Innan den av förvaltningskommittén utvalda kandidaten utses kan vederbörande lämplighetsbedömas i ett icke bindande yttrande från Europaparlamentet. I detta syfte ska kandidaten ombes att uttala sig inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

3.   Förvaltningsdirektörens mandatperiod ska vara tre år.

4.   Förvaltningskommittén får, med beaktande av utvärderingsrapporten från ordföranden och endast i de fall det kan motiveras på grund av Berecs uppgifter och behov, förlänga förvaltningsdirektörens mandatperiod en gång med högst tre år.

Förvaltningskommittén ska underrätta Europaparlamentet om eventuella avsikter att förlänga förvaltningsdirektörens mandatperiod.

Om mandatperioden inte förlängs ska förvaltningsdirektören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

Artikel 9

Förvaltningsdirektörens uppgifter

1.   Förvaltningsdirektören ska förestå byrån.

2.   Förvaltningsdirektören ska bistå med att bereda dagordningarna för tillsynsnämnden, förvaltningskommittén och expertgrupperna. Förvaltningsdirektören ska utan rösträtt delta i tillsynsnämndens och förvaltningskommitténs arbete.

3.   Förvaltningsdirektören ska varje år bistå förvaltningskommittén med att bereda förslaget till byråns verksamhetsplan för det kommande året. Förslaget till verksamhetsplan ska läggas fram för förvaltningskommittén senast den 30 juni varje år och antas av förvaltningskommittén före den 30 september varje år, utan att detta föregriper det slutgiltiga beslutet om anslagsbeviljande som ska fattas av Europaparlamentet och rådet (nedan gemensamt kallade budgetmyndigheten).

4.   Förvaltningsdirektören ska under vägledning av tillsynsnämnden för det kommande året övervaka genomförandet av byråns årliga verksamhetsplan.

5.   Förvaltningsdirektören ska under förvaltningskommitténs överinseende vidta nödvändiga åtgärder för att byrån i sitt arbete ska följa denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och offentliggörande av meddelanden.

6.   Förvaltningsdirektören ska under förvaltningskommitténs överinseende genomföra byråns budget i enlighet med artikel 13.

7.   Förvaltningsdirektören ska varje år bistå med utarbetandet av det förslag till årsrapport om Berecs verksamhet, vilket avses i artikel 5.5.

Artikel 10

Personal

1.   Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (16) samt de bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för byråns personal, inbegripet dess förvaltningsdirektör.

2.   Förvaltningskommittén ska, i samförstånd med kommissionen och i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

3.   De befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och de befogenheter som tillkommer den myndighet som har rätt att ingå avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska utövas av förvaltningskommitténs vice ordförande.

4.   Förvaltningskommittén får anta föreskrifter som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid byrån på tidsbestämd basis och under högst tre år.

KAPITEL III

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 11

Byråns budget

1.   Byråns inkomster och tillgångar ska särskilt bestå av följande:

a)

Ett bidrag från gemenskapen vilket tas upp under lämplig rubrik i Europeiska gemenskapernas allmänna budget (kommissionens avsnitt), enligt vad budgetmyndigheten beslutat och i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

b)

Frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna eller från deras nationella regleringsmyndigheter, i enlighet med artikel 5.2. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter, i enlighet med artikel 19.1 b i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (17). Varje medlemsstat ska sörja för att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna delta i byråns arbete. Innan det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget upprättas ska byrån till budgetmyndigheten inom skälig tid sända in lämplig och detaljerad dokumentation om inkomsteravsatta för särskilda ändamål enligt denna artikel.

2.   Byråns utgifter ska täcka personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

3.   Inkomster och utgifter ska vara i balans.

4.   För varje budgetår, som ska sammanfalla med kalenderåret, ska det göras prognoser över samtliga inkomster och utgifter, och dessa ska tas upp i byråns budget.

5.   Byråns organisatoriska och ekonomiska struktur ska ses över inom fem år efter det datum då byrån inrättats.

Artikel 12

Upprättandet av budgeten

1.   Senast den 15 februari varje år ska förvaltningsdirektören bistå förvaltningskommittén med att utarbeta ett preliminärt budgetförslag med de förväntade kostnaderna för nästa budgetår, tillsammans med en preliminär tjänsteförteckning. Varje år ska förvaltningskommittén på grundval av förslaget göra en beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska förvaltningskommittén överlämna denna beräkning samt ett förslag till tjänsteförteckning till kommissionen.

2.   Kommissionen ska till budgetmyndigheten överlämna beräkningen tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

3.   På grundval av denna beräkning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de prognostiska beräkningar som den anser vara nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och föreslå anslagsbeloppet.

4.   Budgetmyndigheten ska anta byråns tjänsteförteckning.

5.   Förvaltningskommittén ska upprätta byråns budget. Budgeten ska bli slutgiltig först när Europeiska unionens allmänna budget slutgiltigt har antagits. Vid behov ska den justeras i enlighet med den allmänna budgeten.

6.   Förvaltningskommittén ska omgående underrätta budgetmyndigheten om varje projekt som den avser att genomföra och som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Förvaltningskommittén ska underrätta kommissionen om sådana planer. Om någondera av budgetmyndighetens bägge grenar avser att avge ett yttrande ska den inom två veckor efter mottagandet av information om ett fastighetsprojekt meddela förvaltningskommittén om sin avsikt att avge ett sådant yttrande. Om inget svar inkommer får förvaltningskommittén fullfölja den planerade åtgärden.

Artikel 13

Genomförande och kontroll av budgeten

1.   Förvaltningsdirektören ska vara utanordnare och genomföra byråns budget under förvaltningskommitténs överinseende.

2.   Förvaltningskommittén ska utarbeta en årsrapport om byråns verksamhet, tillsammans med en revisionsförklaring. Dessa dokument ska offentliggöras.

3.   Senast den 1 mars året efter utgången av varje budgetår ska byråns räkenskapsförare till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten överlämna de preliminära redovisningarna samt rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret i fråga. Byråns räkenskapsförare ska också sända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet och rådet senast den 31 mars det påföljande året. Kommissionens räkenskapsförare ska sedan konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära redovisningar i enlighet med artikel 128 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.   Senast den 31 mars året efter utgången av varje budgetår ska kommissionens räkenskapsförare till revisionsrätten överlämna byråns preliminära redovisningar och rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen ska också överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

5.   Efter att ha mottagit revisionsrättens iakttagelser i fråga om byråns preliminära redovisningar i enlighet med artikel 129 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska förvaltningsdirektören, på eget ansvar, upprätta byråns slutliga redovisningar och överlämna dem till förvaltningskommittén för yttrande.

6.   Förvaltningskommittén ska avge ett yttrande om byråns slutliga redovisningar.

7.   Senast den 1 juli året efter utgången av budgetåret ska förvaltningsdirektören överlämna dessa slutliga redovisningar, tillsammans med förvaltningskommitténs yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

8.   De slutliga redovisningarna ska offentliggöras.

9.   Senast den 15 oktober ska förvaltningskommittén förse revisionsrätten med ett svar på dess iakttagelser. Förvaltningskommittén ska också sända detta svar till Europaparlamentet och kommissionen.

10.   Förvaltningskommittén ska, på Europaparlamentets begäran och i enlighet med artikel 146.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, förse Europaparlamentet med alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska tillämpas väl.

11.   Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja förvaltningskommittén ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår N.

Artikel 14

Interna kontrollsystem

Kommissionens internrevisor ska ansvara för att utföra revision av byrån.

Artikel 15

Finansiella bestämmelser

Förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 ska gälla för byrån. Förvaltningskommittén ska utarbeta ytterligare finansiella bestämmelser för byrån efter samråd med kommissionen. Dessa bestämmelser får avvika från förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 om de särskilda behoven för driften av byrån kräver det och bara med kommissionens förhandssamtycke.

Artikel 16

Åtgärder för bedrägeribekämpning

1.   För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (18) gälla utan inskränkning.

2.   Byrån ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (19) och omedelbart anta lämpliga bestämmelser för all personal vid byrån.

3.   Finansieringsbeslut samt de avtal och genomförandeinstrument som blir en följd av dem ska innehålla en uttrycklig bestämmelse om att revisionsrätten och Olaf vid behov får genomföra kontroller på platsen hos mottagarna av utbetalningar från byrån, samt av de anställda som ansvarar för att fördela dessa utbetalningar.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Samråd

Berec ska, när så är lämpligt, innan det antar yttranden, synpunkter om bästa regleringspraxis eller rapporter, samråda med berörda parter och ge dem möjlighet att lämna kommentarer inom en rimlig tidsfrist. Berec ska offentliggöra resultaten av samrådsförfarandet utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20.

Artikel 18

Insyn, öppenhet och ansvar

Berec och byrån ska utföra sin verksamhet med en hög grad av öppenhet. Berec och byrån ska se till att allmänheten och alla berörda parter ges objektiv, tillförlitlig och lättåtkomlig information, särskilt vad gäller resultaten av deras verksamhet.

Artikel 19

Information till Berec och byrån

Kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna ska lämna den information som Berec och byrån begär för att kunna utföra sina uppgifter. Denna information ska hanteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Artikel 20

Konfidentialitet

Om inte annat följer av artikel 22 ska varken Berec eller byrån offentliggöra eller för tredje part röja uppgifter som de behandlar eller mottar och för vilka en konfidentiell behandling har begärts.

Medlemmarna av tillsynsnämnden och förvaltningskommittén, förvaltningsdirektören, externa sakkunniga, inbegripet sakkunniga i expertgrupper och byråns personal ska, även efter det att deras uppdrag upphört, ha tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget.

Berec och byrån ska i sina respektive interna arbetsordningar fastställa hur de regler om konfidentialitet och tystnadsplikt som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.

Artikel 21

Intresseförklaring

Medlemmarna av tillsynsnämnden och förvaltningskommittén, förvaltningsdirektören och byråns personal ska årligen avge en åtagandeförklaring och en intresseförklaring där de anger eventuella direkta eller indirekta intressen som kan anses undergräva deras oberoende. Dessa förklaringar ska vara skriftliga. De intresseförklaringar som avges av tillsynsnämndens och förvaltningskommitténs medlemmar, samt av förvaltningsdirektören, ska offentliggöras.

Artikel 22

Tillgång till handlingar

1.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (20) ska tillämpas på de handlingar som finns hos Berec och byrån.

2.   Inom sex månader från den dag då Berec och byrån faktiskt inleder sin respektive verksamhet ska tillsynsnämnden och förvaltningskommittén anta praktiska åtgärder för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001.

3.   De beslut som fattas i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 får överklagas genom att klagomål framförs till ombudsmannen eller genom att talan väcks vid Europeiska gemenskapernas domstol, i enlighet med villkoren i artiklarna 195 respektive 230 i fördraget.

Artikel 23

Privilegier och immunitet

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på byrån och dess personal.

Artikel 24

Byråns ansvar

1.   Vid utomobligatoriskt ansvar ska byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta eventuell skada som orsakats av den eller av dess personal vid tjänsteutövning. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av Europeiska gemenskapernas domstol.

2.   Byråns personals personliga ekonomiska och disciplinära ansvar gentemot byrån ska regleras av de relevanta bestämmelser som gäller för byråns personal.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Utvärdering och översyn

Inom tre år från den dag då Berec och byrån faktiskt inleder sin respektive verksamhet ska kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport om de rön som vunnits som ett resultat av Berecs och byråns arbete. Utvärderingsrapporten ska innefatta de resultat som Berec och byrån har uppnått och deras respektive arbetsmetoder, mot bakgrund av deras respektive mål, uppdrag och uppgifter enligt vad som fastställts i denna förordning och i deras respektive årliga verksamhetsplaner. I utvärderingsrapporten ska intressenternas synpunkter beaktas, såväl på gemenskapsnivå som på nationell nivå och rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet ska yttra sig om utvärderingsrapporten.

Artikel 26

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 25 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

Å. TORSTENSSON

Ordförande


(1)  EUT C 224, 30.8.2008, s. 50.

(2)  EUT C 257, 9.10.2008, s. 51.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 februari 2009 (EUT C 75 E, 31.3.2009, s. 67), Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 maj 2009 och rådets beslut av den 26 oktober 2009.

(4)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(7)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.

(8)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(9)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 32.

(10)  EGT L 200, 30.7.2002, s. 38.

(11)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(12)  EGT L 198, 27.7.2002, s. 49.

(13)  EGT L 202, 30.7.1997, s. 60.

(14)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(16)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(17)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(19)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(20)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.