Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Utfärdad: 1942-07-18

Till förekommande av smittsam sjukdom eller annan infektionssjukdom äger Konungen i enlighet med vad i denna lag stadgas förordna, att personal, som är anställd vid eller tjänstgör inom försvarsväsendet, skall vara pliktig undergå ympning med ympämne eller serum (skyddsympning).

Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) gäller vad därom är särskilt stadgat.

Ympningsplikt må i den omfattning som prövas nödig påbjudas

under krig eller krigsfara;

vid inträffad eller hotande epidemi; samt

därest skydd mot icke smittsam infektionssjukdom av svårartad natur finnes erforderligt.

Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen.

Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt enligt denna lag döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt.

SFS 1991:260

De närmare föreskrifter, som för tillämpningen av denna lag bliva erforderliga, utfärdas av Konungen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1942:723

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

(Lagen 1942:723 träder enligt Kungörelsen 1942:725 i kraft d. 1 sept. 1942.)

SFS 1991:260

Denna lag träder i kraft d. 1 jan 1992.