Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Utfärdad: 1942-07-18

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att lagen den 18 juli 1942 om skyddsympning inom försvarsväsendet skall träda i kraft den 1 september 1942.

Med avseende å tillämpningen av nämnda lag har Kungl. Maj:t funnit gott att, med stöd av 5 § i lagen, meddela följande föreskrifter.

Försvarsmakten skall anmäla till regeringen om det finns behov av skyddsympning.

SFS 1994:384

Skyddsympning får endast utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket eller av annan sjukvårdspersonal efter delegering av läkare.

SFS 1994:384

[har upphävts genom förordning (1993:455).]

SFS 1993:455

Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur skyddsympningen ska verkställas.

SFS 2017:787

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur en beslutad skyddsympning ska anordnas och kontrolleras.

SFS 2017:787

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1942:725

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 sept. 1942.

SFS 1944:172

(Utkom d. 2 maj 1944.)

Denna kungörelse träder omedelbart i kraft.

SFS 1993:455

(Utkom d. 10 juni 1993.)

SFS 1994:384

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2015:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2017:787

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.