Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1950:335) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring

Utfärdad: 1950-06-16

Bestämmelserna i förordningen den 2 juni 1950 angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, skola på grund av vad i      1 § 2 mom. förordningen sägs tillämpas jämväl beträffande

dels ersättning, som med tillämpning av grunderna i förordningen den 18 juni 1909 (nr 89) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, utgives för tid efter den 30 juni 1950,

dels ock ersättning, som med tillämpningen av grunderna i förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, utgives för tid efter den 30 juni 1950 i anledning av kroppsskada, som före den   1 januari 1949 drabbat till fast anställt eller indelt manskap hörande person eller som före den 1 juli 1950 drabbat i sagda förordning den 18 juni 1927 avsedd värnpliktig eller person, vilken med avseende å den årliga arbetsförtjänstens beräkning jämställts med värnpliktig.

Beträffande utbetalning av ersättning enligt omförmälda förordning den 2 juni 1950 skola stadgandena i 8 och 9 §§ kungörelsen den 16 juni 1950 (nr 334) med tillämpningsföreskrifter till militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261) äga motsvarande tillämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1950:335

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1950.