Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring

Utfärdad: 1956-04-20

Åtnjuter någon, vilken är berättigad till ersättning, som avses i förordningen den 2 juni 1950 angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, mot ersättningen motsvarande understöd, som helt eller delvis bestrides av staten, skall avdrag från ersättningen göras enligt grunderna för 11 § militärersättningsförordningen. Avdrag för pension eller annat årligt understöd av statsmedel skall ske ändå att understödet ej var utfäst vid skadans inträffande och beräknas, där rätt till understödet inträtt före utgången av år 1955, med hänsyn till storleken av understödet den 31 december 1955 och eljest med hänsyn till storleken av understödet vid den tidpunkt, då det börjar utgå. Vid bestämmande av avdraget skall hänsyn icke tagas till sådan framtida höjning av understödet, som tillkommer ersättningstagaren på grund av generell höjning av sådan förmån.

Vad i 1 § stadgas må ej föranleda, att till ersättningstagaren utbetalas lägre ersättning än som skulle hava tillkommit honom vid fortsatt tillämpning av de för honom vid utgången av år 1955 gällande grunderna för beräkning av ersättningen och avdrag för däremot svarande understöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1956:144

(Utkom d. 7 maj 1956.)

Denna kungörelse äger tillämpning beträffande ersättning för tid efter d. 31 dec. 1955. Genom kungörelse upphäves kungörelsen d. 16 dec. 1955 (nr 700) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen d. 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring.