Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

Denna kungörelse upphör enligt F 2014:819, att gälla den 1 augusti 2014.

Utfärdad: 1961-11-24

Med krigsmateriel förstås i luftfartslagen sådana varor, som äro upptagna i härvid såsom bilaga fogade förteckning.

Utan särskilt medgivande får följande krigsmateriel medföras av innehavaren i luftfartyg vid färd mellan orter i Sverige eller sändas med luftfartyg från en ort till en annan i Sverige, nämligen

 1. av en person som tillhör räddningstjänsten, Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen: vapen som innehas för tjänsten med tillhörande ammunition;

 2. av den som enligt meddelat tillstånd eller annars enligt vapenlagen (1973:1176) har rätt att i Sverige inneha skjutvapen: vapen och ammunition som bäraren lagligen får inneha;

 3. av den som fått tillstånd att i Sverige tillverka eller försälja krigsmateriel: den krigsmateriel som tillståndet omfattar;

 4. av den som fått tillstånd att i Sverige bedriva handel med skjutvapen eller med explosiva varor: den krigsmateriel som tillståndet gäller; samt

 5. av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan: all krigsmateriel.

Medgivande till luftbefordran av annan krigsmateriel mellan orter i Sverige lämnas av Transportstyrelsen, om befordran skall ske med svenskt luftfartyg eller med annat luftfartyg, som enligt särskilt beslut är att jämställa med svenskt luftfartyg.

SFS 2008:1212

Har någon författningsenlig rätt att utföra vara, som är att hänföra till krigsmateriel, eller att införa sådan vara, må varan utan särskilt tillstånd befordras med luftfartyg, då rätten avser utförsel, från riket till utrikes ort och, då rätten avser införsel, från utrikes ort till riket.

Till luftbefordran i andra fall än som nämns i 2 eller 3 § behövs tillstånd av regeringen.

SFS 1996:1513

Om påföljd för överträdelse av denna kungörelse stadgas i 13 kap. luftfartslagen.

Vad som föreskrives i denna kungörelse skall ej äga tillämpning å befordran av krigsmateriel med svenska eller främmande militära luftfartyg.

Förteckning över krigsmateriel enligt luftfartslagen

 1. Skjutvapen med kaliber av 5,6 mm (kaliber 22) eller däröver, eldsprutor, dim- och rökbildningsapparater samt utskjutnings- och fällningsanordningar för bomber, raketer, robotprojektiler, torpeder och minor.

  Till krigsmateriel räknas dock icke sedvanliga jakt- och tävlingsskjutvapen samt vapen och utskjutningsanordningar, avsedda för nödsignalering, livräddning, slakt eller dylikt.

 2. Ammunition för vapen som enligt punkt 1 skola räknas som krigsmateriel samt handgranater, bomber, raketer, robotprojektiler, torpeder, minor, sprängladdningar, rökfacklor och liknande materiel.

  Till krigsmateriel räknas dock ej raketer och annan sådan materiel som kan hänföras till pyrotekniska varor jämlikt förordningen om explosiva varor.

 3. Spräng- och tändämnen samt krut och drivämnen.

 4. Anordningar och utrustningar, avsedda för utspridning av kemiska, radioaktiva eller biologiska stridsmedel, samt ämnen och beredningar, avsedda för kemisk, radioaktiv eller biologisk krigföring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1961:567

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1962.

SFS 1996:1513

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2000:920

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2004:1137

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:1212

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:819

(Utkom d. 1 juli 2014).

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg ska upphöra att gälla d. 1 aug. 2014.