Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Utfärdad: 1964-01-24

Inledande bestämmelser

Bestämmelserna i 4–13 §§ denna kungörelse skola gälla, när Kungl. Maj:t meddelat förordnande enligt 4 § lagen om betalningsväsendet under krigsförhållanden. Vad i 6, 11 och 12 §§ sägs om överdragning av postgirokonto och vad i 8 § andra stycket stadgas skall dock gälla endast under förutsättning, att Kungl. Maj:t därjämte utfärdat sådana från förordningen angående postgirorörelse avvikande bestämmelser, som möjliggöra överdragning av postgirokonto.

Bestämmelserna i 14–18 §§ denna kungörelse skola gälla, när förordnande meddelats enligt bestämmelse i 2–5 §§ nämnda lag. Vad i 14 § andra stycket sägs skall dock gälla endast under förutsättning, att Kungl. Maj:t utfärdat sådana från lagen för Sveriges riksbank och lagen om rikets mynt avvikande bestämmelser, som möjliggöra användande av provisoriska betalningsmedel.

Myndighet som beröres av denna kungörelse skall tillse, att de åtgärder äro vidtagna som erfordras för att kungörelsen omedelbart skall kunna tillämpas.

I denna kungörelse förstås med

statsmyndighet: alla till statens förvaltning hörande myndigheter och inrättningar, nämnder, kommissioner och kommittéer med undantag för riksdagen och allmänna kyrkomötet, deras avdelningar, utskott, nämnder, deputerade, revisorer, ombudsmän och verk; samt

kommunalmyndighet: alla till kommunal styrelse eller förvaltning hörande stämmor och representationer, myndigheter, styrelser, kollegier, nämnder, råd, kommissioner, revisorer, utskott och kommittéer jämte underlydande verk och inrättningar.

Vad i denna kungörelse stadgas om kommunalmyndighet skall i tillämpliga delar gälla för allmän försäkringskassa.

I denna kungörelse förstås med

huvudförvaltning: sådan statsmyndighet, som har dragningsrätt på statsverkets checkräkning i riksbanken;

utbetalningskort sådan postal utbetalningshandling, som användes i postgirorörelsen och som tillställes betalningsmottagaren sedan på kortet angivet belopp blivit antingen bokfört hos postgirokontoret eller postgiroavdelning eller i särskild ordning redovisat hos postanstalt;

direktutbetalningskort: sådan postal utbetalningshandling, som användes i postgirorörelsen och som av utfärdaren tillställes betalningsmottagaren utan att på kortet angivet belopp dessförinnan blivit bokfört hos postgirokontoret eller postgiroavdelning eller redovisat hos postanstalt; samt

gireringskort: sådan postal betalningshandling, som användes i postgirorörelsen och medelst vilken kontoinnehavaren beordrar överföring av belopp från ett postgirokonto till ett annat.

Betalningsväsendet

Insättning på samt uttag från statsverkets checkräkning i riksbanken skall företrädesvis ske genom anlitande av postgirorörelsen.

Inbetalning till huvudförvaltning skall företrädesvis ske genom överföring till eller inbetalning på myndighetens postgirokonto för inbetalningar.

Medel, vilka överföras till eller inbetalas å postgirokonto för inbetalningar, upplagt för sådan huvudförvaltning som icke har egen checkräkning i riksbanken, överföras genom postgirokontorets försorg till postgirokonto för statsverkets checkräkning i riksbanken.

Utbetalning från huvudförvaltning skall företrädesvis verkställas med anlitande av myndighetens postgirokonto för utbetalningar. Därvid må direktutbetalningskort användas.

Postgirokonto, som avses i första stycket, må överdragas.

Huvudförvaltning, som icke har egen checkräkning i riksbanken, må från postgirokonto för statsverkets checkräkning i riksbanken till myndighetens eget postgirokonto för utbetalningar överföra för verksamhetens upprätthållande erforderliga medel.

Utan hinder av vad i 5 och 6 §§ stadgas äger huvudförvaltning, som har egen checkräkning i riksbanken, använda för inbetalningar och utbetalningar gemensamt postgirokonto ävensom olika konton för olika delar av förvaltningen.

Efter medgivande av generalpoststyrelsen och riksrevisionsverket må även annan huvudförvaltning använda olika postgirokonton för olika delar av förvaltningen.

Inbetalning till statsmyndighet som icke är huvudförvaltning skall, om myndigheten har eget postgirokonto, företrädesvis ske genom överföring till eller inbetalning på nämnda konto. Även utbetalning från myndigheten skall företrädesvis verkställas med anlitande av detta konto. Därvid må direktutbetalningskort användas av sådan myndighet, som vederbörande huvudförvaltning efter samråd med generalpoststyrelsen bemyndigat därtill.

Har statsmyndighet, som avses i första stycket, blivit avstängd från förbindelse med huvudförvaltning, under vilken myndigheten i fråga om sin medelsförsörjning lyder, må myndigheten ändock att den saknar tillgodohavande på sitt postgirokonto verkställa utbetalningar över nämnda konto. Verkställda utbetalningar skola täckas genom att motsvarande belopp av myndigheten överföres från huvudförvaltningens till myndighetens postgirokonto.

Föranleda krigshändelser, att statsmyndighet, som har eget postgirokonto, icke kan på ett tillfredsställande sätt använda detta för inbetalningar eller utbetalningar, må myndigheten, utan hinder av vad i 4–8 §§ stadgas, för sin kassarörelse öppna checkräkning i penninginrättning.

Därest statsmyndighet, som icke har eget postgirokonto, blir avstängd från förbindelse med huvudförvaltning under vilken myndigheten i fråga om sin medelsförsörjning lyder, skall länsstyrelsen i det län, inom vilket myndigheten har sin verksamhet, eller, om så ej kan ske, annan lämplig länsstyrelse till myndigheten på rekvisition utbetala för verksamhetens upprätthållande erforderliga medel.

Kan av riksdagen beviljat anslag, som avser understöd eller bidrag till kommun, förening, sammanslutning, anstalt eller enskild, på grund av krigshändelser, icke utbetalas av myndighet, till vars förfogande medlen ställts, skola medlen på rekvisition utbetalas av länsstyrelse som avses i första stycket.

Kommunalmyndighet erhåller för verksamhetens upprätthållande erforderliga medel efter rekvisition hos länsstyrelsen i det län, där myndigheten har sin verksamhet eller, om så ej kan ske, annan lämplig länsstyrelse. Allmän försäkringskassas behov av rörelsemedel tillgodoses dock i första hand genom riksförsäkringsverkets försorg.

Vid utbetalning från kommunalmyndighets postgirokonto må direktutbetalningskort användas av sådan myndighet, som vederbörande länsstyrelse efter samråd med generalpoststyrelsen bemyndigat därtill.

Bemyndigande, som avses i andra stycket, må även innefatta rätt för den kommunala myndigheten att överdraga postgirokontot, när så oundgängligen erfordras för upprätthållande av myndighetens verksamhet.

Efter medgivande av överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap må annan innehavare av postgirokonto än stats- och kommunalmyndighet vid utbetalning från kontot använda direktutbetalningskort. Innan medgivande lämnas skall överstyrelsen samråda med generalpoststyrelsen.

Medgivande, som avses i första stycket, må även innefatta rätt för kontoinnehavaren att överdraga postgirokontot, när så oundgängligen erfordras för upprätthållande av kontoinnehavarens verksamhet.

Det åligger generalpoststyrelsen att vid behov anordna regional postgirobokföring vid postgiroavdelning. Innehavare av konto hos postgirokontoret må hos postgiroavdelning utnyttja sitt tillgodohavande på detta konto. Annan kontoinnehavare än stats- och kommunalmyndighet må dock icke utan generalpoststyrelsens generella tillstånd eller vederbörlig postmyndighets för det särskilda fallet lämnade medgivande disponera sådant tillgodohavande, som är bokfört hos postgirokontoret, med mindre saldouppgift därifrån tillställts postgiroavdelningen.

Penningmedelsförsörjningen

Riksbanken, mynt- och justeringsverket och postverket samverka för att trygga tillgången på sedlar och mynt i landets olika delar.

Det ankommer på riksbanken att, om så erfordras för motverkande av knapphet på sedlar och mynt, i förekommande fall efter samråd med mynt- och justeringsverket vidtaga åtgärder för förfärdigande och utgivande av provisoriska betalningsmedel.

Närmast under länsstyrelsen svarar direktören för vederbörande riksbankskontor i den mån så är möjligt efter samråd med representanter för postverket och berörda penninginrättningar för att erforderlig samordning sker av den riksbankens, postverkets och andra penninginrättningars verksamhet, som avser att trygga penningmedelsförsörjningen inom länet.

Föreligger risk för att riket eller del därav skall besättas av fientlig makt, skola de statsmyndigheter, kommunalmyndigheter samt penninginrättningar, som ha sin verksamhet inom område vilket kan komma att beröras därav, vidtaga sådana åtgärder att förråd av mynt, sedlar, penninganvisningar och blanketter till sådana samt gireringskort, utbetalningskort och direktutbetalningskort icke falla i fiendens händer.

Medelsförvaltningen

Därest på grund av rådande förhållanden för statsmyndigheterna gällande föreskrifter angående bokföring m. m. icke kunna eller icke lämpligen böra tillämpas, skola erforderliga förenklingar genomföras. Därvid iakttages att sådana anteckningar om inkomster och utgifter skola föras, som möjliggöra senare bokföring i huvudsaklig överensstämmelse med gällande föreskrifter.

Statsmyndighet, vilken verkställer utbetalning, som rätteligen bort ankomma på annan statsmyndighet, skall därom snarast underrätta sistnämnda myndighet.

Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning när kommunalmyndighet verkställer utbetalning för statsmyndighets räkning.

Särskilda föreskrifter

De ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av här meddelade bestämmelser, utfärdas av riksbanken, försvarets civilförvaltning, riksförsäkringsverket, generalpoststyrelsen och riksrevisionsverket, envar myndighet såvitt avser dess verksamhetsområde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:18

(Utkom d. 10 mars 1964.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. I samband med denna kungörelses ikraftträdande skola av Kungl. Maj:t tidigare utfärdade, mot de nu meddelade bestämmelserna i stridande föreskrifter upphöra att gälla.