Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

Rubriken har denna lydelse enl. F 1996:30.

Utfärdad den 25 januari 1996.
Utkom från trycket den 6 februari 1996

Omtryckt i SFS 1996:30

Gemensamma bestämmelser

Statlig ersättning (beredskapsersättning) får betalas för tjänst som lämnas enligt denna förordning.

För beredskapsändamål får också lämnas statligt lån (beredskapslån) och statlig garanti (beredskapsgaranti).

SFS 1996:30

Ärenden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ärenden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

SFS 2011:215

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksgäldskontoret ska vid sina respektive prövningar särskilt överväga om andra åtgärder i syfte att upprätthålla eller stärka försörjningsberedskapen är mer ändamålsenliga än beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti.

SFS 2008:1005

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska med eget yttrande hänskjuta beredskapsersättnings- eller beredskapslåneärenden till regeringens prövning om myndigheten finner att ärendet är av sådan vikt att regeringen bör avgöra det.

SFS 2008:1005

Beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti får lämnas till den som i syfte att upprätthålla eller stärka landets försörjningsberedskap åtar sig gentemot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (beredskapsåtagande) att

 1. upprätthålla viss produktionskapacitet eller produktion,

 2. utveckla ersättningsprodukter,

 3. förbereda viss alternativ produktion,

 4. beredskapslagra vissa varor eller

 5. vidta annan åtgärd som regeringen har godkänt.

SFS 2008:1005

Avtal om beredskapsåtagande skall slutas med den som erbjuder det på längre sikt för försörjningsberedskapen förmånligaste alternativet.

SFS 1992:1113

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sträva efter att försörjningsberedskapen långsiktigt ska kunna tryggas. I detta syfte får avtal om beredskapsåtagande innehålla bestämmelser om skyldighet för mottagaren av beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti att investera i maskiner och anläggningar eller att förbättra sin organisation eller vidta andra åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finner lämpliga.

SFS 2008:1005

Beredskapsåtagandet skall omfatta minst den period under vilken beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti lämnas.

SFS 1996:30

[har upphävts genom förordning (1996:30).]

SFS 1996:30

För beredskapslån samt för beredskapsersättning som utbetalas i förskott skall betryggande säkerhet ställas.

SFS 1997:1007

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se till att den som fått beredskapsersättning eller beredskapslån i avtal åläggs,

 1. att för varje avtalsår med bestyrkande av auktoriserad revisor intyga om avtalade beredskapsåtaganden uppfyllts eller ej,

 2. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan beslut fattas om överlåtelse av betydande del av anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar i verksamheten, eller om nedläggning av väsentlig del av verksamheten eller om någon annan åtgärd av motsvarande betydelse för möjligheten att fullfölja åtaganden enligt 5 och 7 §§,

 3. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan väsentlig ändring sker i äganderätten till den rörelse som omfattas av åtaganden enligt 5 och 7 §§ samt

 4. att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utser tillfälle att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter om verksamheten som behövs.

SFS 2008:1005

Beredskapsersättning

Rubriken införd g. SFS1982-0517

Beredskapsersättning får betalas ut under en period av högst tio år från den dag då beredskapsavtalet börjar gälla.

SFS 1996:30

Avtal om beredskapsersättning skall ha sin slutliga förfallodag lägst ett och högst tio år från den dag då avtalet börjar gälla.

SFS 1996:30

Nedskrivning av i förskott utbetald beredskapsersättning ska ske i den takt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

SFS 2008:1005

Av avtalet skall framgå att om beredskapsersättning har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan den del av i förskott utbetald ersättning som inte skrivs ned sägas upp till omedelbar betalning och utbetald ersättning omgående krävas tillbaka inom tio år från utbetalningen.

Av avtalet skall också framgå att förskottsersättning som inte skrivits ned kan sägas upp till omedelbar betalning

 • om avtalsparten har brutit mot något villkor för beredskapsersättningen,

 • om den säkerhet som kan ha ställts för förskott väsentligen försämras, eller

 • om något annat sådant förhållande inträffar som medför att avtalsparten med hänsyn till syftet med ersättningen uppenbarligen inte längre bör få ha kvar denna.

SFS 1996:30

Beredskapslån

Beredskapslån får betalas ut under en period av högst tio år från den dag då beredskapsavtalet börjar gälla.

SFS 1996:30

Avtal om beredskapslån skall ha sin slutliga förfallodag lägst ett och högst tio år från den dag då avtalet börjar gälla.

SFS 1996:30

[har upphävts genom förordning (1996:30).]

SFS 1996:30

Amortering av beredskapslån ska ske i den takt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

SFS 2008:1005

Av avtalet skall framgå att om beredskapslån har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan den del av lånet som inte amorterats sägas upp till omedelbar betalning.

Av avtalet skall också framgå att lån som inte amorterats kan sägas upp till omedelbar betalning

 • om låntagaren har brutit mot något villkor för lånet,

 • om den säkerhet som kan ha ställts för lånet väsentligen försämras, eller

 • om något annat sådant förhållande inträffar som medför att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få ha kvar detta.

SFS 1996:30

Beredskapsgaranti

Beredskapsgaranti får lämnas för lån som betalats ut under en period av högst tio år och som har en löptid på högst tio år räknat från den dag då beredskapsavtalet ingås.

SFS 1996:30

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

[har upphävts genom förordning (1997:1007).]

SFS 1997:1007

Övriga bestämmelser

Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer ska bevaka statens rätt rörande beredskapsgarantier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bevaka statens rätt rörande beredskapsersättning eller beredskapslån enligt denna förordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk. Ärenden som avser större belopp eller som har principiell betydelse ska dock hänskjutas till regeringens prövning.

SFS 2008:1005

Beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2008:1005

Föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret.

SFS 2008:1005

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:517

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1985:685

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1985. I fråga om lån för vilka beredskapsgaranti har lämnats före utgången av juni månad 1985 gäller 21 § i sin äldre lydelse.

SFS 1992:1113

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

SFS 1996:30

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1996.

SFS 1997:1007

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2002:492

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2008:1005

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:215

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.