Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Utfärdad: 1992-03-05

Tillämpningsområde m. m.

1 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller för Försvarsmaktens personal när den tjänstgör för bevakning. I fråga om militär personal gäller bestämmelserna även när den tjänstgör för att upprätthålla ordning. Bestämmelserna gäller dock inte Försvarsmaktens användande av våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja.

SFS 2006:153

Användande av skjutvapen

2 §

Den som handlar i nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken får använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot sig själv eller någon annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.

3 §

Den som enligt 24 kap. 2 § brottsbalken, 10 och 29 §§ polislagen (1984:387) eller 11 § andra stycket skyddslagen (2010:305) får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd får då använda skjutvapen, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt.

SFS 2019:775

4 §

Innan skjutvapen används, skall risken för att utomstående skadas särskilt beaktas. Skottlossning inom ett område där många människor bor eller vistas skall undvikas i det längsta.

5 §

Innan skott avlossas, skall tydlig varning ges genom tillrop, om det inte är uppenbart att en sådan varning skulle vara utan verkan. Om omständigheterna tillåter det, skall varningsskott först avlossas.

6 §

Vid skottlossning mot en person skall eftersträvas att denne oskadliggörs endast för tillfället.

Verkställighetsföreskrifter

7 §

Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1994:170

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:98

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1916:149) angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.

SFS 1994:170

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2001:253

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2006:153

Denna förordning träder i kraft d. 30 april 2006.

SFS 2019:775

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.