Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1996:1470.

Utfärdad 17 december 1992

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

För att stärka landets förvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

SFS 1996:1470

Totalförsvarsresurser skall utformas så att de även kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 4 §.

SFS 1996:1470

Är Sverige i krig råder högsta beredskap.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 5 §.

SFS 1996:1470

Beslut enligt 3 § får avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 4 § nu 6 §.

SFS 1996:1470

När förhållanden som avses i 3 § inte längre råder, skall regeringen besluta att höjd beredskap inte längre skall gälla.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 5 § nu 7 §.

SFS 1996:1470

Beslut om höjd beredskap skall tillkännages på det sätt som regeringen bestämmer.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §.

SFS 1996:1470

Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Vid höjd beredskap ska de enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra dessa skyldigheter.

Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra författningar.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

SFS 2019:880

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1403

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993, då lagen (1960:513) om beredskapstillstånd skall upphöra att gälla.

SFS 1996:1470

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1999:946

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2019:880

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

Anmärkt författning:

F (2008:1002) med instr. för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

F (2022:524) om statliga myndigheters beredskapF (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.