Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

Denna lag upphör enligt Lag (2016:319) att gälla den 1 maj 2016.

Utfärdad: 1993-12-16

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

  • krav på tillstånd för sjömätning, för fotografering och liknande registrering från luftfartyg samt för upprättande av databaser med landskapsinformation,

  • krav på tillstånd för spridning av flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, av kartor samt av andra sammanställningar av landskapsinformation.

2 §

Med landskapsinformation avses lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen.

Framställning och lagring av landskapsinformation

3 §

Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd skall meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

Den som svarar för en allmän hamn behöver dock inte tillstånd för sjömätning som utförs i hamnen.

4 §

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 8 § första stycket första meningen luftfartslagen (2010:500) får inte utföras utan tillstånd när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd endast om det finns särskilda skäl för det.

Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att vad som sägs i första stycket om tillstånd ska gälla för fotografering och liknande registrering från luftfartyg även inom eller av andra områden än restriktionsområden.

Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller liknande registrering inte utförs i strid med bestämmelserna i första och andra styckena.

SFS 2010:516

5 §

En databas med landskapsinformation över svenskt territorium får inte inrättas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om databasen skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Tillstånd skall ges om databasens innehåll inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

Tillstånd krävs dock inte för en sådan databas som sägs i första stycket, om den framställs enbart med hjälp av material som får spridas enligt 6 eller 7 § eller som annars får spridas utan hinder av bestämmelserna i lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från kravet på tillstånd.

Spridning

6 §

Flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor i större skala än 1:100 000 samt andra sammanställningar av landskapsinformation över svenskt territorium får inte spridas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd skall ges, om spridning kan ske utan att det kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

Tillstånd krävs dock inte för kartor och flygbilder som framställts före år 1900.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från kravet på tillstånd.

7 §

Bestämmelserna i 6 § första stycket första meningen gäller inte för bilder eller liknande registreringar av landskapsinformation som har framställts endast med hjälp av satelliter, under förutsättning att det därvid erhållna materialet inte har ställts samman med annan landskapsinformation över svenskt territorium.

Straff m.m.

8 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför flygfotografering eller liknande registrering från luftfartyg i strid med vad som föreskrivs i 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför sjömätning i strid med vad som föreskrivs i 3 § eller utan tillstånd inrättar en sådan databas som sägs i 5 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

10 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider flygbilder eller liknande registreringar från luftfartyg, kartor eller andra sammanställningar av landskapsinformation som inte får spridas enligt 6 eller 7 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

11 §

Bestämmelserna i 8–10 §§ gäller endast om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken.

12 §

Flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor och andra sammanställningar av landskapsinformation som har tillkommit eller spritts genom förfarande som utgör brott enligt denna lag skall förklaras förverkade. Detsamma gäller föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag. Förverkande skall ske endast om det inte är uppenbart oskäligt.

Överklagande

13 §

Beslut enligt 3–6 §§, som meddelats av någon annan än regeringen, får överklagas hos förvaltningsrätten. Om beslutet innebär att en statlig myndighet har avslagit en annan statlig myndighets ansökan, får beslutet i stället överklagas hos regeringen.

SFS 2009:816

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1742

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1994. Databaser med landskapsinformation som förs med hjälp av automatisk databehandling och som inrättats före ikraftträdandet får dock föras utan tillstånd intill utgången av sept. 1995.

Genom lagen upphävs

1. lagen (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor,

2. lagen (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder.

Beslut som har meddelats enligt de upphävda lagarna gäller fortfarande.

SFS 2007:1260

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:816

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:516

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010.