Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Utfärdad: 1994-03-24

Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring.

Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar regeringen de beslut som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Regeringen skall därvid närmare ange de åtgärder som får företas vid inspektionen samt utse en myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att biträda den internationella inspektionsgruppen.

Vid inspektioner av anläggningar i Sverige med stöd av konventionens artikel VI och anslutande bestämmelser i bilaga 2 om genomförande och verifikation (rutininspektioner) fattas de beslut som avses i första stycket av den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen bestämmer även vilken myndighet som skall närvara vid rutininspektioner.

SFS 2005:756

Innan ett beslut enligt 2 § fattas skall den som kan komma att beröras av inspektionen ges tillfälle att yttra sig, om detta kan göras inom den tid som står till förfogande. Tillfälle till yttrande behöver inte ges om det kan befaras att inspektionens genomförande därigenom skulle bli allvarligt försvårat eller det annars finns särskilda skäl att avstå från yttrande.

SFS 2005:756

En inspektion får, om det följer av Sveriges åtagande enligt konventionen, innefatta

  1. att en internationell inspektionsgrupp tillsammans med observatörer och representanter för en svensk myndighet ges tillträde till ett område, en byggnad, en fabrik eller någon annan anläggning under svensk jurisdiktion,

  2. att godstrafik från den anläggning som avses med inspektionen stoppas och kontrolleras,

  3. att prover tas från egendom som omfattas av inspektionen, och

  4. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda mätapparatur och annan teknisk utrustning för att samla in och registrera uppgifter.

En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som utgör någons bostad.

Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får besluta i frågor om inspektionens genomförande. En sådan fråga skall dock hänskjutas till regeringen, om den internationella inspektionsgruppen begär det eller frågan annars är av särskild vikt. Om en fråga rör någon enskilds rätt, skall den hänskjutas till regeringen också på begäran av den enskilde.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att verkställa ett beslut enligt denna lag.

SFS 2005:756

Den myndighet som regeringen utser enligt 2 § får ta ut en avgift för tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

SFS 2008:886

Beslut av en myndighet enligt 5 a § första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2008:886

Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet och företagshemligheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:118

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:118 har enligt förordning 1997:120 trätt i kraft d. 29 april 1997.)

SFS 2005:756

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:886

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.