Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

Denna lag upphör enligt Lag (2010:451) att gälla vid utgången av juni 2010.

Utfärdad: 1994-12-15

Kvinnor som vill få anställning som yrkes- eller reservofficerare skall genomgå grundutbildning hos Försvarsmakten enligt denna lag. Regeringen bestämmer vilka villkor i övrigt som skall gälla för att få anställningen.

Även kvinnor som, utan att vilja få anställning som yrkes- eller reservofficerare, under höjd beredskap vill tjänstgöra i sådana befattningar inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 60 dagar skall genomgå grundutbildning enligt denna lag.

Grundutbildningen skall fullgöras hos Försvarsmakten eller i verksamhet som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Den skall till längd och innehåll motsvara den grundutbildning som en jämförbar kategori totalförsvarspliktiga fullgör enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Antagning till grundutbildning sker efter ansökan och en särskild antagningsprövning som skall motsvara mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

En kvinna skall antas till grundutbildning, om hon är lika lämpad att genomgå denna som de män vilka enligt 3 kap. lagen om totalförsvarsplikt skrivs in för värnplikt eller för sådan civilplikt där grundutbildningen överstiger 60 dagar.

Om en kvinna skall antas till grundutbildning, skall bestämmelserna i3 kap. 5 §, 7 § och 8 § första stycket första meningen lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt tillämpas beträffande henne.

Kvinnan skall underrättas om vad inskrivningen avses innehålla enligt 3 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, om att ändringar enligt 3 kap. 9 § samma lag kan komma att göras i beslutet och om vad inskrivningen i övrigt kommer att medföra för henne. Hon skall därefter tillfrågas om hon samtycker till inskrivning.

Om kvinnan samtycker till inskrivning, skall hon skrivas in för värnplikt eller för sådan civilplikt där grundutbildningen överstiger 60 dagar. Därefter omfattas hon av samma bestämmelser som en man som med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in för motsvarande grundutbildning.

Om resultatet av antagningsprövningen visar att kvinnan har förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, men hon på grund av bestämmelsen i 3 § andra stycket inte skall antas till grundutbildning, kan hon i stället skrivas in i utbildningsreserven.

Kvinnan skall underrättas om vad ett sådant inskrivningsbeslut avses innehålla enligt 3 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och vad det i övrigt kan komma att medföra för henne. Hon skall därefter tillfrågas om hon samtycker till inskrivning.

Om kvinnan samtycker till inskrivning i utbildningsreserven, skall hon skrivas in i denna. Därefter omfattas hon av samma bestämmelser som en man som med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in i utbildningsreserven.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1810

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995, då lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor skall upphöra att gälla. För den som antagits till grundutbildning före ikraftträdandet gäller den äldre lagen.

SFS 2010:451

(Utkom d. 8 juni 2010.)