Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Utfärdad: 1995-02-16

Auditörer

Uppgifter

En auditör skall utöver vad som följer av 23 och 24 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,

 1. närvara vid handläggningen av ett disciplinärende i den utsträckning som det behövs,

 2. lämna råd i frågor om verkställighet av disciplinpåföljd,

 3. utöva tillsyn över handläggningen av disciplinärenden och ersättningsärenden,

 4. medverka i utbildning och information om tillämpningen av lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förordnande

Det ska finnas befattningar för auditörer till det antal som Försvarsmakten beslutar för den egna myndigheten och till det antal som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar för det civila försvaret.

En auditör som inte ska tjänstgöra med totalförsvarsplikt ska förordnas tills vidare, dock längst sex år. De auditörer som ska tjänstgöra i Försvarsmakten ska förordnas av denna och de auditörer som ska tjänstgöra i det civila försvaret ska förordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1014

Beslut om förordnande som auditör får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

SFS 2007:876

Föreskrifter om arvoden och ledighet för auditörer meddelas av Försvarsmakten för dem som ska tjänstgöra där och i övrigt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I dessa frågor ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda.

SFS 2008:1014

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande för den som är förordnad som auditör. Detta gäller dock inte om lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall tillämpas på auditören.

Handläggningen av disciplinärenden

Beslutande myndigheter

Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om dem som tjänstgör eller har tjänstgjort hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller hos en annan enskild.

Av 19–22 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. framgår var frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan beträffande övriga disciplinansvariga ska prövas.

SFS 2008:1014

Om en disciplinansvarig som fullgör värnplikt under grundutbildning tjänstgör vid någon annan myndighet än Försvarsmakten eller i högkvarteret eller annan stab inom Försvarsmakten skall frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt 19 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. prövas av det förband eller den enhet av annat slag inom Försvarsmakten där den disciplinansvarige skrivits in för värnplikt enligt 3 kap. 5 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Detsamma gäller om det efter det att den disciplinansvarige har avslutat grundutbildningen uppkommer fråga om disciplinansvar eller åtalsanmälan för förseelser eller förhållanden som inträffat under utbildningen.

Fartygsförband och enstaka fartyg som deltar i örlogsbesök utomlands samt isbrytarfartyg och sjömätningsfartyg skall vid tillämpningen av 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anses ingå i kustflottan.

Utredning

Har en myndighet, en kommun eller en region som ska pröva frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan, på grund av en anmälan eller på något annat sätt, fått kännedom om att en disciplinansvarig kan antas ha begått en disciplinförseelse, ska en utredning av disciplinärendet inledas. Om det då framkommer att den disciplinansvarige genom sitt förfarande skäligen kan misstänkas ha gjort sig skyldig även till brott, ska det prövas om åtalsanmälan ska göras.

SFS 2019:1022

Åtalsanmälan ska ges in till den åklagarkammare inom vars distrikt den disciplinansvarige tjänstgör.

Formulär till åtalsanmälan fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1014

Även om åtalsanmälan görs, skall man där den disciplinansvarige tjänstgör inleda den utredning om brottet som behövs för att bevis inte skall gå förlorade eller för att utredningen inte skall avsevärt försvåras.

Om en chef som enligt 21 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. getts rätt att pröva frågor om disciplinförseelse, finner att förutsättningarna i 21 § 1–4 lagen inte föreligger, skall han eller hon överlämna disciplinärendet till den som är behörig att avgöra ärendet.

SFS 2002:510

Utredningen i ett disciplinärende leds av den som har rätt att avgöra ärendet. Om en särskild förhörsledare anlitas, skall han eller hon inneha en chefsbefattning och, om den hörde tjänstgör vid Försvarsmakten, vara lägst kompanichef eller motsvarande chef.

SFS 1995:1154

I 14 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om ombud och biträde.

SFS 2018:968

Förhör i disciplinärenden

Om den disciplinansvarige lämnar sitt samtycke och det kan ske utan nackdel för utredningen, får den som har anmält förseelsen och de övriga personer som skall höras vara närvarande när den disciplinansvarige hörs.

Om anmälaren är närvarande vid förhöret, skall han eller hon höras först. Därefter skall den disciplinansvarige och andra som kan lämna uppgifter i ärendet höras.

Den disciplinansvarige och de övriga personer som hörs skall uppmanas att lämna en sammanhängande berättelse om det som saken rör.

Protokoll över förhör

I protokoll över ett förhör skall följande antecknas:

 1. den disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer och bostadsadress,

 2. tjänstegrad eller befattning, det förband, den skola, den myndighet eller den organisation där han eller hon tjänstgör samt tid och plats för förhöret,

 3. namn och tjänstegrad eller befattning på den som håller förhöret, förhörsvittnen och de övriga personer som är närvarande,

 4. de handlingar som vid tidpunkten för förhöret är av betydelse för utredningen,

 5. förhörsberättelser liksom vad som i övrigt bedöms vara av betydelse för utredningen.

Protokollet skall så noga som möjligt återge muntliga berättelser av betydelse för utredningen.

Den som hörs skall få sin berättelse uppläst för sig eller tillfälle att på något annat sätt granska den. Han eller hon skall tillfrågas om det finns något att invända mot innehållet eller om berättelsen kan godkännas. En invändning som inte föranleder någon ändring, skall antecknas. Därefter får berättelsen inte ändras.

När flera hörs om samma förhållande, får en berättelse återges genom hänvisning till en förut gjord berättelse. Om berättelserna inte stämmer överens, skall det anges i vilka hänseenden som de skiljer sig.

Protokollet skall skrivas under av förhörsledaren och, om en särskild protokollförare anlitas, av denne.

Protokollet skall färdigställas utan dröjsmål och överlämnas med övriga handlingar i ärendet till den chef som skall avgöra ärendet.

Formulär till protokoll över förhör fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1014

Beslut

Beslut om att avskriva ett ärende får fattas av den som är behörig att besluta i disciplinärendet.

Av beslutet i ett disciplinärende skall följande framgå:

 1. den disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad eller befattning, tjänstgöringstid samt det förband, den skola, den myndighet eller den organisation där han eller hon tjänstgör,

 2. disciplinpåföljden,

 3. vilken skyldighet som den disciplinansvarige har åsidosatt, tiden och platsen för förseelsen samt övriga skäl för beslutet,

 4. dagen för beslutet,

 5. vem som fattat beslutet och, i förekommande fall, auditörens yttrande,

 6. hur beslutet skall överklagas.

Formulär till beslut i ett disciplinärende fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1014

En chef som avses i 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall med biträde av auditören minst en gång varje halvår granska de beslut som har fattats av en chef som avses i 21 § samma lag.

Registerkort i disciplinärenden

Över handläggningen av disciplinärenden skall det föras registerkort, som skall innehålla uppgift om:

 1. den disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad eller befattning samt det förband, den skola, den myndighet eller den organisation där han eller hon tjänstgör,

 2. anmälan om misstanke om disciplinförseelsen,

 3. auditörens yttrande om sådant lämnats,

 4. beslutet i disciplinärendet,

 5. förhör och annan utredning,

 6. beslut om omhändertagande enligt 41 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,

 7. fråntagande av egendom enligt 46 § samma lag,

 8. kroppsvisitation enligt 47 § samma lag.

När ett ärende prövas enligt 21 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. får uppgifterna lämnas på annat sätt än på registerkort.

SFS 1997:45

Formulär till registerkort i disciplinärenden fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1014

Verkställighetsåtgärder

SFS 2015:271

SFS 2015:271

SFS 2015:271

SFS 2015:271

SFS 2015:271

Löneavdrag

Den som beslutat om löneavdrag skall se till att påföljden verkställs.

Löneavdrag skall för den som får dagpenning och för den som är tjänstgöringsskyldig vid Försvarsmakten till följd av anställning där beräknas enligt de grunder som anges i 13 § anställningsförordningen (1994:373). Den som får dagpenning skall därvid anses ha lön per månad med ett belopp som motsvarar summan av hans eller hennes dagpenning under 30 dagar.

Att löneavdraget inte får understiga ett belopp motsvarande dagersättning utan tillägg framgår av 13 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Verkställighet av beslut om löneavdrag får fördelas på flera avlöningstillfällen.

När löneavdrag inte kan göras skall den disciplinansvarige skriftligen ges tillfälle att senast inom fjorton dagar från det att han eller hon fick del av beslutet betala det belopp som motsvarar löneavdraget.

De formulär som behövs för verkställigheten av beslut om löneavdrag fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Skatteverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1014

Tvångsmedel

En chef som avses i 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. utser den som skall hålla förhör med en disciplinansvarig som omhändertagits enligt 41 § samma lag.

Om det på grund av vad som kommit fram under förhöret inte längre finns anledning att ha den disciplinansvarige omhändertagen, skall den som hållit förhöret genast underrätta den chef som avses i första stycket.

Den som har omhändertagits skall förvaras i en för ändamålet lämplig lokal, om inte läkare har beslutat att den omhändertagne skall föras till militär sjukvårdsavdelning eller ett sjukhus och kvarstanna där.

Den som placerar den omhändertagne i förvaringslokalen skall ta ifrån honom eller henne alkoholdrycker, andra berusningsmedel eller andra föremål, som med hänsyn till omständigheterna inte bör medföras. Den omhändertagne skall regelbundet ses till, om hans eller hennes tillstånd ger anledning till det.

Om det behövs, skall den lokal där den omhändertagne förvaras stå under bevakning. Den omhändertagne skall ha möjlighet att påkalla uppmärksamhet genom ringledning eller annan lämplig anordning.

Lokaler för förvaring av omhändertagna ska vara utformade på ett sådant sätt att det inte kan uppstå men för de omhändertagnas hälsa.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoskydd för verkställigheten av bestämmelserna om omhändertagande.

SFS 2017:792

Beslut om frigivning enligt 45 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. får fattas av den som har rätt att omhänderta en disciplinansvarig.

Före frigivningen skall föremål som tagits om hand återlämnas, om annat inte följer av 46 § lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller andra särskilda bestämmelser.

Överklagande av beslut om disciplinpåföljd

Ett beslut att ålägga den som avses i 1 § 5 lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. disciplinpåföljd får överklagas hos Stockholms tingsrätt.

Till överklagande som överlämnas till tingsrätten i ett disciplinärende ska det fogas en uppgift om när den disciplinansvarige fick del av beslutet och när överklagandet kom in till den myndighet, den kommun eller den region som har fattat beslutet.

SFS 2019:1022

Sedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende fått laga kraft, ska de erhållna originalhandlingarna tillsammans med en kopia av beslutet sändas till den myndighet, den kommun eller den region som har fattat det överklagade beslutet.

SFS 2019:1022

Ersättningsärenden

Om förlusten eller skadan på materiel inte överstiger ettusen kronor, får frågan om ersättningsskyldigheten prövas av en chef som avses i 21 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Bestämmelserna i 2 kap. 1–3 och 8–22 §§ och 5 kap. denna förordning skall tillämpas i fråga om ersättningsärenden.

En disciplinansvarig får tillfrågas om han eller hon går med på att ersätta förlorad eller skadad materiel som har lämnats till honom eller henne för personligt bruk, endast om det är utrett att skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen (1972:207) föreligger och den disciplinansvarige har underrättats om detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:241

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995, då förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. skall upphöra att gälla. Den nya förordningen skall dock inte tillämpas på förseelser som begåtts eller förhållanden som inträffat före ikraftträdandet. I fråga om krigsmän skall i sådana fall i stället den upphävda förordningen tillämpas. I fråga om vapenfria tjänstepliktiga skall i stället 21–24 §§ i den upphävda kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga tillämpas.

SFS 1995:628

(Utkom 9 juni 1995.)

SFS 1995:1154

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1997:45

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1997.

SFS 1999:983

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. I fråga om en disciplinansvarigs tjänstgöring hos en kyrklig kommun skall äldre bestämmelser fortsätta att gälla. De bestämmelser som gäller för en kyrklig kommun skall dock i stället avse Statens räddningsverk.

SFS 2002:510

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:979

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1287

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2007:876

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1014

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2015:271

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2017:792

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2018:968

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.