Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater

Förordningen har denna lydelse enl. F 2018:614.

Utfärdad den 10 april 1997.
Utkom från trycket den 29 april 1997

Inledande bestämmelse

I denna förordning används begrepp i fråga om hemvärnet i samma betydelse som i hemvärnsförordningen (1997:146).

Dagpenning, dagersättning m.m.

När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser

  1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning,

  2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,

  3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap,

  4. deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning.

SFS 2018:614

När en hemvärnssoldat tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser

  1. räddningstjänst, eller

  2. medverkan när Försvarsmakten lämnar stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen.

Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän.

SFS 2018:614

Vid annan tjänstgöring än den som anges i 2 och 2 a §§, under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får hemvärnssoldaten dagersättning. Vid utbildning enligt 2 § 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för de dagar som hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.

SFS 2018:614

Vid tjänstgöring under hemvärnsberedskap får hemvärnssoldater dagpenning.

SFS 2018:614

[Upphävd g. F (2005:820).]

SFS 2005:820

Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning för in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag såvida inte hemvärnssoldaten visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen.

SFS 2018:614

Om en tjänstgöringsdag under tid då hemvärnsberedskap inte råder omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och dagersättning endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under tjänstgöringsperioden uppgår till minst sex timmar.

Hemvärnssoldater får en utbildningspremie när de fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befäls- eller specialkurs inom hemvärnet.

SFS 2018:614

Hemvärnssoldater har rätt till befattningspenning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan ersättning.

SFS 2018:614

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om att hemvärnssoldater ska få ett särskilt arvode, om det finns särskilda skäl.

SFS 2018:614

Under hemvärnsberedskap betalas ett fälttraktamente som bestäms av regeringen.

Reseförmåner

Hemvärnssoldater får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring i hemvärnet fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.

Vid tjänstledighet får hemvärnssoldater fri hemresa.

SFS 2018:614

Om det inte lämnas ut någon färdbiljett till den som har rätt till fri resa enligt 12 §, har han eller hon i stället rätt till resekostnadsersättning. Ersättningen motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass eller med buss.

Om en fri resa görs med egen bil betalas ersättning enligt 10 kap. 3 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

SFS 2018:204

Hemvärnssoldater har vid sammanträde med rikshemvärnsrådet, rikshemvärnstinget och med något annat av hemvärnets särskilda organ för medinflytande rätt till fri resa enligt 12 § och traktamente. Traktamentet betalas enligt de bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för arbetstagare i Försvarsmakten.

SFS 2018:614

Hemvärnssoldater får fri inkvartering och fri förplägnad under sin tjänstgöring. Samma förmåner lämnas under den tid då hemvärnssoldaten efter kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte kan lämnas har hemvärnssoldaten rätt till ersättning som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

SFS 2018:614

Övriga förmåner

Hemvärnssoldater har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvarspliktiga får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

SFS 2018:614

Hemvärnssoldater har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag som totalförsvarspliktiga som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar har enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om tjänstgöringen ska pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har hemvärnssoldater rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

Hemvärnssoldater har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som totalförsvarspliktiga har enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

SFS 2018:614

Övriga bestämmelser

Föreskrifterna i 11 kap. 1–6 och 8 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas i fråga om dagpenning och familjebidrag. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap. 2 § den förordningen skall dock lämnas av Försvarsmakten.

SFS 2004:969

Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

SFS 2007:877

Andra verkställighetsföreskrifter än som anges i 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga får meddelas av Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2000:62

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2000.

SFS 2000:1072

Denna förordning träder i kraft d. 11 dec. 2000. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 nov. 2000.

SFS 2004:969

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:820

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:877

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2010:1478

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1570

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2012.

SFS 2018:204

Denna förordning träder i kraft d. 21 maj 2018.

SFS 2018:614

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.