Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:870) om försvarsupphandling

Denna förordning har enligt F (2007:1100) upphört att gälla vid utgången av år 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:1100).

Utfärdad den 22 november 2001.
Utkom från trycket den 4 december 2001.

Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Försvarets materielverk får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen.

Försvarets materielverk får besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen och upphandlingen avser

  1. tillägg till upphandling där regeringen tillämpat undantagsregeln i 6 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling,

  2. materiel eller tjänster som omgående behövs för Försvarsmaktens medverkan i internationella insatsstyrkor och som understiger 3 000 000 kronor,

  3. materiel eller tjänster inom ramen för en av Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan i fråga om försörjning av materiel eller tjänster, eller

  4. telekabel eller förläggning av telekabel för Försvarsmaktens fasta telenät och teleförbindelser för det.

Försvarets materielverk skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om med stöd av 2 och 3 §§ denna förordning i sin delårsrapport och i sin årsredovisning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:870

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.