Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:152

Utkom från trycket den 21 mars 2006
Förordning om ändring i förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.;
utfärdad den 9 mars 2006.

Regeringen föreskriver att 5, 14 och 18 §§ förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall ha följande lydelse.

1) Den som utses till skyddsvakt skall vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal skall dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

1)

Senaste lydelse 1994:378.

Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år, och kan begränsas till att avse endast vissa skyddsobjekt.

För länsstyrelsens prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt tas avgift ut. I fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 914 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

2) Den som utses till skyddsområdesvakt skall vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsområdesvakt och som tillhör myndighetens personal skall dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

2)

Senaste lydelse 1994:378.

Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år.

    3) Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. får meddelas i fråga om

    3)

    Senaste lydelse 1996:1187.

  1. utbildning och utrustning av skyddsvakter och skyddsområdesvakter av Försvarsmakten beträffande Försvarsmaktens personal och i övrigt av Rikspolisstyrelsen,

  2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt skyddsobjekt enligt 4 § 4–6 lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. av Försvarsmakten och bevakningen av andra skyddsobjekt av Rikspolisstyrelsen,

  3. bevakningen av militära skyddsområden av Försvarsmakten i samråd med Rikspolisstyrelsen, och

  4. utformningen av skyltar av Försvarsmakten efter hörande av Rikspolisstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:152

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)