Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:441

Utkom från trycket den 7 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall upphöra att gälla den 30 juni 2007.

1)

Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)