Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:638) om skyddsrum

Utkom från trycket den 16 juni 2006
utfärdad den 1 juni 2006.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:545) om skyddsrum.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras.

SFS 2008:1021

Utformning och placering av skyddsrum

Antalet platser i skyddsrummen ska beräknas med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen ska byggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att skyddsrummen ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

SFS 2008:1021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur skyddsrum ska utformas, utrustas och underhållas samt inom vilken tid de ska kunna iordningsställas.

SFS 2008:1021

Byggande och kontroll av skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta om byggande av skyddsrum samt kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning har skett.

SFS 2008:1021

Underrättelse enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillhandahålla blanketter för underrättelsen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om skyddsrum.

SFS 2008:1021

Ett beslut enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den beräknade ersättningen till den som föreläggs att bygga skyddsrummet.

När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas.

Besiktningen ska utföras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som därefter ska utfärda ett bevis om skyddsrummet uppfyller föreskrivna krav. Beviset ska innehålla vad som har framkommit vid besiktningen och ska överlämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

SFS 2008:1021

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som hör till skyddsrummen.

SFS 2008:1021

Ett föreläggande enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den ersättning av staten som avses i 6 kap. 2 § samma lag.

När åtgärder enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum har slutförts och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, ska myndigheten utfärda ett bevis om detta. Beviset ska lämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

SFS 2008:1021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum enligt 4 kap. 3 § lagen (2006:545) om skyddsrum.

SFS 2008:1021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om skyltning enligt 4 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum.

SFS 2008:1021

Avveckling av skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att ett redan inrättat utrymme inte längre ska vara skyddsrum, om det finns särskilda skäl. Ägaren av byggnaden eller anläggningen ska underrättas om beslutet.

SFS 2008:1021

Ersättning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 6 kap. lagen (2006:545) om skyddsrum.

SFS 2008:1021

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:638

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

2. Genom förordningen upphävs:

– Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1995:2) om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumskostnader,

– Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1997:1) om ersättning för besiktning av skyddsrum som byggts enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.

Föreskrifterna gäller dock för besiktningar som genomförts före den 1 september 2006.

3. I fråga om ersättning som bestämts före ikraftträdandet av denna förordning gäller ersättningsbestämmelserna i 6 kap. i den upphävda förordningen (1995:128) om civilt försvar.

SFS 2008:1021

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.