Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:406

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 9 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2) Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.

2)

Senaste lydelse 2004:835.

Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)