Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1259

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;
utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) förskrivs att 49 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33.

I ärenden om omprövning av beslut om extratjänst får den som omprövar beslutet, om beslutet är verkställbart, besluta att det tills vidare inte får verkställas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1259

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)