Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:396

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.;
utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

1) En kommuns och ett landstings planläggning enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skolverksamhet som avses i denna förordning, ske efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

1)

Senaste lydelse 2007:889.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:396

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)