Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:885

Utkom från trycket den 25 november 2008
Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;
utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

22 §

2) Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift för tillsyn eller tillståndsprövning enligt denna lag.

2)

Senaste lydelse 2000:1066.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:885

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga avgifter för år 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)