Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:886

Utkom från trycket den 25 november 2008
Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen;
utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

Den myndighet som regeringen utser enligt 2 § får ta ut en avgift för tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Beslut av en myndighet enligt 5 a § första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:886

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)