Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1089

Utkom från trycket den 9 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov1)

1)

Senaste lydelse av 15 § 2004:1121.

dels att i 15 § ordet "Luftfartsstyrelsen" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att 16, 20, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse.

16 §

2) Transportstyrelsen ska ta ut lämpliga luftfartyg efter hörande av Försvarsmakten.

2)

Senaste lydelse 2004:1121.

20 §

3) Försvarsmakten ska underrätta Transportstyrelsen när fordon som är registrerade i vägtrafikregistret upptas i eller avförs ur registret enligt 10 § första stycket. Transportstyrelsen ska till Försvarsmakten anmäla sådana förändringar beträffande ett uttaget fordon som kan ha betydelse för uttagningen.

3)

Senaste lydelse 2001:677.

30 §

4) Föreskrifter för hur den egendom som finns tillgänglig för uttagning ska fördelas mellan olika behov för vilka uttagning bör ske får meddelas av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsmakten ska dessutom i fråga om föreskrifter för fördelning av fartyg höra Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter för fördelning av luftfartyg höra Transportstyrelsen och i fråga om föreskrifter för fördelning av jordbrukstraktorer höra Statens jordbruksverk.

4)

Senaste lydelse 2004:1121.

31 §

  5) Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i övrigt meddelas i fråga om

  5)

  Senaste lydelse 2004:1121.

 1. uttagning av mark och byggnader av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Försvarsmakten,

 2. uttagning av fartyg av Försvarsmakten efter hörande av Sjöfartsverket,

 3. uttagning av luftfartyg av Transportstyrelsen efter hörande av Försvarsmakten,

 4. uttagning av fordon av Försvarsmakten efter hörande av Vägverket,

 5. uttagning av radioanläggning av Post- och telestyrelsen efter hörande av Försvarsmakten,

 6. uttagning av hundar av Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1089

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)